Fannau’r Dyfodol: Y Cynllun Rheoli ar gyfer Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 2022-2027

Diolch am ymweld â thudalen ymgynghori gwefan Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol.


Dyma ddiweddariad ar gynnydd Bannau’r Dyfodol, Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol ar gyfer Bannau Brycheiniog.

Rydym wedi gwneud crynodeb o ganlyniadau’r cyfnod ymgynghori mewn adroddiad y gallwch ddod o hyd iddo yma.

Rydym hefyd wedi drafftio cylchlythyr byrrach, sydd i’w weld yma.

Roedd yr ymgynghoriad yn un hir ond yn werth chweil, yn cynnwys casglu barn a syniadau budd ddeiliaid ar ffurflen ar-lein, sylwadau ysgrifenedig a sesiynau trafod manwl.

Trwy’r ymgynghoriad rydym wedi dysgu:

  • Doedd yr ymgynghoriad ddim yn ddigon. Rydym wedi methu ymgynghori gyda nifer o grwpiau
  • Roedd uchelgais Bannau’r Dyfodol yn ddadleuol, er yn cael ei groesawu gan rai gwelwyd ei fod yn anghyraeddadwy
  • Bydd targedau a gweithio mewn partneriaeth yn allweddol i lwyddiant

Mae hyn wedi golygu bod newidiadau sylweddol i Fannau’r Dyfodol. Rydym yn symud o gasgliad polisïau i ddeilliannau nodwedd, a fydd yn cynnwys rheolaeth tir cynaliadwy; twristiaeth gyfrifol; cymunedau ugain munud a dod yn ganolfan rhagoriaeth.

O ganlyniad i’n canfyddiadau, byddwn yn cynnal mwy o ymgynghoriadau wedi eu targedu dros yr haf a fydd yn cael ei diweddaru i’r cynllun terfynol a’n gweledigaeth am y 25 mlynedd nesaf. Gobeithio eich bod yn deall ein penderfyniad a’n dyletswydd wrth ymgymryd â’r gwaith.

Gallwch ddod o hyd i’r amserlen wedi ei diweddaru ar gyfer Bannau’r Dyfodol o fewn yr adroddiad ymgynghori.


Gellir lawrlwytho’r ddogfen lawn yma.

Gellir lawrlwytho’r crynodeb o’r ddogfen yma.

Mae’r Awdurdod wedi datblygu Cynllun Rheoli newydd y cyfeirir ato fel Bannau’r Dyfodol. Mae’r cynllun hwn yn nodi cyfres o amcanion a pholisiau i arwain gweithrediad dibenion a dyletswydd y Parc Cenedlaethol. Mae hyn er mwyn sicrhau bod tirwedd, pobl a threftadaeth naturiol a diwylliannol y parc yn cael eu sicrhau o ddyfodol llewyrchus.

Yn bwysicaf oll, mae’r Cynllun Rheoli yn gynllun ar gyfer ardal y Parc Cenedlaethol. Dyna pam ei bod mor bwysig ein bod yn sicrhau bod pawb yn y Parc yn cael cyfle i gydweithio â ni i ysgrifennu cynllun a rennir ar gyfer y dyfodol.

Rydym wedi gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol i ddiffinio materion hanfodol ar gyfer dyfodol y Parc Cenedlaethol ac wedi defnyddio’r rhain i ddiffinio’r hyn yr ydym ni fel Awdurdod yn credu y mae hyn yn ei olygu i’r Parc.

Mae’r cyfnod ymgynghori bellach wedi CAU. Diolch i bawb a ymatebodd i’r cynllun ac edrychwn ymlaen at ddarllen y sylwadau a’u cymryd i ystyriaeth.

Mae’r dogfennau yn agored ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus am gyfnod o 17 wythnos rhwng 4ydd Tachwedd 2021 a 4ydd Mawrth 2022.


Mae’r dolenni canlynol i bolisïau ar wahân y Cynllun 

Newid Hinsawdd
Adfer Natur
Tirwedd
Mawndir
Dwr
Coedliniau
Iechyd a Llesiant
Bwyd Lleol
Bargen Newydd Werdd
Cymunedau Cynaliadwy
Sgiliau Gwledig
Teithio Llesol
Allgymorth
Taliadau ar gyfer gwasanaethu
Yr Iaith Gymraeg
Twristiaeth
Mannau Prysur
Yr Amgylchedd Hanesyddol
Hawliau Tramwy
Awyr Tywyll
Geoparc
Partneriaethau
Gwirfoddoli
Cyfalaf Dynol

Mae copïau o’r Adroddiad Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a’r Arfarniad Cynaliadwyedd (sy’n ymgorffori’r Adroddiad Amgylcheddol) sydd wedi llywio Cynllun Rheoli drafft y Parc Cenedlaethol hefyd ar gael i wneud sylwadau arnynt drwy gydol yr ymgynghoriad.

Mae’r adroddiadau ar gael isod:
Rheoliadau Cynefinoedd Asesiad o Gynllun Rheoli drafft y Parc Cenedlaethol
Arfarniad Cynaliadwyedd o Gynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol


Ymgynghoriadau yn y gorffennol

CRhPC 21  Ystyriaethau, Gweledigaeth ac Amcanion