Ymgynghoriad

Ymgynghoriad ar Gynllun Corfforaethol Drafft 2023-2028 Cyd-bwyllgor Corfforedig De-orllewin Cymru

Cyfnod ymgynghori: Dydd Iau 26 Ionawr 2023 00:00 hyd at Ddydd Mercher Mawrth 8 2023 23:59.

Creodd Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 y fframwaith ar gyfer peirianwaith cyson ar gyfer cydweithio rhanbarthol rhwng awdurdodau llywodraeth leol, sef Cyd-bwyllgorau Corfforedig (CBC). Bydd CBC yn arfer swyddogaethau yn ymwneud â chynllunio datblygu strategol a chynllunio trafnidiaeth ranbarthol. Byddant hefyd yn gallu gwneud pethau i hyrwyddo llesiant economaidd eu hardaloedd.

Mae CBC De-orllewin Cymru yn cynnwys Cyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Dinas a Sir Abertawe, Cyngor Sir Penfro a Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot. O ran rhai swyddogaethau cynllunio datblygu, mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog hefyd yn aelodau.

Mae CBC De-orllewin Cymru yn cyhoeddi ei Gynllun Corfforaethol Drafft 2023-2028 am gyfnod ymgynghori o chwe wythnos. Y Cyfnod ymgynghori yw: Dydd Iau 26 Ionawr 2023 00:00 hyd at Ddydd Mercher Mawrth 8 2023 23:59.

Sut i gymryd rhan

Os gwelwch yn dda, ewch at wefan CBC De-orllewin Cymru lle gallwch weld y Cynllun Corfforaethol Drafft a’i ddogfennaeth gysylltiedig, a hefyd llenwi’r holiadur arolwg.