Adroddiad Cyflwr y Parc

Pwrpas Adroddiad Cyflwr y Parc yw dangos tueddiadau sy’n berthnasol i:

  • nodweddion, amgylchedd a rhinweddau diwylliannol arbennig y Parc
  • faint o fwynhad o’r rhain sy’n cael ei ddarparu ar gyfer y cyhoedd, a
  • lles y gymuned leol.

Mae Adroddiad Cyflwr y Parc yn cynnwys 23 dangosydd ar amrywiaeth o bynciau. Mae’n ffynhonnell ddefnyddiol dros ben o ddata pennawd.

Gall y ddogfen gyfan ar gael yma (nodi bod y ddogfen gyfan yn fawr iawn, 13mb, a gall gymryd amser hir i’w lawrlwytho). Efallai y byddwch eisiau i lawrlwytho y Thema / Pennod berthnasol o’r adroddiad yn ôl y penawdau isod:

Cyflwyniad

Thema 1: Rheoli Tirluniau’r Parc i sicrhau’r manteision caswraeth a chyhoeddus gorau posib.

Thema 2: Gwarchod a gwella bioamrywiaeth.

Thema 3: Daparu Clyfleoedd am Fynediad a Hamdden awyr agored.

Thema 4: Gwella ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o’r parc.

Thema 5: Creu a chynnal cymunedau, trefi a phentrefi cynaliadwy.

Thema 6: Datblygu economaidd cynaliadwy.

Atodiad

 

Mae Adroddiad Cyflwr y Parc yn cynnwys y pynciau canlynol:-

  • Cadwraeth a Gwelliannau

Gorchudd coed llydanddail; ffiniau maes traddodiadol; Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) daearegol; rheoli’r parc; ystlumod; magu adar tir fferm; cofebau hynafol rhestredig; adeiladau rhestredig; digwyddiadau diwylliannol.

  • Hyrwyddo dealltwriaeth

Ymwybyddiaeth o’r Parc Cenedlaethol; ymwelwyr yn cael mynediad i wasanaethau Awdurdod y Parc Cenedlaethol; gwasanaethau addysg; boddhad ymwelwyr; hawliau tramwy cyhoeddus; llety i ymwelwyr.

  • Cymunedau bywiog cynaliadwy

Gweithgarwch economaidd; cyflogi yn ôl diwydiant; gwariant twristiaeth; proffil o’r boblogaeth; ffermydd a ffermwyr; lleoliadau cwrdd cymunedol; traffig; llwybrau bysiau ac amledd gwasanaeth.

Mae’r ddogfen hefyd yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol ar:-

  • Ffiniau gweinyddol sy’n effeithio ar y Parc Cenedlaethol
  • Ffeithiau a ffigurau cyflwyniadol
  • Perchnogaeth tir