Y Gronfa Datblygu Cynaliadwy Blaenoriaethau

Mae’r GDC yn gronfa grantiau sydd wedi’i bwriadu i gefnogi prosiectau i ddatblygu a phrofi ffyrdd o gyflawni ffordd fwy cynaliadwy o fyw yn y Parc Cenedlaethol.

Yn 2019/2020 byddwn yn mynd ati’n weithredol i geisio’r mathau canlynol o brosiectau:-

Ynni – Creu ynni o ffynonellau adnewyddadwy ac arbed ynni, gyda’r ddau ohonynt yn arwain at ddefnyddio llai o garbon

  1. Grantiau a chyngor i gefnogi ynni adnewyddadwy cymunedol ac effeithlonrwydd ynni
  2. Grantiau ar gyfer camau arloesol i gynyddu effeithlonrwydd ynni mewn busnesau bychain

Busnes – Hybu Datblygu Economaidd Gwledig

  1. Grantiau dechrau busnes ar gyfer busnesau bach sy’n canolbwyntio ar amgylchedd naturiol neu warchod treftadaeth adeiledig/ddiwylliannol yr ardal.
  2. Grantiau ehangu busnes ar gyfer busnesau sy’n ehangu gwaith cadwraeth ar amgylchedd naturiol neu dreftadaeth adeiledig/ddiwylliannol yr ardal, gan gynnwys creu swyddi
  3. Prentisiaethau/hyfforddeiaethau sy’n canolbwyntio ar waith yn amgylchedd naturiol neu dreftadaeth adeiledig/ddiwylliannol yr ardal

Treftadaeth Naturiol ac Adeiledig

  1. Grantiau Treftadaeth Adeiledig tuag at atgyweirio adeiladau rhestredig neu adeileddau arwyddocaol o natur fasnachol mewn ardal gadwraeth.
  2. Prosiectau bioamrywiaeth sy’n cynyddu’r cysylltedd rhwng bywyd gwyllt a chymunedau neu brosiectau sy’n monitro ac yn cofnodi bioamrywiaeth ar draws y Parc

Cydnerthedd cymunedol

  1. Datrysiadau Cludiant Gwledig – cyllid i ymchwilio i ddatrysiadau posibl ar gyfer diffygion mewn cludiant gwledig lleol.

Iechyd a llesiant

  1. Prosiectau cymunedol gyda ffocws ar Iechyd a / neu integreiddio grwpiau sydd wedi’u hallgau o fewn y Parc neu sy’n meithrin gallu hirdymor i alluogi grwpiau y tu allan i ffiniau’r Parc i ddod i mewn i’r Parc i gael manteision o ran hamdden ac iechyd.

Os oes gennych syniad am brosiect cysylltwch â’n swyddfa ni lle bydd Helen neu Ceri yn hapus i roi cymorth a chyngor datblygu.

helen.roderick@beacons-npa.gov.uk neu ffoniwch 01874 620417

ceri.bevan@beacons-npa.gov.uk neu ffoniwch 01874 620471