Sut i Wneud Cais?

Cyn llenwi Cwblhau’r Ffurflen Mynegi Diddordeb, darllenwch y canllawiau ar gyfer gwneud cais a mynnwch sgwrs â Helen Roderick ar 01874 620417 neu Ceri Bevan ar 01874 620471 i drafod eich prosiect.

Dyma’r dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau yn 2021:-
31 Mawrth 2021, 2 Mehefin 2021, 25 Awst 2021 a 3 Tachwedd 2021

Rhaid i bob ffurflen gais gyflawn ddod i law erbyn y dyddiadau hyn.

Y cam cyntaf: Cwblhau’r Ffurflen Mynegi Diddordeb. Os cewch eich gwahodd i wneud cais llawn byddwch yn cael o leiaf 4 wythnos cyn y terfyn amser nesaf ar gyfer ceisiadau i ganiatáu digon o amser i gwblhau’r ffurflen.

Y cam nesaf: Bydd ceisiadau a gyflwynir cyn y dyddiad cau yn cael eu rhoi gerbron y Panel Cynghori ar Grantiau o fewn tair wythnos. Mae aelodau’r Panel yn unigolion o gefndiroedd gwahanol. Bydd y swyddogion yn cyflwyno’r ceisiadau ac yn aml yn rhoi argymhellion o ran i ba raddau maent yn bodloni’r meini prawf. Y panel sy’n argymell a ddylai’r prosiect gael ei gyllido ai peidio. Bydd y prosiectau llwyddiannus yn mynd ymlaen i’r cam terfynol.

Y cam terfynol: – Panel Aelodau Awdurdod y Parc Cenedlaethol. Caiff y penderfyniad terfynol ar y cais ei wneud gan grŵp bychan o aelodau Pwyllgor Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

Cynnig yr arian: Bydd prosiectau llwyddiannus yn cael llythyr cynnig o fewn mis o’r dyddiad cau. Byddwn hefyd yn cysylltu â’r prosiectau aflwyddiannus cyn pen mis.