Gwe-ddarlledu

webcastingGallwch ddarllen mwy am ein cynllun gwe-ddarlledu isod neu fel arall ewch i’n meicrowefan gwe-ddarlledu pwrpasol i edrych ar fideos o gyfarfodydd blaenorol ac i gael gwybodaeth am we-ddarllediadau sydd ar y gweill.

Byddem yn hoffi gwybod beth rydych chi’n ei feddwl o’n gwasanaeth gwe-ddarlledu, a sut gallem ei wella. At y diben hwn, rydyn ni wedi llunio holiadur byr – holiadur gwe-ddarlledu

Beth yw gwe-ddarllediad Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog?

Gwe-ddarllediad yw trosglwyddo sain a lluniau dros y Rhyngrwyd, yn debyg i raglen deledu, sy’n gadael i chi wylio ein cyfarfodydd yn fyw ar eich cyfrifiadur o gysur eich cartref. Yn ogystal â gwylio’r ffrwd fideo, gallwch bori drwy’r papurau a deunyddiau cyflwyno cysylltiedig hefyd.

Os ydych chi’n methu darllediad byw o unrhyw gyfarfod, bydd recordiad cyfan ohono ar gael ar-lein, fel arfer o fewn 48 awr o ddiwedd y cyfarfod. Gallwch ei wylio unrhyw bryd hyd at 6 mis ar ôl dyddiad y darllediad. Rydym wedi rhoi ein fideos i gyd mewn trefn fel y gallwch ddod o hyd i ran benodol o gyfarfod mae gennych chi ddiddordeb penodol ynddo.

Beth ydym ni’n ei wneud?

Gwnaethom gynnal rhaglen beilot am 18 mis i brofi pa mor ymarferol oedd y dechnoleg, pa mor hawdd ydoedd i weithredu’r system a pha mor fasnachol ydoedd o safbwynt recordio busnes yr awdurdod. Mae’r Awdurdod bellach wedi cytuno i barhau i we-ddarlledu am y 5 mlynedd nesaf. Mae ein profiad ni yn cael ei rannu ag awdurdodau lleol dros Gymru sydd erbyn hyn wedi derbyn nawdd gan Lywodraeth Cymru er mwyn sefydlu eu cynlluniau peilot gwe-ddarlledu eu hunain. Roedd llwyddiant ein cynllun ni a’r adborth cadarnhaol gan y cyhoedd yn ffactor allweddol wrth sefydlu’r nawdd hwn.

Y cam nesaf i’r Awdurdod fydd ystyried sut i wneud mwy o ddefnydd o gyfryngau cymdeithasol i annog y cyhoedd i gymryd rhan yn ei fusnes.

Pam ydym ni’n gwneud hyn?

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn glynu wrth egwyddorion ‘Llywodraethu sy’n Canolbwyntio ar y Dinesydd’ a gwerthoedd gwasanaethau cyhoeddus fel egwyddorion Nolan o onestrwydd ac atebolrwydd. Mae gwe-ddarlledu yn ein helpu ni i gyflawni llawer o’r egwyddorion hyn, megis:

  • Sicrhau bod y cyhoedd yn gwybod pwy sy’n gwneud beth, a pham
  • Meithrin arddull ddyfeisgar
  • Bod yn sefydliad sy’n dysgu
  • Sicrhau gwerth eich arian

Y prif nod yw gwella hygyrchedd ac eglurder wrth wneud penderfyniadau a rheolaeth gyffredinol.

Rydym wedi gweld cynnydd wrth i’r prosiect fynd rhagddo o gam i gam ond rydym yn croesawu unrhyw adborth pellach. A fyddech cystal â threulio munud neu ddwy i daro golwg ar ein meicrowefan gwe-ddarlledu a dweud eich barn wrthym ni amdano.