A fedrwch chi helpu i warchod a meithrin un o dirweddau mwyaf gwerthfawr Cymru?

Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i benodi pedwar aelod newydd i Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Mae Parciau Cenedlaethol Cymru yn dirweddau dynodedig o bwysigrwydd rhyngwladol, y mae miliynau lawer o bobl yn ymweld â hwy bob blwyddyn. Awdurdodau Parciau Cenedlaethol sy’n gyfrifol am warchod a gwella eu harddwch naturiol, eu bywyd gwyllt a’u treftadaeth ddiwylliannol, ac am hyrwyddo cyfleoedd ar gyfer hamdden, mwynhad a dealltwriaeth. Yn ogystal â bod yn awdurdodau cynllunio lleol ar gyfer eu hardaloedd, mae dyletswydd ar Awdurdodau’r Parciau hefyd i feithrin lles economaidd-gymdeithasol cymunedau lleol sy’n byw yn y Parciau.

Wrth i ni ddod allan o bandemig Covid, mae Parciau Cenedlaethol mewn sefyllfa dda i helpu i fynd i’r afael â’r argyfyngau hinsawdd a natur, chwarae rhan allweddol yn yr agenda iechyd a lles, hyrwyddo twristiaeth gyfrifol a meithrin cymunedau bywiog a chynaliadwy.

Mae aelodau’r Awdurdod Parc Cenedlaethol yn gyfrifol, yn unigol ac ar y cyd, am roi arweiniad effeithiol i’r Awdurdod, am bennu ei bolisi ac am sicrhau ei fod yn cyflawni ei amcanion o fewn y fframwaith statudol, polisi ac ariannol a bennwyd ar ei gyfer. Mae’n ddyletswydd ar Aelodau i weithredu bob amser o fewn y gyfraith, yn ddidwyll ac er budd y Parc Cenedlaethol, ac i fod yn ofalus wrth sicrhau nad yw eu sefyllfa gyhoeddus yn cael ei pheryglu ar unrhyw adeg o blaid buddiannau preifat, neu’n arwain at amheuaeth bod hyn wedi’i wneud. Mae gennych statws cyfartal ar yr Awdurdod fel pob aelod arall, p’un a yw wedi’i benodi/phenodi gan Weinidogion Cymru neu gan Awdurdod Lleol, er gwaethaf unrhyw brofiad neu sgiliau penodol y gallech chi neu aelodau eraill eu cynnig.

Bydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cynnal digwyddiadau allgymorth lle bydd darpar ymgeiswyr yn gallu cwrdd ag Aelod presennol o’r Awdurdod yn rhithwir i drafod beth yw rôl Aelodau