Adolygiad o’r Cynllun Datblygu Lleol

Ar 17eg Rhagfyr 2017, dechreuodd yr Awdurdod yr Adolygiad o’i Gynllun Datblygu Lleol

ADOLYGU CYNLLUN DATBLYGU LLEOL PARC CENEDLAETHOL BANNAU BRECHEINIOG (2007-2022)

Yn gyfarfod 10ed Tachwedd 2017 o Awdurdod y Parc Cenedlaethol, cytunodd yr Aelodau y gallai gwaith gychwyn ar Adolygiad Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mabwysiadwyd Cynllun 2007-2022 gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar 17 Rhagfyr 2013. Yn unol â hynny, ac yn unol â gofynion Adran 69 Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004, bydd y broses Adolygu yn cychwyn yn ffurfiol o’r 17eg o Ragfyr 2017.

Camau Paratoi

Sylfaen Dystiolaeth

Asesu

Ymgynghoriadau

 

 

 

 

 

 

Camau Paratoi

Dyma’r camau wrth baratoi Cynllun Datblygu Lleol i ddisodli’r hen un

Cam y Cynllun Amseru
Addroddiad yr Adolydiad 5ed o Orfennaf – 30ain o Awst 2018
Cytuneb Cyflenwi 5ed o Orfennaf – 30ain o Awst 2018
Safleoedd Ymgeisiol
Strategaeth Ddewisol
Cynllun Wedi’I Adneuo
Newidiadau wedi’u ffocysu
Cyflwyno
Arholiad
Materion yn Codi Newidiadau
Mabwysiadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylfaen Dystiolaeth

Y cam cyntaf wrth baratoi’r cynllun newydd yw adolygu’r wybodaeth sydd eisoes yn bodoli o’r sylfaen dystiolaeth, ac yna casglu tystiolaeth bellach yn ôl yr angen. 

Fe fydd hyn yn sicrhau bod y cynllun datblygu’n seiliedig ar wir dystiolaeth, fel bod y cynllun yn cael ei weld fel un ‘cadarn’.

Maen nhw’n cynnwys cynlluniau a chynigion gan sefydliadau eraill.

Caiff y Papurau Cefndir hyn eu diweddaru, ac ychwanegir atynt, trwy gydol y broses o baratoi’r Cynllun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesu

Arfarniadau Amgylcheddol, Cymdeithasol, Economaidd

Arfarniadau Amgylcheddol

Arfarniad o Gynaliadwyedd yn cynnwys Asesiad Amgylcheddol Strategol

Mae Arfarniad o Gynaliadwyedd yn ofyniad ar gyfer Cynlluniau Datblygu Lleol dan Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004. Nod yr Arfarniad o Gynaliadwyedd yw sicrhau bod y Cynllun yn cyfrannu at sicrhau Datblygiad Cynaliadwy. Mae Arfarniad o Gynaliadwyedd y Cynllun Datblygu Lleol yn ymgorffori Asesiad Amgylcheddol Strategol yn unol â Chyfarwyddeb yr Undeb Ewropeaidd 2001/42/EC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ymgynghoriadau

Mae’r dogfennau canlynol ar gael ar hyn o bryd ar gyfer sylwadau cyhoeddus tan 31 Ionawr 2019.

Rhowch sylwadau’n ysgrifenedig i LDP@beacons-npa.gov.uk

Neu drwy’r post i Strategaeth, APCBB, Plas y Ffynnon, Aberhonddu, Powys, LD3 7HP

Gallwch gysylltu â ni ar 01874 620429/620421

Adroddiad Cwmpasu Arfarniad Cynaliadwyedd a Thystiolaeth Sylfaenol – Mae’r ymgynghoriad yn cau 31 Ionawr 2019

Adroddiad Cwmpasu Arfarniad Cynaliadwyedd Crynodeb Annhechnegol – Mae’r ymgynghoriad yn cau 31 Ionawr 2019

Addroddiad Adolydiad 

Cytuneb Cyflenwi