Cynllunio

Gwasanaethau Cynllunio COVID-19: Trefniadau Gwaith Presennol
Diweddarwyd 8 Chwefror 2021

Mae adeiladau’r Awdurdod yn dal ar gau a staff cynllunio’n gweithio gartref. O gofio mor llym ac mor hollol ddieithr yw’r sefyllfa, does gennym ni ddim syniad ar hyn o bryd pa bryd y bydd y swyddfeydd yn ail agor.  Mae’r sefyllfa’n cael ei hadolygu’n gyson a bydd unrhyw newidiadau i ymarferion gwaith yn cael eu dangos yma.

Rheoli Datblygu: Ceisiadau Cynllunio a Rhai Cysylltiedig

Bydd ceisiadau presennol, gan gynnwys ymholiadau cyn ymgeisio, yn cael eu penderfynu neu yn derbyn ymateb, os yw hynny’n ymarferol. Os hoffech chi holi ynghylch cais neu ymholiad cyn gais sydd wedi’i gyflwyno, ebostiwch planning.enquiries@beacons-npa.gov.uk

  • Bydd pob cyfarfod pwyllgor yn cael ei gynnal trwy Gynhadledd Fideo.   Bydd dolen i’r ffrwd fyw’n cael ei gosod ar dudalennau gwe’r pwyllgor er mwyn i aelodau’r cyhoedd allu ei gweld.  
  • Nes yr hysbysir yn wahanol, bydd yn rhaid cyflwyno ceisiadau newydd, gan gynnwys ymholiadau cyn ymgeisio, yn electronig, un ai drwy Borth Ceisiadau Llywodraeth Cymru neu drwy e-bost at planning.enquiries@beacons-npa.gov.uk. Bydd y ceisiadau’n cael eu cofrestru a’u cydnabod fel arfer a bydd Swyddogion Achos yn cysylltu ag ymgeiswyr / asiantau i drafod achosion unigol.
  • Byddwn yn dal i arddangos y rhan fwyaf o rybuddion ceisiadau cynllunio ar safleoedd.  Pan fydd Swyddog yn penderfynu fod angen rhybudd ar safle i gyfarfod ag anghenion statudol, ond na ellir ymweld â’r safle i osod y rhybudd, er mwyn symud ymlaen gyda cheisiadau o’r fath, efallai y bydd ymgeiswyr neu asiantau’n derbyn y rhybuddion safle drwy’r post.  Os gofynnir amdanyn nhw, bydd cyfarwyddiadau ar gyfer arddangos rhybuddion safle wedi’u hamgáu.
  • Mae Llythyrau Hysbysu Cymdogion yn cael eu hanfon fel arfer.
  • Gan fod y cyfan o Gymru mewn cyfnod clo (rhybudd lefel 4) bydd y cyfyngiadau ar Swyddogion yn ymweld â safleoedd yn cael asesiad risg pellach.  Ond, dim ond lle gellir dangos fod y risg o gysylltu yn fychan iawn y bydd ymweliadau â safleoedd allanol yn cael eu cynnal.  Bydd Swyddogion yn ffonio neu’n ebostio ymgeiswyr neu eu hasiantau i drafod pa mor ymarferol fyddai cynnal ymweliad safle. Bydd Swyddogion yn gofyn am gael mynd ar safleoedd ar eu pen eu hunain.  Ni fydd Swyddogion yn mynd ar safle os na fyddan nhw’n gallu mynd ar eu pen eu hunain.   Bydd Swyddogion yn gadael safleoedd os ydyn nhw’n ofni bod eu diogelwch nhw neu ddiogelwch y cyhoedd mewn perygl. 
  • Gan fod Swyddogion yn cynnal eu hymweliadau safle eu hunain, efallai y bydd Swyddogion arbenigol, megis Ecolegwyr neu Archeolegwyr, yn cysylltu ag ymgeiswyr i drefnu ymweliadau a safleoedd allanol ar eu pen eu hunain.
  • Ni fyddwn i’n cynnal unrhyw ymweliadau safle mewnol ar hyn o bryd.
  • Nid yw’r Awdurdod yn gallu derbyn taliadau mewn arian parod, siec na gyda cherdyn dros y ffôn oherwydd yr argyfwng.  Gellir talu am geisiadau cynllunio ac am ymholiadau cyn ymgeisio drwy’r porth cynllunio neu drwy drosglwyddiad BACS.
    Dylid talu ffioedd cynllunio yr un pryd â chyflwyno eich cais cynllunio.   Cofiwch nad ydym yn gallu derbyn archebion pryniant ac na allan ni anfon archebion ar gyfer ffioedd ceisiadau cynllunio.   Dylid anfon unrhyw daliadau eraill neu ymholiadau ariannol drwy ebost at finance@beacons-npa.gov.uk

Gorfodaeth

Gellir lawr lwytho ffurflenni cwyno o’n gwefan ar www.bannaubrycheiniog.org/cynllunio/gorfodi-cynllunio/ a’u hanfon atom ni trwy e-bost ar enforcement@beacons-npa.gov.uk. Mae ymweliadau safle’n cael eu cynnal lle mae’n bosibl ac yn unol â’r rhagofalon uchod.

Byddwn yn dal i symud ymlaen gyda’r achosion presennol ac er y byddwn yn gwneud ein gorau i ymateb i faterion brys, mae cyfnodau ymateb yn Siarter Gorfodaeth Cynllunio’r Awdurdod wedi’u gohirio dros dro yn ystod yr argyfwng Coronafeirws. Os hoffech holi ynghylch mater gorfodaeth presennol, ebostiwch enforcement@beacons-npa.gov.uk

Polisi a Threftadaeth

Bydd Swyddogion Polisi, Treftadaeth ac Ecoleg yn dal i gynnig cyngor arbenigol ynghylch ceisiadau cynllunio a cheisiadau cysylltiedig a materion gorfodaeth.  Fel y nodir uchod, efallai y bydd Swyddogion yn cysylltu’n unigol i drafod ymweliadau safle neu i ofyn am ffotograffau o safle.  Os hoffech holi ynghylch mater polisi, treftadaeth neu ecoleg, ebostiwch planning.enquiries@beacons-npa.gov.uk

Y Cynllun Datblygu Lleol

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn dal i weithio ar hyn o bryd ar Gynllun Datblygu Lleol newydd, er bod y pandemig wedi drysu ein hamserlen yn ddifrifol.  

Gellir cyflwyno sylwadau ynghylch ein Cytundeb Darparu ar hyn o bryd, mae’r cyfnod ar gyfer cyflwyno sylwadau wedi’i ymestyn o ganlyniad i’r cyfyngiadau Lefel 4 ar symudiadau a chau llyfrgelloedd.   

Byddwn yn hysbysu ein holl ymgynghoreion pan fydd gennym derfyn amser newydd ar gyfer sylwadau.   Os hoffech chi ddod yn ymgynghorai’r adolygiad o’r Cynllun Datblygu Lleol, ebostiwch LDP@beacons-npa.gov.uk.

Ymgynghoriadau Polisi Cynllunio

Mae’r ymgynghoriad ar Gynllun Pentref Llanspyddid wedi’i ymestyn i gymryd i ystyriaeth y cyfyngiadau ar symud sydd i ganlyn Rheng Pedwar.   Byddwn yn hysbysu ymgynghoreion pa bryd y bydd llyfrgelloedd cyhoeddus yn ail agor.

Rydyn ni’n monitro canllawiau Llywodraeth Cymru ynghylch y mesurau newydd a allai gael eu cyflwyno i gefnogi’r broses cynllunio wrth ymateb i’r sefyllfa bresennol a byddwn yn diweddaru’r wefan pan ddaw unrhyw newid.

Gallwn eich sicrhau y bydd yr Adran Cynllunio’n gwneud ei gorau i barhau â’r Gwasanaeth yn ystod y cyfnod ansicr hwn ond bydd eich amynedd, eich dealltwriaeth a’ch cymorth yn cael eu gwerthfawrogi’n arw.