Polisïau a Phrotocolau

Adroddiad Blynyddol a’r Cynllun Gwella Mae’n cynnwys y weledigaeth gorfforaethol, cynlluniau darparu gwasanaethau a thargedau perfformiad.

Cwynion ac adborth cwsmeriaid

Gwybodaeth ar gwyno a rhoi adborth

Cyngor yn Gymraeg neu Saesneg ar sut i wneud cwyn neu roi adborth i’r Awdurdod

Cynllun Cyhoeddi Cynhyrchwyd o dan ddarpariaethau Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2001.  Rhestr o’r dosbarthiadau o wybodaeth a ddelir gan yr Awdurdod, y modd y bwriada gyhoeddi’r wybodaeth a pha un a chodir tâl am y wybodaeth.

Y Cynllun Iaith Gymraeg Sut bydd yr Awdurdod yn cynnal ei fusnes mewn perthynas â defnyddio’r Gymraeg a’r Saesneg.

Cynllun Cydraddoldeb i Bobl Anabl Cynhyrchwyd o dan ddarpariaethau’r Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd. Mae’n cynnwys dadansoddiad o arferion yr Awdurdod mewn perthynas â mynediad, cyfathrebu, cyflogaeth a darparu gwasanaethau.

Cynllun Cydraddoldeb Rhyw Cynhyrchwyd o dan ddarpariaethau’r Mesur Cydraddoldeb. Mae’n cynnwys dadansoddiad o arferion a pholisïau’r Awdurdod yn ymwneud â chyflogeion a darparu gwasanaethau.

Diweddariad i Gynllun Gweithredu’r Cynllun Cydraddoldeb Rhyw – Awst 2008 Diweddariad ar weithgarwch ar y Cynllun gweithredu cydraddoldeb rhyw

Strategaeth Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus Fframwaith ar gyfer cyfleu gwaith yr Awdurdod i’r cyhoedd

Cynllun Amgylcheddol y Ddraig Werdd Gosod safonau ar gyfer y modd y mae’r Awdurdod yn cynnal ei fusnes yn unol ag egwyddorion rheolaeth amgylcheddol dda.

Polisi Amgylcheddol Y camau y bydd yr awdurdod yn eu cymryd i liniaru ein prif effeithiau amgylcheddol.