Cynllunio

Diweddariad Cynllunio – Mai 2022

Cofiwch fod staff y Parc Cenedlaethol yn dal i weithio o gartref a bod y brif swyddfa yn Aberhonddu (Plas y Ffynnon) yn dal ar gau i’r cyhoedd nes cyhoeddir yn wahanol.

Y Gwasanaeth Cynllunio

Rydym yn falch o groesawi Gareth Jones i’r Awdurdod, sydd newydd ymgymryd â’r swydd Cyfarwyddwr Cynllunio a Lle.

Mae cefnogaeth ychwanegol dros dro wedi’i drefnu i gynorthwyo gyda cheisiadau cynllunio.  Penodwyd hefyd Rheolwr Ymgynghorol Rheoli Datblygu rhan amser nes bod adnoddau mwy parhaol yn cael eu sefydlu o fewn yr Awdurdod.  Rydym hefyd wedi sefydlu system, gyda’r Tîm Gweinyddu Cynllunio yn dilysu’r holl geisiadau cynllunio newydd, sydd wedi helpu i gyflymu cyfnodau cychwynnol y broses.  Mae hyn wedi helpu gynnal gwasanaeth ymatebol o ansawdd da iawn.

Mae’r gofyn ar swyddogion achos unigol yn parhau’n uchel ac rydym yn gofyn i chi cadw’r pwysau llwyth gwaith mewn cof wrth geisio cysylltu â’r tîm. Gallwn eich sicrhau, fodd bynnag, y byddwn yn dal i wneud ein gorau glas i ymateb i ymholiadau a gweithio trwy achosion yn brydlon.

Ceisiadau Cynllunio

Rydym yn dal i drin nifer fawr o geisiadau cynllunio sy’n arwain at gryn bwysau staffio.  Ynghyd â chyfyngiadau mewn perthynas â ffosffad, mae hynny’n arwain at oedi mewn cymryd penderfyniadau ar geisiadau ac ymateb i ymholiadau.  Rydym yn ymddiheuro am hyn ac mae staff yn gweithio’n galed i dalu sylw i’r gwaith sydd wedi cronni.

Gorfodaeth

Mae’r nifer o achosion gorfodaeth yn aros yn uchel. Byddwn yn dal i weithredu gorfodaeth pan fydd er budd y cyhoedd. Byddwn yn cynnal adolygiad cychwynnol o’r holl ymchwiliadau newydd. Bydd amseriad y gweithredu pellach yn dibynnu ar flaenoriaethau cymharol ac mae’n bosibl y bydden nhw’n cymryd yn hirach nag arfer.

Gwasanaeth Cynghori Cyn Cais

Mae ein gwasanaethau cyn cais a statudol cyn cais ar gael, ond, eto, efallai y bydd yn cymryd yn hwy nag sy’n cael ei ddangos yn ein canllawiau.  Byddwn yn ymateb gynted â bo modd.  Mae’r manylion yma:- Charging for Pre-Application Planning Advice | Brecon Beacons National Park Authority (beacons-npa.gov.uk)

Ffosffadau

Disgwylir canllawiau diwygiedig ar hyn o bryd oddi wrth Cyfoeth Naturiol Cymru.  Byddwn yn darparu gwybodaeth bellach cynted ag y gallwn.

O ran polisi cynllunio, mae yna oedi gyda Chynllun Datblygu Lleol 2 ar hyn o bryd o ganlyniad i’r cyfyngiad ffosffad. Yn dilyn cadarnhad oddi wrth Llywodraeth Cymru, mae’r Cynllun Datblygu Lleol a fabwysiadwyd (2007 – 2022) yn dal mewn grym ac yn berthnasol.

COFIWCH:

Nid yw’r Awdurdod yn derbyn archebion pryniant nac yn cyflwyno anfonebau mewn perthynas â ffioedd ceisiadau cynllunio.  Dylid anfon unrhyw daliadau eraill neu ymholiadau ariannol eraill drwy e-bost at finance@beacons-npa.gov.uk

Nodwch fod ein cymorthfeydd cyngor cynllunio i ddeiliaid wedi’u gohirio ar hyn o bryd.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

A fyddaf i’n dal i allu cysylltu â swyddogion

Efallai y byddwch yn cael neges safonol neu neges lais trwy ebost yn egluro nad ydyn ni’n gallu talu sylw i’ch neges ar hyn o bryd oherwydd pwysau gwaith, ond byddwn yn dal ati i brosesu eich cais ac yn ymateb i chi gynted â bo modd.

A fydd fy nghais yn cymryd yn hirach?

Byddwn yn ceisio ymdrin â phob cais gynted â bo modd, ond, am y rhesymau uchod, efallai y bydd yn cymryd yn hwy na’r arfer a byddwn yn dal i ofyn i asiantau ac ymgeiswyr am estyniadau amser.

A yw’r Gymhorthfa Gynllunio’n dal i gael ei rhedeg?

Yn anffodus, rydyn ni wedi penderfynu gohirio’r gymhorthfa gynllunio i ddeiliaid tai am dri mis pellach oherwydd prinder swyddogion.   Rydyn ni’n deall fod y gwasanaeth hwn yn werthfawr iawn ac yn dal i adolygu’r sefyllfa.   Yn hytrach na defnyddio’r Gymhorthfa, gellir cyflwyno cais am Dystysgrif Defnydd Arfaethedig Cyfreithlon i weld os bydd angen caniatâd cynllunio.

A yw’r gwasanaeth cyngor cyn cais ar gael?

Ydi, mae ein gwasanaethau cyn cais a statudol cyn cais ar gael, ond, eto, efallai y bydd yn cymryd yn hwy nag sy’n cael ei ddangos yn ein canllawiau.   Byddwn yn ymateb gynted â bo modd.  Mae’r manylion yma:- www.planningportal.co.uk/wales/applications/consent-types/lawful-development-certificate-ldc