Gwneud Cais Ar-lein gan Wirfoddolwr/wraig

Mae angen cwblhau’r ffurflen isod mewn un eisteddiad. Mae hefyd fersiwn i’w lawrlwytho o’r ffurflen hon ar gael yma.

Enw

 

Cyfeiriad

 

Dyddiad Geni

 

E-bost:

 

Ffôn

 

Symudol

 

Pa ddull cyswllt sydd orau gyda chi?

 

. Sut glywsoch chi am gyfleoedd gwirfoddoli gydag Awdurdod y Parc Cenedlaethol?

 

Faint o ddiwrnodau fyddech chi, yn realistig, yn gallu ymrwymo i'r cynllun bob blwyddyn? (10 diwrnod y flwyddyn yw'r isafswm a ddisgwylir gan bob gwirfoddolwr)

 

Pa ardal ddaearyddol o'r Parc Cenedlaethol yr hoffech chi fod ynghlwm wrthi?

 

Pa rai o'r gweithgareddau canlynol yr hoffech chi fod yn rhan ohonynt?

 

Swyddogaethau Ucheldiroedd a Wardeiniaid yn unig– Gadewch i ni wybod y canlynol, os gwelwch yn dda

 

Pa ddiwrnodau sydd fwyaf addas i chi wirfoddoli gydag Awdurdod y Parc Cenedlaethol?

 

Os gwelwch yn dda, rhestrwch unrhyw brofiad/cymwysterau/sgiliau eraill sydd gyda chi a all fod yn berthnasol i'r rôl:

 

A oes gyda chi dystysgrif Cymorth Cyntaf gyfredol?

 

A oes gyda chi drwydded yrru gyfredol yn y DU?

 

Ydych chi’n siarad Cymraeg?

 

Oes gyda chi unrhyw gyflyrau meddygol/anabledd y dylai staff APCBB fod yn ymwybodol ohonynt?

 

O dan delerau Deddf Diogelu Data 2018, rhaid cael eich caniatâd cyn y gall Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ddefnyddio'ch llun neu fanylion personol mewn unrhyw ddeunyddiau neu gyhoeddiadau hyrwyddo.

 

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn rhoi ystyriaeth ddifrifol iawn i iechyd a diogelwch staff, gwirfoddolwyr ac ymwelwyr.

 • Trwy wirfoddoli'ch gwasanaethau i'r parc, rhaid i chi fod yn hyderus bod eich lefel gyffredinol o iechyd a ffitrwydd yn briodol ar gyfer y tasgau a ddisgrifir yn y proffil rôl. Cysylltwch â ni, cyn dychwelyd y ffurflen hon os oes gyda chi unrhyw ymholiadau neu bryderon, os gwelwch yn dda.
 

Credaf fod fy lefel iechyd a ffitrwydd yn addas ar gyfer y gweithgareddau rwyf wedi'u nodi yn C4. Deallaf, ar gyfer tasgau ymarferol, bod angen i mi gael imiwneiddiad tetanws rheolaidd.

   

  Rwyf trwy hyn, os yn berthnasol, yn awdurdodi gwiriad gan y Gwasanaeth Datgeliad a Gwahardd (DBS) dan ddarpariaeth Gorchymyn Deddf Ailsefydlu Troseddwyr 1974 (Eithriad) (Diwygiadau) 1986.

    

   Mewn amgylchiadau eithriadol, mae'r Awdurdod yn cadw'r hawl i wrthod cais gan Wirfoddolwr.

    

   Perthynas agosaf/cyswllt mewn argyfwng

    

   Verification

    

    

   Mae’r Awdurdod yn cadw’r wybodaeth bersonol a roddir ar y ffurflen hon at ddibenion sy’n cael eu rheoli gan Ddeddf Diogelu Data 2018. Mae gyda chi hawl mynediad at y wybodaeth hon dan y Ddeddf. Fel gwirfoddolwr, efallai y gofynnir i chi yrru cerbyd yr Awdurdod o bryd i’w gilydd a dangos eich trwydded yrru at ddibenion yswiriant. Bydd angen copi o’r drwydded yrru ar Awdurdod y Parc Cenedlaethol a bydd yn cadw copi yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data Os byddai’n well gyda chi dderbyn y ddogfen hon yn Gymraeg, cysylltwch â ni yn y cyfeiriadau isod neu 01874 624437: Sut y bydd y wybodaeth a ddarperir gennych ar y ffurflen hon yn cael ei defnyddio:

   Byddwn ond yn defnyddio’r wybodaeth a ddarperir gennych ar y ffurflen hon mewn cysylltiad â Gwirfoddoli gydag APCBB:

   • Prosesu’ch cais
   • I gadw mewn cysylltiad â chi
   • Teilwra profiadau a gwneud addasiadau rhesymol
   • At ddibenion iechyd a diogelwch
   • At ddibenion monitro cydraddoldeb

   Byddwn yn rhannu eich gwybodaeth gyda’n staff a’r gwasanaethau brys yn ôl yr angen yn unig. Byddwn yn rhannu gwybodaeth berthnasol gyda’r asiantaethau achredu mewn perthynas ag unrhyw hyfforddiant a gewch. Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth gydag unrhyw barti arall neu am unrhyw reswm arall oni bai ei bod yn orfodol i ni wneud hynny dan y gyfraith. Mae eich gwybodaeth yn cael ei hychwanegu at ein Cronfa Ddata Gwirfoddolwyr sy’n hygyrch i staff perthnasol yn unig. Caiff copïau papur eu storio’n ddiogel. Os ydych yn nodi nad ydych bellach am wirfoddoli gyda ni, byddwn yn cadw’ch manylion am hyd at 2 flynedd at ddibenion archwilio, yna dileu’r cofnodion ac yn gwaredu’r ffeiliau papur yn ddiogel.

   Os ydych chi eisiau gweld, newid neu ofyn am ddileu gwybodaeth sydd gennym amdanoch chi, cysylltwch, os gwelwch yn dda â vc@beacons-npa.gov.uk

   Am fwy o wybodaeth, gweler ein polisi preifatrwydd llawn.

   Os oes gyda chi unrhyw gwestiynau am unrhyw beth ynglŷn â hyn, cysylltwch, os gwelwch yn dda â vc@beacons-npa.gov.uk

   Dychwelwch y ffurflen papur, os gwelwch yn dda at:

   Ilona Carati, VDO,
   Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog,
   Plas y Ffynnon,
   Ffordd y Cambrian,
   Aberhonddu,
   Powys,
   LD3 7HP.

   Neu vc@beacons-npa.gov.uk neu ffoniwch 01874 624437 neu 07854 997 561