Datanagiad o Cyfrifion 2019-20

Mae Rheoliad 10(1) yn Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y’u diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol bod Swyddog Cyllid Cyfrifol Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn llofnodi’r datganiad cyfrifon ac yn rhoi dyddiad arno, ac yn ardystio’i fod yn cyfleu darlun cywir a theg o sefyllfa ariannol y corff ar ddiwedd y flwyddyn ariannol y mae’n ymwneud â hi ac o incwm a gwariant y corff hwnnw am y flwyddyn honno. Yn ôl y Rheoliadau roedd yn ofynnol cwblhau hyn erbyn 31 Mai 2020.

Mae Rheoliad 10(2) yn Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y’u diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, ar ôl yr ardystiad gan y Swyddog Cyllid Cyfrifol y cyfeirir ato uchod, bod Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cymeradwyo ac yn cyhoeddi’r datganiad cyfrifon archwiliedig. Yn ôl y Rheoliadau roedd yn ofynnol cwblhau hyn erbyn 31 Gorffennaf 2020.