Neuadd Gymunedol a Chanolfan Ymwelwyr Myddfai

Mae Neuadd Gymunedol a Chanolfan Ymwelwyr Myddfai yn adnodd sydd yn defnyddio ynni’n effeithlon yng nghanol Myddfai, sydd 3 milltir o Lanymddyfri.  Mae’r ganolfan wedi ei chynllunio fel hwb i’r gymuned leol gydag adnoddau o’r radd flaenaf sy’n ei gwneud yn lleoliad perffaith ar gyfer pob math o weithgareddau gan gynnwys priodasau a chynadleddau.  Mae gwres o dan y lloriau sydd yn cael ei redeg gan bwmp gwres ffynhonnell ddaear, paneli solar ac wedi ei insiwleiddio i’r safon uchaf, gan ei wneud yn adeilad effeithiol iawn.  Cefnogodd y Gronfa Datblygu Cynaliadwy y ganolfan ers ei sefydlu yn 2010.

Mae’r ganolfan, y siop a’r caffi yn cael mwy na dwbl y nifer o ymwelwyr bellach nag yr oeddent yn ei gael yn 2012, ac yn cyflogi pobl leol.  Mae’n boblogaidd iawn gydag ymwelwyr oherwydd y cysylltiad gyda Meddygon Myddfai a Chwedl y Forwyn yn y Llyn.

Nod Elusen Myddfai a’i fenter gymunedol Myddfai Tŷ Talcen Ltd yw cefnogi a datblygu, cynnwys ac adfywio economaidd ym Myddfai a’r ardaloedd cyfagos.

‘Blwyddyn y Chwedlau’ oedd ymgyrch 2017 Croeso Cymru, ac fel y cyfryw, roedd y prosiect diweddara wedi ei anelu at ddiweddaru a gwella profiad yr ymwelydd i’r canolfannau gan wella’r dehongliad, a thrwy ychwanegu ffenestri lliw, wedi eu creu gan aelodau’r gymuned.  Isod mae disgrifiad o’r cwrs gan y grŵp:-

 Mae’r dosbarth wedi bod yn llawer mwy na chyfle i ddysgu.  Rydym wedi gwneud ffrindiau, datblygu sgiliau, wedi cynyddu ein hyder ac mae cymuned newydd wedi ei ffurfio. Mae’r aelodau gymerodd ran yn y cynllun wedi penderfynu parhau i gwrdd bob dydd Mercher i wneud crefftau, cael coffi a chacen; ac mae croeso i aelodau newydd.

Dadorchuddiwyd y ffenest liw gan Ei Fawrhydi, Tywysog Cymru a chafodd gyfle i gwrdd â chefnogwyr, cyfranddalwyr a’r grŵp fu’n gyfrifol am lunio’r ffenest liw.

Mae llwyddiant y gweithdai gwydr lliw wedi golygu y bydd gweithdai eraill yn parhau.  Rhagwelir y bydd y prosiect hwn yn arwain at fwy o incwm ac ymwelwyr i’r ganolfan fydd yn sicrhau bod ymwelwyr yn cael profiadau o’r radd flaenaf.

Cyfanswm grant a roddwyd i’r prosiect hwn £8,722