Cynllunio

Diweddariad Gwasanaeth 19/10/20

Yn dilyn yr ymosodiad seibr ar yr Awdurdod yn ystod 12/13 Medi 2020, fe hoffem gyflwyno’r wybodaeth ddiweddaraf i chi ynghylch ein gwasanaethau cynllunio.

Chwiliadau

Rydym wedi ail gychwyn ein gwasanaeth ar gyfer adrannau pridianau tir ein hawdurdodau lleol, h.y. Cynghorau Sir Powys, Mynwy a Chaerfyrddin ers Dydd Llun 12 Hydref 2020. Erbyn hyn, mae’r ymholiadau a ddaeth i mewn yn ystod ac ar ôl yr ymosodiad seibr yn derbyn sylw, gyda mwy o staff yn gweithio i glirio, gynted â bo modd, yr ymholiadau oedd wedi cronni.   Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y mae hyn wedi’i achosi.

Ceisiadau cynllunio a rhai cysylltiedig

Er ei bod yn bosibl mynd ar wefan yr Awdurdod erbyn hyn, nid yw ein system rheoli dogfennau yn gweithio’n iawn.  Hon yw’r system sy’n galluogi’r cyhoedd i weld ceisiadau cynllunio ac mae’n golygu nad ydym yn gallu prosesu’r ceisiadau cynllunio presennol ar hyn o bryd.  Rydym yn gweithio’n ddiflino i ddatrys hyn ond, yn y cyfamser, mae’n rhaid i ni atal ymgynghori a hefyd atal penderfynu ar y rhan fwyaf o geisiadau cynllunio newydd ac sydd eisioes wedi’u cyflwyno.

Os ydych chi wedi cyflwyno cais cynllunio’n ddiweddar, neu os oes un eisoes yn cael ei brosesu gennym ni, byddwch yn dal i brosesu’r rhain gystal ag y gallwn ni.  Cofiwch fod ein Porth Cynllunio’n gweithio a’n bod ni’n cofrestru’r ceisiadau hyn ar ein basdata cynllunio.  Hefyd, os hoffech chi gymryd rhan yn y broses cynllunio fel trydydd parti, gallwch ddal i wneud hynny a byddwn yn cadw eich sylwadau ar ffeil.

Gorfodaeth

Mae achosion gorfodaeth yn dal i gael sylw.   Fodd bynnag, os oeddech chi wedi cyflwyno cwyn orfodaeth drwy ein gwefan rhwng 12 Medi a heddiw, efallai nad ydym ni wedi’i derbyn.   A fyddech chi cystal â llawrlwytho’r ffurflen cwynion gorfodaeth oddi ar ein gwefan ar www.bannaubrycheiniog.org/cynllunio/gorfodi-cynllunio/ffurflenni/ a’i hail gyflwyno drwy ebost ar enforcement@beacons-npa.gov.uk

Rydyn ni’n dilyn ein cynlluniau parhad busnes ac mae ein timau cyfrifiadurol yn gweithio’n galed i ddatrys y broblem hon gynted â bo modd.  Byddwn yn cyflwyno diweddariadau pellach pan allwn ni.

Diolch i chi am eich amynedd. Rydyn ni’n ymddiheuro am unrhyw anhwylustod; os hoffech chi gysylltu â ni, e-bostiwch ni ar: planning.enquiries@beacons-npa.gov.uk – byddwn yn ateb ebyst gynted ag y gallwn ni. Neu, os hoffech chi siarad â ni, ffoniwch ein staff derbynfa yn y lle cyntaf ar un ai 07973 781479 neu 07973 781510.

Gwasanaethau Cynllunio COVID-19: Trefniadau Gwaith Presennol

Mae adeiladau’r Awdurdod yn awr ar gau gyda’r staff cynllunio’n gweithio gartref.   O gofio mor llym ac mor hollol ddieithr yw’r sefyllfa, does gennym ni ddim syniad ar hyn o bryd pa bryd y bydd y swyddfeydd yn ail agor.   Mae’r sefyllfa’n cael ei hadolygu’n gyson a bydd unrhyw newidiadau i ymarferion gwaith yn cael sylw yma.

Bydd y Gwasanaethau Cynllunio, sy’n cynnwys Rheoli Datblygu, Gorfodaeth, Polisi, Treftadaeth a Gweinyddiaeth yn ymdrechu i ddal ati i weithio gymaint ag sy’n ymarferol bosibl yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Felly, er bod pethau’n cael eu hadolygu’n gyson, dyma’r sefyllfa ar hyn o bryd;

Rheoli Datblygu Ceisiadau Cynllunio a Cheisiadau Cysylltiedig

Unwaith y bydd y problemau cyfrifiadurol uchod wedi’u datrys bydd y canlynol yn berthnasol:

  • Bydd ceisiadau presennol, gan gynnwys ymholiadau cyn ymgeisio, yn cael eu penderfynu neu yn derbyn ymateb, os yw hynny’n ymarferol.  Os hoffech chi holi ynghylch cais neu ymholiad cyn gais sydd wedi’i gyflwyno, ebostiwch planning.enquiries@beacons-npa.gov.uk
  • Mae pob cyfarfod pwyllgor yn cael ei gynnal drwy Fideogynadledda erbyn hyn.   Bydd dolen i’r ffrwd fyw’n cael ei gosod ar dudalennau gwe’r pwyllgor er mwyn i aelodau’r cyhoedd allu ei gweld. Bydd cyfarfod nesaf y Pwyllgor Cynllunio, Mynediad a Hawliau Tramwy ddydd Mawrth 20 Hydref 2020. Os hoffech chi siarad yn y Pwyllgor, dilynwch y cyfarwyddiadau ar ein gwefan www.bannaubrycheiniog.org/yr-awdurdod/cais-i-siarad-dan-y-cynllun-siarad-yn-gyhoeddus, llawrlwythwch y ffurflen i’r cyhoedd gael siarad a’i ebostio ar planning.enquiries@beacons-npa.gov.uk
  •  Nes yr hysbysir yn wahanol, bydd yn rhaid cyflwyno ceisiadau newydd, gan gynnwys ymholiadau cyn ymgeisio, yn electronig, un ai drwy Borth Ceisiadau Llywodraeth Cymru  neu drwy e-bost at planning.enquiries@beacons-npa.gov.uk. Bydd y ceisiadau’n cael eu cofrestru a’u cydnabod fel arfer a bydd Swyddogion Achos yn cysylltu ag ymgeiswyr / asiantau i drafod achosion unigol.
  • Erbyn hyn, rydym yn gallu gosod y rhan fwyaf o rybuddion ceisiadau cynllunio ar safleoedd.   Pan fydd Swyddog yn penderfynu fod angen rhybudd ar safle i gyfarfod ag anghenion statudol, ond na ellir ymweld â’r safle i osod y rhybudd, er mwyn symud ymlaen gyda cheisiadau o’r fath, efallai y bydd ymgeiswyr neu asiantau’n derbyn y rhybuddion safle drwy’r post.   Os bydd gofyn, bydd cyfarwyddiadau ar gyfer arddangos rhybuddion safle wedi’u hamgáu.  
  • Mae Llythyrau Hysbysu Cymdogion yn cael eu hanfon fel arfer.
  • Ers 20 Mai, mae’r cyfyngiadau ar Swyddogion wrth ymweld â safleoedd wedi’u codi.  Ond, dim ond lle gellir dangos fod y risg o  gysylltu yn fychan iawn y bydd ymweliadau safle’n cael eu cynnal.   Bydd Swyddogion yn ffonio neu’n ebostio ymgeiswyr neu eu hasiantau i drafod pa mor ymarferol fyddai cynnal ymweliad safle.  Bydd Swyddogion yn gofyn am gael mynd ar safleoedd ar eu pen eu hunain.   Ni fydd Swyddogion yn mynd ar safle os bydd yna rywun arall yno hefyd.   Bydd Swyddogion yn gadael safleoedd os ydyn nhw’n ofni bod eu diogelwch nhw neu ddiogelwch y cyhoedd mewn perygl.   
  • Gan fod Swyddogion yn cynnal eu hymweliadau safle eu hunain, efallai y bydd Swyddogion arbenigol, megis Ecolegwyr neu Archeolegwyr, yn cysylltu ag ymgeiswyr i drefnu ymweliadau safle ar eu pen eu hunain.
  • Nid yw’r Awdurdod yn gallu derbyn taliadau mewn arian parod, siec na gyda cherdyn dros y ffôn oherwydd yr argyfwng.   Gellir talu am geisiadau cynllunio ac am ymholiadau cyn ymgeisio drwy’r porth taliadau neu drwy drosglwyddiad BACS.
  •  Cofiwch anfon pob anfoneb, taliadau ac ymholiadau ariannol eraill drwy e-bost at finance@beacons-npa.gov.uk

Gorfodaeth

Gellir lawr lwytho ffurflenni cwyno o’n gwefan ar www.bannaubrycheiniog.org/cynllunio/gorfodi-cynllunio a’u hanfon atom ni trwy e-bost ar enforcement@beacons-npa.gov.uk  Mae ymweliadau safle’n cael eu cynnal lle mae’n bosibl ac yn unol â’r rhagofalon uchod.

Byddwn yn dal i symud ymlaen gyda’r achosion presennol ac er y byddwn yn gwneud ein gorau i ymateb i faterion brys, mae cyfnodau ymateb yn Siarter Gorfodaeth Cynllunio yr Awdurdod wedi’u gohirio dros dro yn ystod yr argyfwng Coronafeirws.  Os hoffech holi ynghylch mater gorfodaeth presennol, ebostiwch enforcement@beacons-npa.gov.uk

Polisi a Threftadaeth

Bydd Swyddogion Polisi, Treftadaeth ac Ecoleg yn dal i gynnig cyngor arbenigol ynghylch ceisiadau cynllunio a cheisiadau cysylltiedig a materion cynllunio.   Fel y nodir uchod, efallai y bydd Swyddogion yn cysylltu’n unigol i drafod ymweliadau safle neu i ofyn am ffotograffau o safle.   Os hoffech holi ynghylch mater polisi, treftadaeth neu ecoleg, ebostiwch planning.enquiries@beacons-npa.gov.uk

Cynllun Datblygu Lleol

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn dal i weithio ar y Cynllun Datblygu Lleol newydd. Mae ein Strategaeth Darparu Cytundeg a Chynnwys Cymunedau yn dangos y bydd y Cynllun Datblygu Lleol Adnau’n cael ei gyhoeddi fis Mehefin / Gorffennaf eleni.   Mae hyn yn dod yn gynyddol anhebygol.   Ni fyddwn yn cyflwyno unrhyw ymgynghoriadau pellach nes y byddwn yn fodlon na fydd y cyfyngiadau ar symud, presennol neu yn y dyfodol, yn amharu arnyn nhw  Cysylltir â phob ymgynghorai’r Cynllun Datblygu Lleol cyn gynted ag y byddwn yn glir pa newidiadau y bydd yn rhaid eu gwneud i’r amserlen o ganlyniad i’r argyfwng coronfeirws.   Os hoffech chi dderbyn hysbysiad, cysylltwch â LDP@beacons-npa.gov.uk

Ymgynghoriadau Polisi Cynllunio

Bydd yr ymgynghoriad cyfredol ar Gynllun Tref Aberhonddu yn cael ei ymestyn tan 31 Rhagfyr 2020. Dylid anfon unrhyw ymatebion i placeplans@beacons-npa.gov.uk

Rydyn ni’n monitro’n fanwl ganllawiau Llywodraeth Cymru ynghylch y mesurau newydd a allai gael eu cyflwyno i gefnogi’r broses cynllunio wrth ymateb i’r sefyllfa bresennol a byddwn yn diweddaru’r wefan pan ddaw unrhyw newid.

Gallwn eich sicrhau y bydd yr Adran Cynllunio’n gwneud ei gorau i barhau â’r gwasanaeth yn ystod y cyfnod ansicr hwn ond bydd eich amynedd, eich dealltwriaeth a’ch cymorth yn cael eu gwerthfawrogi’n arw.