Partïon Gweithio Preifat

Gellir hefyd trefnu partïon gweithio ychwanegol ar gyfer grwpiau preifat. Cydnabyddir bod y math hwn o waith yn fodd o gyflawni rhywfaint o ofynion gwirfoddoli cynllun Gwobr Dug Caeredin.

Dyma’r math o waith a wneir gan ein gwirfoddolwyr:

  • Gwaith cynnal a chadw Hawliau Tramwy Cyhoeddus ar lwybrau troed a llwybrau marchogaeth.
  • Tasgau cadwraeth ar safleoedd sy’n eiddo i Awdurdod y Parc Cenedlaethol: teneuo a bondocio ar safleoedd coetir, torri porfa ar safleoedd amwynder, a gwelliannau i laswelltir asid ar ardaloedd o dir comin.
  • Bydd Wardeniaid yn darparu hyfforddiant ar elfennau Iechyd a Diogelwch o bartïon gwaith ymarferol ac weithiau rhoddir hyfforddiant mwy arbenigol, megis plygu cloddiau neu godi waliau sychion.

Mae croeso i chi gysylltu â ni am ragor o wybodaeth.