Ardal Gadwraeth Crucywel a Llangatwg

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar hyn o bryd yn y broses o adolygu Ardal Gadwraeth Crucywel a Llangatwg, a ddynodwyd yn 1969 mewn cydnabyddiaeth o’i chymeriad hanesyddol arbennig. Mae Adran 69 o Deddf Gynllunio Gwlad a Thref (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 yn gosod dyletswydd ar Awdurdodau Cynllunio Lleol i adolygu ac ystyried diwygiadau i ffiniau eu Hardaloedd Cadwraeth ‘o bryd i’w gilydd’. 

Fel rhan o’r adolygiad hwn rydym yn cynnig rhannu’r ardal gadwraeth bresennol, sydd ar hyn o bryd yn cwmpasu’r ddau anheddiad, fel bod gan Crucywel a Llangatwg ill dau eu hardal gadwraeth eu hunain. Yn ogystal â rhannu’r ardal gadwraeth bresennol, mae adolygiad yr ardal gadwraeth hefyd yn cynnig diwygiadau i ffin yr ardal gadwraeth, gan ddileu rhai mannau a’i hymestyn mewn mannau eraill. Rydym wedi cynhyrchu Arfarniadau Ardal Gadwraeth drafft a mapiau ffiniau arfaethedig ar gyfer pob anheddiad. Mae’r dogfennau arfarnu drafft yn egluro’r nodweddion sy’n cyfrannu at natur arbennig yr ardaloedd cadwraeth ac yn nodi’r cyfleoedd sydd yna i’w hamddiffyn a’u gwella.

Mae’r adolygiad ardal gadwraeth hefyd yn cynnig y diwygiadau canlynol i ffin yr ardal gadwraeth:

Crughywel

  • Cynnwys rhan o Llanbedr Road a Rectory Road; a Safle Picnic Bullpit.
  • Dileu rhan o Mill Street a Orchard Lane; Glan Yr Afon a Llys Yr Afon, Ffordd y Castell.Yr ardal I’r de orllewin o Heol Gouesnou.

Llangatwg

  • Cynnwys tir i’r gogledd a’r gogledd-orllewin o’r Hen Reithordy, gan gynnwys Tŷ Garadd.
  • Dileu ochr ddeheuol Park Drive.

Yn unol ag arfer gorau, hoffem annog pawb sydd â diddordeb yn Ardaloedd Cadwraeth Crucywel a Llangatwg i gyfrannu eu barn. Bydd y cyfnod ymgynghori yn dechrau ar yr 28ain o Dachwedd 2019 ac yn rhedeg hyd yr 20fed o Chwefror 2020.

Gellir gweld yr arfarniadau ardal gadwraeth drafft drwy ddilyn y ddolen isod:

Mae arddangosfeydd cyhoeddus wedi eu cynllunio ar gyfer Crucywel a Llangatwg yn ystod mis Ionawr 2020. Rhydd yr arddangosfeydd wybodaeth am yr ardaloedd cadwraeth a bydd swyddogion o Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn bresennol i ateb unrhyw gwestiynau a fo gennych. Cewch wybod am ddyddiad a lleoliad yr arddangosfeydd hyn yn nes i’r amser.

Sut i wneud sylwadau

Llythyr: Dangoswch ar eich llythyr enw’r ddogfen yr ydych yn gwneud sylwadau arni ac anfonwch ef i’r cyfeiriad uchod i sylw’r Tîm Treftadaeth Adeiledig.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
Plas Y Fynnon
Ffordd Cambrian
Aberhonddu
LD3 7HP

E-bost: Dangoswch ar eich e-bost enw’r ddogfen yr ydych yn gwneud sylwadau arni ac anfonwch i: planning.enquiries@beacons-npa.gov.uk i sylw’r Tîm Treftadaeth Adeiledig.