Grwpiau Gweithio Gwirfoddolwyr

1. Ucheldir y Canolbarth a’r Dwyrain

Bydd gwirfoddolwyr yn gweithio gyda’r swyddog mynediad i ddechrau, ond hefyd byddant yn gweithio mewn grwpiau o dan arweiniad gwirfoddolwyr. Bydd y gwirfoddolwyr yn monitro ac yn cynnal a chadw cyflwr llwybrau penodol gan helpu pobli i fwynhau a deall eu hymweliad â’r ardal. Mae hyn yn cynnwys cynnal gwaith cynnal a chadw beunyddiol ar y llwybrau. Bydd gwirfoddolwyr hefyd yn monitro ansawdd llwybrau’r ucheldir a gwaith atgyweirio blaenorol ac yn cyflwyno adroddiadau er mwyn tynnu sylw i feysydd pryder. Maen nhw’n helpu

gyda thirlunio ar ôl gwaith prosiect. Yn bendant, rhaid cael lefel uchel o ffitrwydd corfforol ar gyfer y prosiect hwn.

Darperir hyfforddiant yn y safle ac fel arall. Mae gwaith gwirfoddoli ar gael hyd at ddau ddydd Gwener a dau ddydd Sadwrn y mis.

Ni ddarperir trafnidiaeth. Rhaid i wirfoddolwyr fod yn 18 oed neu hŷn.

2. Wardeniaid Sgydiau Gwirfoddol.

Bydd wardeiniaid gwirfoddol ar gael dros y penwythnosau er mwyn cynorthwyo ymwelwyr â’r ardal. Mae’r gwaith yn cynnwys goruchwylio meysydd parcio, cerdded y llwybrau, rhoi cyngor ac arweiniad i’r cyhoedd, casglu sbwriel, adrodd yn ôl i’r wardeniaid am unrhyw niwed / pryderon, a chadw llygad gyffredinol dros yr ardal.

Mae gwaith gwirfoddol ar gael ar ddydd Sadwrn a dydd Sul drwy gydol y flwyddyn ar sail wythnosol, bob pythefnos neu’n fisol. Rhaid i wirfoddolwyr fod yn 18 oed neu hŷn a rhaid iddynt feddu ar drwydded yrru.

Darperir hyfforddiant yn y safle ac fel arall a byddai gwirfoddolwyr newydd yn cael eu paru â gwirfoddolwr sydd eisoes wrthi i ddechrau, er mwyn dysgu’r gwaith.

3. Canolfan Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

a) Bydd wardeniaid gwirfoddol ar gael ar y penwythnos ac yn ystod gwyliau ysgol i gynorthwyo ymwelwyr â’r ardal. Bydd hyn yn golygu goruchwylio’r Comin, cerdded ar y llwybrau, darparu cyngor ac

arweiniad i’r cyhoedd, casglu sbwriel, adrodd yn ôl i staff y Ganolfan am unrhyw niwed / pryderon, a chadw llygad gyffredinol dros yr ardal.

Mae gwaith gwirfoddol ar gael ar ddydd Sadwrn a dydd Sul drwy gydol y flwyddyn ac ar ddydd Iau a dydd Gwener yn ystod y prif wyliau ysgol, ar sail wythnosol, bob pythefnos neu’n fisol. Rhaid i wirfoddolwyr fod yn 18 oed neu hŷn a rhaid iddynt allu teithio i’r Ganolfan eu hunain.

Darperir hyfforddiant yn y safle a byddai gwirfoddolwyr newydd yn cael eu paru â gwirfoddolwr sydd eisoes wrthi i ddechrau, er mwyn dysgu’r gwaith.

b) Gwaith gwirfoddol ar gynnal a chadw a gwella’r tir o gwmpas y Ganolfan. Mae hyn yn golygu gwneud rhai tasgau garddio, torri porfa, gosod perthi a’u cynnal ac ystod o weithgareddau ymarferol eraill. Bydd gwirfoddolwyr hefyd yn helpu pobl i fwynhau a deall eu hymweliad â’r ardal, Darperir hyfforddiant ar y safle ac fel arall.

Bydd gwirfoddolwyr yn gweithio ar un dydd Iau pob mis. Ni ddarperir trafnidiaeth fel arfer.

4. Gweithio gyda Wardeniaid

Bydd y wardeniaid yn gweithio gyda grŵp bychan o wirfoddolwyr, rhwng 2 a 6 o bobl, yn rheolaidd, er mwyn cynorthwyo gydag ystod eang o dasgau ymarferol y mae angen eu gwneud er mwyn cynnal a chadw a gwella’r Parc Cenedlaethol. Gall hyn gynnwys gwaith ar lwybrau, ffensio, trwsio clwydi, clirio dŵr, torri, llosgi neu dynnu coed, ac ystod eang o dasgau ymarferol eraill. Darperir hyfforddiant ar y safle a hyfforddiant arall. Fel arfer bydd galw am wirfoddolwyr ynghanol yr wythnos, bob pythefnos neu fis, ac fel arfer bydd hyn yn digwydd ar ddydd Mercher, ond nid dim ond bryd hynny. Bydd y partïon gweithio hyn yn digwydd mewn lleoliadau amrywiol ar draws y Parc.

Er na ddarperir trafnidiaeth benodol, weithiau gall y wardeniaid gwrdd â gwirfoddolwyr mewn lle sy’n gyfleus i bawb.

5. Gweithgareddau achlysurol

Yn dibynnu ar y galw, bydd gwirfoddolwyr cyfredol weithiau’n cael gwahoddiad i helpu gyda gweithgareddau tymhorol neu achlysurol yn y Parc Cenedlaethol, gall y rhain gynnwys cyfri grugieir, taenu grug, llystyfiant ac arolygon eraill.