Adolygiad o’r Cynllun Rheoli

Diolch am ymweld â thudalen ymgynghori gwefan Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol.

Rydym yn ysgrifennu atoch i gael eich barn am ddyfodol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Mae’r Awdurdod yn datblygu Cynllun Rheoli newydd ar hyn o bryd y cyfeirir ato fel CRhPC21. Pan fydd y cynllun hwn wedi ei gwblhau, bydd yn gosod allan cyfres o amcanion a pholisïau a fydd yn arwain dibenion a dyletswydd y Parc Cenedlaethol. Mae hyn er mwyn sicrhau fod tirlun, pobl a threftadaeth diwylliannol y parc yn cael eu diogelu er mwyn dyfodol ffyniannus. 

Yn bwysicaf oll, mae’r Cynllun Rheoli yn gynllun ar gyfer arwynebedd y Parc Cenedlaethol. Dyma’r rheswm pam ei fod mor bwysig ein bod yn gwneud yn siŵr fod cyfle gan bawb yn y Parc i gydweithio â ni wrth ysgrifennu cynllun a rennir ar gyfer y dyfodol. 

Rydym wedi gweithio â rhanddeiliaid allweddol i ddiffinio materion hanfodol ar gyfer dyfodol y Parc Cenedlaethol a defnyddio’r rhain i ddiffinio’r hyn mae hynny’n ei olygu i’r Parc o’n safbwynt ni fel Awdurdod. Mae’r ymgynghoriad hwn yn berthnasol i’r weledigaeth a’r amcanion hyn. Y bwriad yw bod hwn yn gyfle i gamu’n ôl a myfyrio gyda’r rhanddeiliaid ehangach a’n cymunedau. Mae’n gyfle i chi feddwl a rhoi gwybod i ni beth yw eich gweledigaeth chi ar gyfer y Parc Cenedlaethol a beth yw eich ystyriaethau allweddol fel ein bod ni’n gallu gwneud yn siŵr bod Cynllun Rheoli’r dyfodol yn adlewyrchu amrywiaeth o safbwyntiau mor eang â phosibl. 

Roedd y ddogfen hon ar agor i ymgynghoriad cyhoeddus am gyfnod o 12 wythnos rhwng dydd Mercher 3 Mawrth a dydd Mercher 26 Mai 2021.

Mae’r ddogfen ar gael i’w gweld yma: CRhPC 21 Ystyriaethau, Gweledigaeth ac Amcanion