Gweddarlledu

Peidiwch â phoeni os nad ydych yn teimlo’n hyderus gyda TG, gallwn wneud yr holl waith caled ar eich rhan fel rhan o bris llogi’r gweddarllediad.

Os nad ydych am weddarlledu’r cyfarfod, gallwn ei ffilmio a darparu DVD o’r trafodaethau ar eich cyfer er mwyn i chi allu cyfeirio ato neu at ddibenion hyfforddi.

Beth yw gweddarlledu?

Mae gweddarllediad yn darlledu eich cyfarfod ar y We, fel rhaglen deledu, sy’n galluogi’r cyhoedd i wylio cyfarfodydd ar eu cyfrifiaduron yn eu cartrefi. Os ydynt yn methu’r darllediad byw, mae modd trefnu bod recordiad llawn ar gael am 48 awr ar ôl i’r cyfarfod ddod i ben a gall hwn gael ei wylio unrhyw bryd hyd at 6 mis ar ôl y dyddiad a gafodd ei ddarlledu. Mae hefyd yn bosib creu DVD o bob cyfarfod fel cofnod parhaol.

Manteision gweddarlledu

Gall eich sefydliad fanteisio’n sylweddol o ddefnyddio gweddarlledu. Dyma rai manteision:

Mae’n hybu llywodraethiant ac atebolrwydd agored a thryloyw.

Mae’n annog ac yn hybu prosesau sy’n cynnwys y cyhoedd, sy’n golygu eu bod yn deal yn well sut gwneir penderfyniadau.

• Mae’n galluogi’r cyhoedd i gael mynediad at gyfarfodydd yn gyfleus a heb orfod teithio.

Ar gyfer awdurdodau lleol a chynghorau sir:

  • Mae’n fodd o gyfathrebu’r swyddogaethau trosolwg a chraffu gyda phreswylwyr lleol yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011.
  • Gall gael ei ddefnyddio ynghyd â chyfryngau cymdeithasol eich sefydliad i alluogi mwy o ymgysylltu.
  • Mae gweddarlledu yn cael ei gefnogi a’i ariannu gan Lywodraeth Cymru bellach. Ymatebodd y Cyn-Weinidog Llywodraeth Leol, Carl Sargeant, i gwestiwn am recordio cyfarfodydd cyngor (2011) fel a ganlyn:

“Rwy’n annog yr holl awdurdodau lleol i ymdrechu cymaint â phosib i alluogi i’r cyhoedd ymgysylltu â nhw a’u trafodaethau. ….. Dylai aelodau fod yn ymwybodol eu bod yn cael eu ffilmio, ond byddwn yn cefnogi cynghorau lleol yn eu hymdrechion i wneud eu gweithgarwch yn fwy cyhoeddus.”

Gweddarlledu cyfarfodydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Fel rhan o’n hymrwymiad i egwyddorion llywodraethu sy’n canolbwyntio ar y dinesydd, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi cael grant gan Swyddog y Comisiynydd Gwybodaeth i gynnal prosiect peilot sy’n gweddarlledu cyfarfodydd yr Awdurdod a’n dau brif bwyllgor – y Pwyllgor Cynllunio, Mynediad a Hawliau Tramwy a’r Pwyllgor Archwilio a Chraffu. Rydym yn ystyried mai’r ffordd fwyaf effeithiol o gynnig cofnod o gyfarfodydd cyhoeddus i unigolion a’r cyhoedd yw bod yr Awdurdod yn creu gweddarllediad. Mae cyfarfodydd wedi cael eu gweddarlledu yn fyw ers 29 Mehefin 2012 ac mae modd eu gwylio ar-lein yma: http://www.breconbeacons.public-i.tv/core/

Rydym wedi cael adborth cadarnhaol gan y cyhoedd, gan aelodau a gan swyddogion:

“mae’n edrych yn dda iawn, byddai wedi arbed siwrnai i mi heddiw, a sawl awr o fy amser, mae’n bwysig gallu gweld bod yr Awdurdod yn gwneud ei swydd yn iawn pan mae’n delio â’n busnes” – Aelod o’r cyhoedd yn mynychu cyfarfod peilot cyntaf y Pwyllgor Cynllunio i glywed penderfyniad yn cael ei wneud ynghylch eu cais.

“Llongyfarchiadau ar lwyddo i ddangos i’r cyhoedd bod Parciau Cenedlaethol yn agored, yn ddyfeisgar ac ar flaen y gad wrth ddangos i bobl yr hyn maent yn ei wneud. Profiad diddorol a gwerthfawr ar yr ochr hon i’r sgrin” – ymateb gan sefydliad amgylcheddol

Fel rhan o’r prosiect, mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn llogi ei gyfleusterau gweddarlledu er mwyn annog llywodraethu agored mewn sefydliadau eraill.

Sut mae’n edrych?

Os ydych chi’n gwylio’r darllediad yn fyw neu weddarllediad o’r archif, gallwch gael mynediad at unrhyw eitem o’r agenda, dogfennau agored wedi’u hatodi, neu weld cyflwyniadau a wnaed yn y cyfarfod.

Gallwch hefyd ‘dagio’ eitemau yn ddaearyddol i ddangos lleoliad y cyfarfod ei hun ac unrhyw un o’r eitemau ar yr agenda.

Costau

Mae modd llogi ein hystafell gynadledda yn Aberhonddu sy’n cynnwys y cyfleusterau canlynol:

•Bwrdd cynadledda crwn gyda lle i 36 eistedd a thua 30 o wylwyr/aelodau’r cyhoedd (£150 diwrnod cyfan/£75 hanner diwrnod/£30 yr awr hyd at 2 awr;

• System PA y mae modd i chi ei defnyddio ar ei phen ei hun neu wedi’i chysylltu â’r cyfleusterau gweddarlledu;

•Taflunyddion a sgriniau wedi’u gosod ar gyfer cyflwyniadau unigol neu wedi’u cysylltu er mwyn gweddarlledu;

Costau ac Opsiynau Gweddarlledu

Os ydych chi wedi llogi’r ystafell gynadledda, mae’n costio £230 yr awr i ddefnyddio’r cyfleuster gweddarlledu (yn ogystal â chostau’r ystafell gynadledda). Am y pris hwn, byddwch yn cael:

  • swyddog i uwchlwytho’r agenda, y papurau a’r cyflwyniadau cyn eich cyfarfod;
  • aelod staff penodedig yn ystod cyfarfod sy’n cael ei ffilmio;
  • cefnogaeth TG os oes angen hynny arnoch;
  • defnyddio’r taflunyddion a’r sgriniau ar gyfer cyflwyniadau;
  • Bydd eich cyfarfod yn cael ei ddarlledu ar wefan â brand Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog am gyfnod treialu, neu’n cael ei ffrydio i dudalen â brand eich sefydliad os oes gennych chi un.
  • hyd at 6 mis o gyfarfodydd wedi’u harchifo ar-lein.
  • recordiad o’r cyfarfod ar DVD.

Os nad oes gan eich sefydliad dudalen â brand ei hun i ddangos deunydd eich gweddarllediad, gallwn drefnu hyn am daliad untro o £720 yn cynnwys TAW.

Gallwn hefyd ddarparu te a choffi os y cytunir ar hyn ymlaen llaw (gweler costau lluniaeth ar wahân) neu gysylltu ag arlwywyr lleol i gyflenwi cinio.

Gallwch archebu gweddarlledu ar y Ffurflen Archebu Ystafell ynghyd â llogi’r ystafell.

Am fwy o wybodaeth

Cysylltwch â Julia Gruffydd (Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd) ar 01874 620400 neu anfonwch e-bost at julia.gruffydd@beacons-npa.gov.uk