Cynllunio

Gwasanaethau Cynllunio COVID-19: Trefniadau Gwaith Presennol – – Hydref 2021

Rheoli Datblygu – diweddariad gwasanaeth 
Rydyn ni wedi cynnal gwasanaeth cynllunio rhagorol ac ymatebol trwy gyfnod y pandemig.  Ond, yn ogystal â throsiant staff a swyddi gwag, cynnydd yn yr ymholiadau cyn cais ac yn y ceisiadau cynllunio a dderbyniwyd, daeth yr her ychwanegol o ddehongli’r canllawiau diweddar ynghylch ffosffad a’n hafonydd.   Mae hyn wedi effeithio ar ddarparu ein gwasanaeth.  Er bod gennym dîm ymroddedig o bobl broffesiynol yn gwneud eu gorau glas, rydyn ni’n cydnabod nad yw hynny’n ddigon i gyfarfod â’r gofyn ar hyn o bryd.

Rydyn ni’n gwerthfawrogi fod llawer ohonoch yn rhwystredig gyda’r oedi wrth geisio cysylltu â’n gwasanaethau cynllunio.   Nid dyma sut yr hoffen ni weithredu.  Mae’n llai na delfrydol i chi ac nid yw’n ddelfrydol i ni chwaith.

Meddai Mr Julian Stedman, Cadeirydd Pwyllgor Cynllunio Mynediad a Hawliau Tramwy: “Rydyn ni’n gofyn i’n trigolion fod yn amyneddgar, rydyn ni’n gwybod fod hyn yn rhwystredig, ond mae yna oedi ar draws y wlad ac y mae y tu hwnt i’n rheolaeth.  Does yna ddim ateb hawdd ar hyn o bryd, er ein bod yn ystyried sawl dewis i ysgafnhau’r baich ac a fydd, yn ei dro, yn ein galluogi i ymateb fel o’r blaen.  Mae’n hynod o brysur, ac rydyn ni’n gweithio ar bob cais yn ôl trefn dyddiad.  Felly, byddai’n ein helpu ni pe na byddech yn ffonio nac ebostio ynghylch eich cais, bydd ein hymateb yn cymryd amser a allai gael ei dreulio yn symud y gwaith ymlaen.

Bydd ceisiadau cynllunio yn dal i gael eu gweld ar lein, ond mae uwchlwytho pob darn o ohebiaeth rhwng yr ymgeisydd neu asiant a swyddogion yn bwyta amser, gan fod yn rhaid eu darllen a’u golygu am resymau diogelu data.  Felly, yn y cyfnod anodd hwn, efallai y byddwch yn gweld fod llai o e-byst nag arfer yn cael eu huwchlwytho ar ffeil benodol.   Ond, cofiwch, rydyn ni wedi ymrwymo i broses glir a thryloyw a bydd pob gohebiaeth ynghylch unrhyw fater o bwys ac unrhyw ddogfennau cefnogi’n cael eu huwchlwytho.

Byddwn yn cadw llygad ar y sefyllfa yn ystod y ddau i dri mis nesaf ac, os bydd pethau’n gwella o ganlyniad i’r hyn rydyn ni’n ei wneud ar hyn o bryd, byddwn, yn raddol, yn gallu darparu gwasanaeth mwy arferol.   Cadwch lygad ar y dudalen we hon i gael rhagor o wybodaeth.

Diolch am eich amser yn darllen y diweddariad hwn. Bydd croeso, wrth gwrs, i unrhyw sylwadau.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

A fyddaf i’n dal i allu cysylltu â swyddogion

Efallai y byddwch yn cael neges safonol neu neges lais trwy ebost yn egluro nad ydyn ni’n gallu talu sylw i’ch neges ar hyn o bryd oherwydd pwysau gwaith, ond byddwn yn dal ati i brosesu eich cais ac yn ymateb i chi gynted â bo modd. 

A fydd fy nghais yn cymryd yn hirach?

Byddwn yn ceisio ymdrin â phob cais gynted â bo modd, ond, am y rhesymau uchod, efallai y bydd yn cymryd yn hwy na’r arfer a byddwn yn dal i ofyn i asiantau ac ymgeiswyr am estyniadau amser.

A yw’r Gymhorthfa Gynllunio’n dal i gael ei rhedeg?

Yn anffodus, rydyn ni wedi penderfynu gohirio’r gymhorthfa gynllunio i ddeiliaid tai am dri mis pellach oherwydd prinder swyddogion.   Rydyn ni’n deall fod y gwasanaeth hwn yn werthfawr iawn ac yn dal i adolygu’r sefyllfa.   Yn hytrach na defnyddio’r Gymhorthfa, gellir cyflwyno cais am Dystysgrif Defnydd Arfaethedig Cyfreithlon i weld os bydd angen caniatâd cynllunio.

A yw’r gwasanaeth cyngor cyn cais ar gael?

Ydi, mae ein gwasanaethau cyn cais a statudol cyn cais ar gael, ond, eto, efallai y bydd yn cymryd yn hwy nag sy’n cael ei ddangos yn ein canllawiau.   Byddwn yn ymateb gynted â bo modd.  Mae’r manylion yma:- Charging for Pre-Application Planning Advice | Brecon Beacons National Park Authority (beacons-npa.gov.uk)

Diweddarwyd 7 Mehefin 2021

Nid yw’r Awdurdod yn gallu derbyn taliadau mewn arian parod, siec na gyda cherdyn dros y ffôn oherwydd yr argyfwng.  Gellir talu am geisiadau cynllunio ac am ymholiadau cyn ymgeisio drwy’r porth cynllunio neu drwy drosglwyddiad BACS.
Dylid talu ffioedd cynllunio yr un pryd â chyflwyno eich cais cynllunio.   Cofiwch nad ydym yn gallu derbyn archebion pryniant ac na allan ni anfon archebion ar gyfer ffioedd ceisiadau cynllunio.   Dylid anfon unrhyw daliadau eraill neu ymholiadau ariannol drwy ebost at finance@beacons-npa.gov.uk

Gorfodaeth

Gellir lawr lwytho ffurflenni cwyno o’n gwefan ar www.bannaubrycheiniog.org/cynllunio/gorfodi-cynllunio/ a’u hanfon atom ni trwy e-bost ar enforcement@beacons-npa.gov.uk. Mae ymweliadau safle’n cael eu cynnal lle mae’n bosibl ac yn unol â’r rhagofalon uchod.

Byddwn yn dal i symud ymlaen gyda’r achosion presennol ac er y byddwn yn gwneud ein gorau i ymateb i faterion brys, mae cyfnodau ymateb yn Siarter Gorfodaeth Cynllunio’r Awdurdod wedi’u gohirio dros dro yn ystod yr argyfwng Coronafeirws. Os hoffech holi ynghylch mater gorfodaeth presennol, ebostiwch enforcement@beacons-npa.gov.uk

Polisi a Threftadaeth

Bydd Swyddogion Polisi, Treftadaeth ac Ecoleg yn dal i gynnig cyngor arbenigol ynghylch ceisiadau cynllunio a cheisiadau cysylltiedig a materion gorfodaeth.  Fel y nodir uchod, efallai y bydd Swyddogion yn cysylltu’n unigol i drafod ymweliadau safle neu i ofyn am ffotograffau o safle.  Os hoffech holi ynghylch mater polisi, treftadaeth neu ecoleg, ebostiwch planning.enquiries@beacons-npa.gov.uk

Y Cynllun Datblygu Lleol

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn dal i weithio ar hyn o bryd ar Gynllun Datblygu Lleol newydd, er bod y pandemig wedi drysu ein hamserlen yn ddifrifol, a materion ffosffad erbyn hyn, rydym yn rhagweld y bydd cam nesaf datblygiad y CDLl yn cael ei adolygu ym mis Medi 2021. 

Os hoffech chi ddod yn ymgynghorai’r adolygiad o’r Cynllun Datblygu Lleol, ebostiwch LDP@beacons-npa.gov.uk.

 

Rydyn ni’n monitro canllawiau Llywodraeth Cymru ynghylch y mesurau newydd a allai gael eu cyflwyno i gefnogi’r broses cynllunio wrth ymateb i’r sefyllfa bresennol a byddwn yn diweddaru’r wefan pan ddaw unrhyw newid.

Gallwn eich sicrhau y bydd yr Adran Cynllunio’n gwneud ei gorau i barhau â’r Gwasanaeth yn ystod y cyfnod ansicr hwn ond bydd eich amynedd, eich dealltwriaeth a’ch cymorth yn cael eu gwerthfawrogi’n arw.