Totally Talybont

Roedd prosiect Totally Talybont yn rhan o adnewyddiad sylweddol gwerth (£248k) a ariannwyd gan gronfa’r Loteri Fawr er mwyn trawsnewid adnoddau cymunedol oedd wedi dirywio, a’i droi yn ‘Hwb Cymunedol’ cynaliadwy.

Roedd y prosiect wedi ei gefnogi gan y Cyngor Cymuned oedd yn cynnwys holl gymuned Tal-y-bont ar Wysg er mwyn adnewyddu’r neuadd bentref a’r lle chwarae.  Roedd y prosiect wedi gwario £7,039 o arian y Gronfa Datblygu Cynaliadwy ar y dechrau.  Roedd yr arian hwn yn hanfodol yn y proses o gefnogi’r astudiaeth dichonoldeb cychwynnol, a olygodd fod y cais grant Loteri Fawr yn llwyddiannus.  Roedd y GDC hefyd wedi cefnogi’r prif brosiect trwy ariannu mesurau effeithiolrwydd ynni gan gynnwys gwresogi ffynhonnell aer, switsh trosi thermol solar a goleuadau LED gyda grant o £7,374.

Mae’r adnoddau newydd yn Henderson Hall nawr yn darparu amgylchedd croesawgar a diogel sydd yng nghalon y gymuned lle mae’r ifanc a’r hen yn medru cyfarfod.  Mae’r gwelliannau i’r adnoddau hefyd wedi denu grwpiau newydd yn cynnwys y Scouts sy’n cyfarfod unwaith bob pythefnos, a grŵp dawnsio. Mae digwyddiadau cymunedol wedi cynyddu o 40% gyda defnydd o’r neuadd wedi cynyddu’n sylweddol.

Mae’r neuadd a’r adnoddau bellach yn cael eu cydnabod fel enghraifft o arfer dda gydag ymweliadau gan fyfyrwyr Ynni Cynaliadwy a myfyrwyr Amgylcheddol o Brifysgol Caerdydd, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ynghyd â Gweinidog Llywodraeth Cymru dros Faterion Gwledig yn edrych ar gymunedau gwydn, ac yn ddiweddar wedi lletya yr Eden Communities a Thaith Gerdded Fawr y Loteri Fawr. Mae cymuned gyfagos wedi ymweld er mwyn rhannu arfer dda ac mae swyddogion addysg awyr agored yn ymweld â’r hwb yn rheolaidd er mwyn arddangos mentrau ynni adnewyddadwy i fyfyrwyr

Mae’r Hwb Beiciau yn helpu i gynnal yr adnoddau trwy incwm a gynhyrchwyd trwy olchi 309 o feiciau, 92 cawod a 1200 o ymweliadau cyfleusterau cyhoeddus rhwng Ionawr ac Ebrill 2018.

Dywedodd Claire Wright o grŵp llywio Totally Talybont:

“Mae’r hwb newydd yn y pentref yn cael ei redeg gan wirfoddolwyr ac rydym yn gobeithio y bydd yr adnoddau newydd, gwell yma yn denu pobl a mudiadau i ddod i weld y safle, gan helpu gwneud y prosiect yn gynaliadwy ar gyfer y dyfodol”

 Ychwanegodd Glyn Thomas, Cadeirydd Cyngor Cymuned Talybont “Rydym wrth ein boddau gyda’r hwb cymunedol newydd yn Henderson Hall. Mae Talybont yn lle poblogaidd iawn ar gyfer pob math o feicio ac mae’r cyfleusterau newydd hyn yn mynd i wella profiad y bobl leol a’r ymwelwyr fel ei gilydd, gan ddenu pobl i’r ardal a chefnogi ein heconomi a’n busnesau lleol.

Mae’r gymuned gyfan wedi gweithio er mwyn datblygu’r prosiect hwn ac wedi dangos ein bod yn gymuned sydd yn medru cyflawni pethau.  Gydag ysbryd gymunedol gref a nifer dda o wirfoddolwyr, mae’n tyfu i fod yn gymuned arweiniol sydd yn arddangos syniadau arloesol i grwpiau a chymunedau eraill.  Mae’r gymuned yn ymfalchïo yn ei hasedau a chryfder niferoedd y gwirfoddolwyr sydd yn rhoi o’u hamser a’u harbenigedd er mwyn sicrhau dyfodol cynaliadwy.  Mae prosiect ‘Totally Talybont’ wedi dangos bod cymuned unedig yn medru bod yn effeithiol ac yn dyst i brofiad a galluoedd yr holl wirfoddolwyr fu’n rhan o’r prosiect.  Ymhellach, mae’r gymuned wedi sicrhau nawdd pellach gan Gronfa’r Loteri Fawr er mwyn creu ardal aml-chwaraeon ar safle’r hen gwrt tenis, fydd yn ychwanegu eto at hwb y pentref ac adnoddau chwarae a grëwyd trwy Totally Talybont.

Cyfanswm y grant a roddwyd i Totally Talybont £14,412