Y Gronfa Datblygu Cynaliadwy

Nod y Gronfa Datblygu Cynaliadwy yw cefnogi prosiectau sy’n:

 • Ystyried materion economaidd, amgylcheddol, cymunedol a diwylliannol, ac sy’n gwella ansawdd bywyd i gymunedau yn y Parc.
 • Cael cymorth a chynnwys cymunedau yn y Parc Cenedlaethol.
 • Cefnogi grwpiau difreintiedig a grwpiau pobl anabl lleol.
 • Dod â phobl at ei gilydd mewn partneriaethau i fynd i’r afael â phroblemau.
 • Cael cymorth gan fusnesau lleol a chynnig cymorth ar eu cyfer.
 • Dangos arloesi ac arfer gorau.
 • Annog cynhwysiant cymdeithasol.
 • Cynnwys pobl ifanc.
 • Annog defnyddio’r Gymraeg.
 • Cefnogi mentrau cludiant cymunedol sydd wedi’u cynllunio i leihau’r ôl-troed carbon.
 • Cefnogi mentrau cludiant cynaliadwy i ymwelwyr, gan gynnwys mynediad i fannau poblogaidd.
 • Cefnogi marchnata bwyd cynaliadwy a hybu a bwyta cynnyrch lleol.
 • Hybu defnyddio adnoddau dŵr yn gynaliadwy, drwy gymorth prosiectau sydd wedi’u cynllunio i hybu mynediad i ddŵr.

Os ydych am gael cymorth i wneud cais am arian, gallwch canfod mwy yma

Gallwch weld canllawiau gwneud cais neu lawrlwytho ffurflen a taenlen gyllideb y bydd angen i chi eu llenwi fel rhan o’ch cais.

Cysylltwch â ni i drafod eich prosiect cyn i chi gyflwyno cais. Anfonwch fanylion at helen.roderick@breconbeacons.org
neu ceri.bevan@breconbeacons.org