Cymorthfeydd – Cyngor ar Gynllunio – apwyntiad un unig

Mae ein cymorthfeydd cynllunio wedi’u gohirio.

Ataliwyd cymorthfeydd cynllunio am gyfnod cychwynnol o 3 mis oherwydd prinder staff a llwythi gwaith swyddogion. Rydym wedi adolygu hyn ac wedi atal hyd nes y rhoddir rhybudd pellach. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

Mae cyngor cynllunio ynghylch tai ar gael ar ein gwefan ar: Ceisiadau a Chanllawiau | Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae Canllawiau Cynllunio Llywodraeth Cymru ynghylch tai hefyd ar gael ar: Caniatâd Cynllunio: hawliau datblygu a ganiateir.  Gellir cael cyngor pellach hefyd gan Cymorth Cynllunio Cymru ar: Cyngor Cynllunio – Cymorth Cynllunio Cymru

Byddwn yn parhau i adolygu’r effaith y mae hyn yn ei chael ar ddarparu gwasanaeth a phrofiad ymgeiswyr.

Gall y swyddog cynllunio ar ddyletswydd roi cyngor ar gynigion/ceisiadau arfaethedig, ar bolisïau cynllunio, ac ar faterion cynllunio cyffredinol. Bydd y swyddog ar ddyletswydd ar gael ar sail rota, felly ni fydd swyddog penodol ar gael ar unrhyw adeg benodol. O ganlyniad, ni fydd y swyddog ar ddyletswydd mewn sefyllfa i gynnig cyngor penodol ar geisiadau cyfredol.

Gwybodaeth y dylech ddod gyda chi i’r apwyntiad

Os oes gennych chi gynnig i’w drafod, byddai’n fuddiol i chi ddod â chymaint o wybodaeth â phosibl amdano e.e. ffotograffau, cynlluniau, cynllun/map o’r lleoliad, manylion unrhyw ddatblygiadau/ddefnydd blaenorol ar y safle. Cofiwch, os yw eich ymholiad yn cyfeirio at hen gais neu gais sydd wedi’i benderfynu ac nid ydych yn gwybod cyfeirnod y cais, byddai’n ddoeth rhoi galwad i drefnu apwyntiad cyn dod i’r gymhorthfa er mwyn chwilio hanes yr eiddo. Os yw’r cyfeirnod cynllunio gennych chi, dylech ffonio ymlaen llaw i sicrhau bod y ffeil ar gael ar gyfer y gymhorthfa.

Cyn dod i’r apwyntiad mae’n bosibl y bydd o fudd i chi gyfeirio at y Cynllun Datblygu Unedol sydd wedi’i gymeradwyo gan yr Awdurdod. Mae’r cynllun yn cyflwyno’r polisïau y mae’r Awdurdod yn eu hystyried pan fydd yn asesu cynigion. Dylai copïau cyfeirio o’r dogfennau hyn fod ar gael mewn llyfrgelloedd lleol ac yn Swyddfa’r Parc Cenedlaethol. Mae modd eu gweld ar y wefan hon hefyd.

Os hoffech wybod a oes angen caniatâd cynllunio ar ddatblygiad arfaethedig ai peidio, dylech wneud cais ffurfiol am Dystysgrif Cyfreithlondeb Datblygiad Arfaethedig ac mae rhwymedigaeth statudol arnom i roi penderfyniad yn ei gylch cyn pen 8 wythnos.

Gallwch wneud ceisiadau am ffurflenni ceisiadau cynllunio ac ymholiadau cyffredinol unrhyw bryd trwy ffonio’r Ddesg Gymorth Cynllunio yn yr adran Gweinyddu Rheoli Datblygu ar 01874 620431 neu trwy anfon e-bost at y ddesg gymorth cynllunio, planning.enquiries@beacons-npa.gov.uk.

Amserlen cymorthfeydd (gwbl trwy apwyntiad un unig)

Bob dydd Mercher (Ac eithrio gwyliau banc)

9.30 yb – 12.00yp

1.30yp – 3.00yp

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
Plas y Ffynnon
Ffordd Cambrian
Aberhonddu
LD3 7HP

Ffôn:   (01874) 620431

E-bost: planning.enquiries@beacons-npa.gov.uk