Adroddiad y Gronfa Datblygu Cynaliadwy

RHAGAIR Y CADEIRYDD

Mae’n bleser gweld y syniadau disglair sy’n deillio o’n cymunedau ar draws Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, a gweld faint o ddychymyg ac ymrwymiad lleol sydd ar gael i gynaliadwyedd. Rwy’n gobeithio y gwnewch chi fwynhau darllen am y prosiectau ysbrydoledig a ariennir gan y Gronfa Datblygu Cynaliadwy (“y Gronfa”) yn yr adroddiad blynyddol am eleni.

Mae’r Gronfa yn creu enillion net i’r Parc, gan sicrhau cyllid ar gyfer prosiectau cynaliadwyedd. Yn 2018-19, am bob £1 a fuddsoddwyd gan y Gronfa, codwyd £4 o arian cyfatebol. Rwy’n llongyfarch pawb a gymerodd ran, ac yn diolch i’r holl bartneriaid a chyllidwyr. Wrth gwrs, nid buddsoddiad yn unig sy’n sicrhau prosiect llwyddiannus. Mae ein dau swyddog sy’n gweithio i’r Gronfa, Helen Roderick a Ceri Bevan, yn cefnogi ymgeiswyr newydd, yn eu helpu i lunio’u ceisiadau, ac yn gwirio eu bod yn cwrdd â blaenoriaethau’r Awdurdod. Diolch yn fawr iawn iddynt am eu gwaith rhagorol, ac am lunio a golygu’r adroddiad hwn.

Mae cysylltiadau clir rhwng llywodraethu, buddsoddi a datblygu da yn y sector cyhoeddus. Mae Pwyllgor y Gronfa Datblygu Cynaliadwy yn atebol i’r cyhoedd, ac mae’n dyrannu cyllid yn unol ag amcanion a osodwyd gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol, ac yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru. Mae rhywfaint o risg bob amser ynghlwm wrth ariannu mentrau newydd, a gall prosiectau datblygu cynaliadwy gymryd blynyddoedd i aeddfedu’n llawn; ond wrth gymryd risgiau, rydym yn amyneddgar ac yn ymfalchïo mewn cefnogi timau sy’n meddu ar syniadau da ar gyfer prosiectau, ac sydd angen y sbardun y gall cyllid cyfatebol ei roi i’w hymdrechion.

Mae’n rhoi cryn bleser imi gadeirio Pwyllgor y Gronfa. Mae chwe Aelod a hyd at bymtheg o arbenigwyr pwnc lleol yn darparu cefnogaeth trwy’r Panel Cynghori ar Grantiau (GAP) ac maen nhw’n gweithredu’n effeithlon ac yn hwyliog. Hoffwn ddiolch i gyd-Aelodau’r Awdurdod: y Cynghorydd Karen Laurie-Penny (y Dirprwy Gadeirydd), Chris Coppock, y Cynghorydd Michael Jones, y Cynghorydd Iain McIntosh a’r Cynghorydd Kevin Madge, am eu cefnogaeth ysgolheigaidd a’u gwaith caled wrth asesu a phenderfynu ar geisiadau grant. Diolch hefyd i aelodau’r Panel Cynghori ar Grantiau, am eu haelioni wrth roi o’u hamser a’u harbenigedd i gynorthwyo Pwyllgor y Gronfa â’n penderfyniadau cyllido: Sarah Coakham (CNC), John Coombe (Grŵp Mynediad Brycheiniog), y Cynghorydd Richard Dixon (CC Llanelli), David Jones (UAC), Andrew King (Cofnodwr Adar Brycheiniog), Abi McCullough (Ymddiriedolaeth Archeolegol Clwyd-Powys), Joyce Morgan-Gervis (Calch Tŷ Mawr), Margaret Underwood (Sector Gwirfoddol), y Cynghorydd Chris Walsh (CT Aberhonddu), y Cynghorydd Bernard Watkins (CC Maescar), Mike Wright (Y Grŵp Siarter) a myfyrwyr Ysgol Uwchradd Aberhonddu sydd wedi mynychu ein cyfarfodydd. Diolch i bawb am eu gwybodaeth, eu craffter a’u her.

Deborah Perkin