Swyddi Gwag

Mynyddoedd ysblennydd, dyffrynnoedd rhewlifol a rhaeadrau tryloyw: nid Awdurdod Lleol cyffredin mo hwn; dyma Awdurdod Parc Cenedlaethol. Os ydych yn poeni am yr amgylchedd, pam na wnewch chi ymuno â ni?

Cyfarwyddwr Pontio

Cyflog: £64,479, y flwyddyn, pro, rata
Oriau Gwaith: O leiaf 30 awr yr wythnos
Sail contractiol : Gellir llenwi’r rôl naill ai drwy gontract cyflogaeth cyfnod penodol uniongyrchol neu drwy gytundeb benthyciad neu secondiad gyda sefydliad arall. Bydd unrhyw gytundeb contractwr yn ddarostyngedig i’r rheolau a bennir gan CThEM.
Hyd :Cyfnod Penodol:16 – 26 wythnos
Dyddiad dechrau: heb fod yn hwyrach na 15 Mawrth 2021

Pecyn Swydd

Sut i ymgeisio:
Mae angen datganiadau o ddiddordeb gan gynnwys CV heb fod yn hwy na 2 ochr A4 a llythyr cais o hyd tebyg.

I’w e-bostio erbyn canol dydd, ddydd Llun 15 Chwefror 2021 at Elizabeth.lewis@beacons-npa.gov.uk

Dyddiad Cyfwelladau : 22 Chwefror 2021

Prif Weithredwr

Cyflog: £75,858 – £83,440
Cyfnod cyflogaeth: Parhaol

Pecyn Swydd

Mae’n rhaid cyflwyno pob cais trwy’r ddolen ganlynol
www.gatenbysanderson.com/job/GSe69443/chief-executive-111

Os na fyddwch yn derbyn cydnabyddiaeth o’ch cais, cysylltwch â ivy.rowe@gatenbysanderson.com

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 17:00 dydd Gwener 12 Chwefror 2021.

Ffurflen Gais
Ffurflen Monitro

Deddf Diogelu Data 1998
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi cofrestru dan Ddeddf Diogelu Data 1998 i gadw rhywfaint o wybodaeth am weithwyr ac ymgeiswyr ar systemau cyfrifiadurol. Mae’r data hyn yn bennaf at ddibenion cyflogau, gweinyddu pensiynau a rhoi gwybod yn statudol. Caiff ffurflenni cais gan ymgeiswyr aflwyddiannus eu cadw am 6 mis ac yna’u dinistrio.  Mae rhagor o wybodaeth am y ffordd y caiff y wybodaeth hon ei rheoli i’w chael yn y Pecyn Swydd.

I wneud cais am swyddi yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, gallwch lawrlwytho Ffurflen Gais a Ffurflen Monitro Cydraddoldeb  a’i e-bostio i HR@beacons-npa.gov.uk neu ei hargraffu a phostio’ch cais i’r Adran Adnoddau Dynol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Plas y Ffynnon, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys LD3 7HP.