Ffosffad

Ansawdd Dŵr (Ffosffad) mewn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig Afonol a goblygiadau hynny ar gyfer Cynllunio a Datblygu

Ar ôl derbyn tystiolaeth newydd ynghylch effeithiau amgylcheddol ffosffad mewn cyrsiau dŵr, mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi mabwysiadu targedau llymach ar gyfer ansawdd y dŵr mewn cyrsiau dŵr ac wedi cynnal asesiadau ar y naw Ardal Arbennig Cadwraeth Afonol sydd yng Nghymru.  Dangosodd yr asesiad hwn fod toriadau yn y safonau ffosfforws yn gyffredin iawn yn afonydd yr Ardaloedd Cadwraeth Arbennig yng Nghymru, gyda thros 60% o’r afonydd yn methu â chyrraedd y targedau heriol a osodwyd.

Dangosodd yr asesiad fod 88% o’r cyrff dŵr ar Afon Wysg, a 67% o’r cyrff dŵr ar Afon Gwy, wedi methu â chyrraedd y targed gofynnol. O ganlyniad, mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyflwyno canllawiau cynllunio manwl i sicrhau nad yw gallu amgylcheddol yr afonydd yn dirywio ymhellach.  Bydd yn rhaid i unrhyw fwriad i ddatblygu o fewn dalgylchoedd yr afonydd a allai gynyddu’r lefelau ffosffadau ddangos yn glir ar y cais cynllunio bod y datblygiad yn dangos niwtraliaeth neu welliant ffosffadau yn ei ddyluniad a / neu yn ei gyfraniad at y corff dŵr.  Yn y rhan fwyaf o achosion ychydig o gyfle fydd yna i gysylltu â’r system garthffosiaeth gyhoeddus a bydd yn rhaid cynnig ateb gwahanol.  Bydd hyn yn effeithio ar bob datblygiad a fydd yn cynyddu maint y dŵr gwastraff neu’r crynodiad o ffosffadau ynddo.

Cynllun yn dangos dalgylchoedd yr afonydd

Dylai cynigion datblygu o fewn y dalgylchoedd hyn roi ystyriaeth fanwl i ffosffadau a, chyn cyflwyno cais i’r Awdurdod Cynllunio Lleol, anogir cwsmeriaid i gysylltu â’n gwasanaeth cyngor cyn cais i drafod a yw’r cynigion yn dderbyniol ai peidio.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi paratoi canllaw cynllunio dros dro i ddatblygwyr sy’n amlinellu pa fath o ddatblygiadau sy’n annhebygol o effeithio ar lefelau ffosffadau yn y cyrsiau dŵr. Ceir gwybodaeth fanwl hefyd ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Fel yr amlinellir yn y canllawiau, os na fydd tystiolaeth yn y cais cynllunio y bydd y cynnig yn arwain at niwtraledd neu welliant mewn ffosffad, ni fydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn gallu cefnogi’r cais oherwydd y byddai’n effeithio’n annerbyniol ar ansawdd sensitif y dŵr yn yr afonydd sydd wedi’u dynodi’n ardaloedd cadwraeth arbennig.

  • Bydd y canllawiau newydd yn effeithio cryn dipyn ar gynigion datblygu ac rydyn ni’n gweithio gyda Chyfoeth Naturiol Cymru a phartneriaid eraill i ganfod atebion a fydd yn galluogi cynigion datblygu i symud ymlaen mewn ffordd na fydd yn niweidio gallu amgylcheddol ein cyrsiau dŵr. Fel y byddwch yn gwerthfawrogi, rydyn ni’n ceisio dod i ddeall y goblygiadau ar gyfer ceisiadau cynllunio presennol ac yn y dyfodol yn ogystal ag yn adolygu’r Cynllun Datblygu Lleol.  Byddwn yn diweddaru’r dudalen hon gyda gwybodaeth bellach gynted ag y gallwn ni.
  • Rhedeg a chynnal tanc carthion neu uned trin carthion gryno