Safleoedd Ymgeisiol

Mae’r alwad gychwynnol ar gyfer Safleoedd Ymgeisiol ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) bellach ar agor. Bydd y CDLl yn nodi tir i fynd i’r afael ag anghenion datblygu’r Parc Cenedlaethol, gan gynnwys cynigion ar gyfer tai, cyflogaeth, manwerthu a chyfleusterau cymunedol. Gall y safleoedd fod naill ai’n cael eu datblygu neu heb eu datblygu ar hyn o bryd ac mae’r trothwy ar gyfer safleoedd sydd ar gyfer defnyddiau preswyl yn unig ar gyfer 3 annedd neu fwy. Nid oes trothwy isaf ar gyfer pob cyflwyniad safle tir arall. Felly mae’r Awdurdod yn gwahodd unrhyw un i gyflwyno safleoedd y maen nhw’n dymuno eu hystyried i’w datblygu.

Er nad oes unrhyw warant y bydd y safleoedd awgrymedig yn ystod y cam hwn yn cael eu cynnwys yn y Cynllun Datblygu Lleol, mae cyflwyno safleoedd ymgeisiol yn galluogi’r awdurdod i ganfod pa dir sydd ar gael i’w ddatblygu yn ystod cyfnod y cynllun. Bydd pob safle ymgeisiol yn cael ei ystyried yn ôl ei deilyngdod ei hun a bydd yn cael ei asesu yn ôl meini prawf a osodir.

Bydd pob safle ymgeisiol a dderbynnir gan yr awdurdod yn cael ei gynnwys ar gofrestr o safleoedd a fydd ar gael i’w harchwilio ym mhencadlys y Parc Cenedlaethol yn Aberhonddu, a bydd yn cael ei lanlwytho ar wefan yr awdurdod.

Os hoffech enwebu safle i’w ystyried ar gyfer ei gynnwys yn y Cynllun Datblygu Lleol, cyflwynwch

  • Ffurflen safle ymgeisiolsydd wedi’i chwblhau a
  • Map sy’n seiliedig ar rai’r Arolwg Ordnans, ar raddfa isaf o 1:2500, sy’n amlinellu’r tir i’w ystyried mewn coch.

Sicrhewch fod ffurflen ar wahân wedi’i chwblhau ar gyfer pob safle a y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner nos, 7 Ionawr 2019.

Nodwch, ni ellir trin yr wybodaeth a ddarperir yn gyfrinachol a bydd pob safle ymgeisiol a gyflwynir ar gael i’w archwilio gan y cyhoedd.

 

Safleoedd Ymgeisiol Methodoleg Asesu Arfaethedig