Gwirfoddoli

Mae gan Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog hanes hir o weithio gyda gwirfoddolwyr, sy’n rhan werthfawr ac amhrisiadwy o’r Parc. Mae gwirfoddolwyr yn cyfrannu’n fawr iawn at gynnal a chadw’r Parc; nhw sy’n cwrdd ag ymwelwyr ac yn eu cyfarch, ac yn helpu eraill i fwynhau ein hardal eithriadol mewn ffyrdd cyffredinol. Maen nhw hefyd yn helpu gyda monitro a chadw cofnodion o ran treftadaeth; trefnu ffotograffau a data ecolegol; cymryd rhan mewn arolygon, a llu o weithgareddau eraill.

Ymrwymiad amser: bydd pobl yn gwirfoddoli ar sail wythnosol, bob pythefnos neu’n fisol, yn dibynnu beth sydd orau iddyn nhw. Mae’r rhan fwyaf o weithgaredd yn digwydd ganol yr wythnos, ond ceir rhyw gymaint o waith ar y penwythnos hefyd (gweler Cynllun Ucheldir). Oherwydd yr amser o ran staff a hyfforddiant sydd ei angen, gofynnir i wirfoddolwyr ymrwymo i isafswm o 10 diwrnod y flwyddyn. Fel arfer rhaid i wirfoddolwyr fod yn 18 oed neu hŷn.

Gweithgareddau Ymarferol

Mae’r rhan fwyaf o’r cyfleoedd gwirfoddoli yn y Parc Cenedlaethol yn rhai o natur ymarferol, felly mae angen rhyw gymaint o ffitrwydd corfforol ar gyfer y gwaith. Pethau hanfodol yw brwdfrydedd, hyblygrwydd a symbyliad, ynghyd â pharodrwydd i ddysgu sgiliau newydd. Bydd gwirfoddolwyr yn cydweithio’n agos gyda staff y Parc Cenedlaethol a gwirfoddolwyr eraill, felly mae gweithio mewn tîm yn nodwedd o’r rôl. Bydd llawer o’r gweithgareddau’n golygu gwlychu a dod yn fwdlyd felly mae angen i wirfoddolwyr ddarparu’r dillad ac esgidiau addas eu hunain, ynghyd â bwyd a diod ar gyfer y diwrnod. Ymhlith y grwpiau gwaith amrywiol y mae:

  1. Ucheldir y Canolbarth a’r Dwyrain
  2. Wardeiniaid Gwirfoddol y Sgydiau
  3. Canolfan Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
  4. Parc Gwledig Craig y Nos
  5. Cerdded gyda Wardeniaid
  6. Gweithgareddau achlysurol

Cyfleoedd eraill

Yn ogystal â’r partïon gweithio ymarferol a nodir uchod, ceir cyfleoedd eraill i wirfoddoli eich amser gyda ni megis trwy gyfrwng Treftadaeth,  a gweithio gyda’r Tîm Ecoleg.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli yn y Parc Cenedlaethol, a fyddech cystal â llenwi’r ffurflen gais fan hyn neu lawrlwytho’r ffurflen yma a’i dychwelyd at:

Swyddog Datblygu Gwirfoddolwyr
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
Plas y Ffynnon
Ffordd Cambrian
Aberhonddu
LD3 7HP