Cyd-astudiaeth o’r Tir sydd ar gael ar gyfer Tai

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog bellach wedi cyhoeddi Cyd-astudiaeth o’r Tir sydd ar gael ar gyfer Tai 2018. Mae modd ei gweld drwy ddilyn y dolenni isod:-

Cyd-astudiarth Argaeledd Tir sydd ar gyfer Tai 2019

Bydd yn rhaid i bob Awdurdod Cynllunio Lleol yng Nghymru sicrhau bod tir digonol ar gael, neu yn dod ar gael, ar gyfer cyflenwad pum mlynedd o dir ar gyfer tai. Mae Polisi Cynllunio Cenedlaethol (Nodyn Cyngor Technegol 1) yn gofyn i bob awdurdod baratoi Cyd-astudiaeth o’r Tir sydd ar gael ar gyfer Tai bob blwyddyn.

Mae’r astudiaethau yn rhan o’r sail tystiolaeth i Gynlluniau Datblygu Lleol ac maen nhw’n rhoi datganiad o argaeledd tir ar gyfer tai ar gyfer rheoli datblygu a phan bod cyflenwad anigonol, amlinellu beth mae’r awdurdod yn ei wneud i fynd i’r afael â’r diffyg hwn.

Mae’r astudiaethau hefyd yn rhoi gwybodaeth am dai a gwblhawyd, faint o le sydd ar gael ar dir sydd wedi’i ddatblygu eisoes, a safleoedd lle mae perygl o lifogydd.

ASTUDIAETHAU TIR AR GYFER TAI BLAENOROL

Cyd-astudiarth Argaeledd Tir sydd ar gyfer Tai 2018

Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir sydd ar gyfer Tai 2017

Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir sydd ar gyfer Tai 2016

Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir Sydd ar Gyfer Tai 2015

AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL BANNAU BRYCHEINIOG 2014

Tir sydd ar gael ar gyfer Tai – Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 2013

Tir sydd ar gael ar gyfer Tai – Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 2012

I weld astudiaethau Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog o 2011 a chyn hynny, ewch i wefan Llywodraeth Cymru isod:

http://wales.gov.uk/topics/planning/planningstats/housing-land-availability-in-wales/?lang=cym