Lleoliadau Gwaith Cynllun KickStart

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn falch o gymryd rhan yng Nghynllun Kickstart sy’n cael ei ariannu gan y llywodraeth, mewn partneriaeth â grŵp colegau NPTC.

Mae’r cynllun yn ariannu swyddi newydd ar gyfer pobl ifanc sydd ar Gredyd Cynhwysol ac mewn perygl o fod yn ddi-waith tymor hir.  Bydd y 6 lleoliad gwaith gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog hefyd yn derbyn cefnogaeth cyflogadwyedd a llesiant gan Pathways Training yng Ngrŵp Colegau NPTC, a fydd yn cynnwys cefnogaeth a monitro cynnydd gan Swyddog Hyfforddi penodol.

Cymhwyster – rydych yn gymwys ar gyfer un o’r swyddi Kickstart os ydych yn 18 – 24 mlwydd oed, yn hawlio Credyd Cynhwysol ac â Hyfforddwr Gwaith gan Ganolfan Byd Gwaith a Mwy.

Sut i ymgeisio: Ar ôl cael eich cyfeirio gan eich Hyfforddwr Swydd, ymgeisiwch drwy gwblhau ffurflen gais. Cofiwch wneud yn siŵr eich bod wedi dangos ym mha swydd rydych â diddordeb ynddi a pham eich bod yn addas ar gyfer y swydd honno. Ni dderbynnir CVau. Croesawir ac ystyrir ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg.


Cymhorthydd Mân-werthu (Kickstart) – 1 swydd
Lleoliad – Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol, Libanus
Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Ymunwch â’n tîm Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol i groesawu ymwelwyr i’r Parc Cenedlaethol ac i helpu i ddarparu a chynnal y ganolfan wybodaeth, y siop a’r tiroedd.

Bydd y swydd yn cynnwys bod yn wyneb croesawgar i ymwelwyr â’r Parc Cenedlaethol a chynnal lefel uchel o ofal y cwsmer, helpu ymwelwyr i ddeall nodweddion arbennig y Parc Cenedlaethol a gwaith Awdurdod y Parc Cenedlaethol. Gall hynny fod trwy gyfathrebu wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu trwy e-bost.

Byddwch yn helpu gyda chasglu a chadw deunyddiau’n gysylltiedig â’r gwaith uchod a sicrhau fod ein holl ddeunydd gwybodaeth yn gyfredol. Byddwch yn gweithio ar y cyd â’n staff, yn helpu gydag agor a chau, diogeled a defnyddio’r Ganolfan, ei hoffer a’i stoc, yn ddiogel.  Disgwylir hefyd i chi gynghori a gwasanaethu’r cwsmeriaid yn y ganolfan wybodaeth ac yn y siop fân werthu.

Byddwch hefyd yn cefnogi staff gydag iechyd a diogelwch, glanweithdra ac edrychiad pob man yn y ganolfan a chewch gyfle i weithio yn y swyddfa gefn, yn helpu ein Swyddog Mân Werthu i archebu, derbyn, prisio ac arddangos cynnyrch. Bydd cyfle hefyd i weithio gyda’n gweithiwr tiroedd gydag edrychiad a chynnal a chadw tiroedd y Ganolfan Ymwelwyr.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus wybodaeth sylfaenol o ddaearyddiaeth Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a hyder i gyfathrebu’n glir gyda chydweithwyr a’r cyhoedd. Byddwch angen sgiliau rhifedd sylfaenol er mwyn eich galluogi i weithio gydag arian, costau a phrisio cynnyrch. Byddai profiad blaenorol o system til o fudd ynghyd â sgiliau llythrennedd cyfrifiadur sylfaenol gyda phrofiad o ddefnyddio e-bost a rhaglenni Microsoft Office. Mae sgiliau’r Gymraeg yn ddymunol ond nid yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Oriau: 25 yr wythnos rhwng 9:00am a 5:00pm Dydd Llun i Ddydd Gwener

Gais am Swydd
Ffurflen Monitro


Cymhorthydd Cefnogi Cyfathrebu  (Kickstart) – 1 swydd
Gweithio Gartref a Phencadlys Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Aberhonddu
Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Bydd y swydd hon yn cefnogi’r Tîm Cysylltiadau i gyflwyno negeseuon allweddol ynghylch y Parc Cenedlaethol a’r prosiectau a’r rhaglenni gwaith craidd rydym yn eu darparu.

Bydd gofyn mynychu cyfarfodydd gyda staff a gwirfoddolwyr y Parc Cenedlaethol a helpu i rannu profiadau a sylwadau pobl ifanc ar faterion megis cadwraeth, yr amgylchedd naturiol, newid hinsawdd a mynediad at natur er iechyd a llesiant.

Yn gweithio’n agos gyda’r tîm, bydd cyfle i helpu gydag erthyglau newyddion, tynnu ffotograffau a rhoi mewnbwn ar lwyfannau’r cyfryngau cymdeithasol a chynnwys ar lein.

Ar gyfer y swydd hon rydym angen rhywun sydd yn deall gwaith Parciau Cenedlaethol a , chymunedau lleol ac sy’n frwdfrydig dros faterion amgylcheddol presennol. Rhaid bod gennych ddiddordeb mewn natur a bod ag angerdd dros y cyfryngau cymdeithasol, ysgrifennu, ffotograffiaeth neu fideograffiaeth. Y sgiliau hanfodol rydym yn chwilio amdanyn nhw yw sgiliau cyfathrebu da, gallu hunan ysgogi, ysbrydoli pobl, gweithio ar eich liwt eich hunan a gweithio mewn tîm. Byddai sgiliau TG da, yn enwedig meddalwedd Windows a gwybodaeth o Microsoft Teams / 365 o fantais.  Mae’n rhaid bod â phrofiad o ddefnyddio llwyfannau’r cyfryngau cymdeithasol gan gynnwys Facebook, Trydar ac Instagram. Mae sgiliau’r Gymraeg yn ddymunol ond nid yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Oriau: 25 yr wythnos rhwng 9:00am a 5:00pm Dydd Llun i Ddydd Gwener

Gais am Swydd
Ffurflen Monitro