Grŵp Coetiroedd Cymunedol Talgarth – Adfer Coetiroedd Hynafol

Dyfarnodd y Gronfa Datblygu Cynaliadwy grant i gynorthwyo Grŵp Coetiroedd Cymunedol Talgarth i ymgymryd â gwaith adfer Coetir Hynafol (Parkwood).

Bu’r grant o gymorth iddynt ddarparu hyfforddiant i ddefnyddio winsh coedwig cludadwy, oedd yn galluogi i goed wedi eu torri gael eu halio i leoliad haws er mwyn eu tynnu gan geffyl.  Mae hyn yn hanfodol, gan fod y goedwig ar lethr, gyda mynediad ar y top a’r gwaelod.  Darparwyd hyfforddiant llifio polion hefyd gan y tîm Lli Gadwyn er mwyn gwella eu lefelau sgiliau gyda’r math hwn o lif. Mae hyn yn golygu bod gwaith cynnal a chadw yn medru digwydd o fewn y coetiroedd er mwyn cadw’r llwybrau’n glir o ganghennau wedi torri, neu goed crog.  Llwyddodd y pedwar a fynychodd y cwrs i basio’r asesiad.

Bu’r arian hefyd o gymorth i’r grŵp i ddefnyddio tîm o Geffylau i dynnu polion o’r coetir.  Llwyddwyd i wneud hyn trwy ddefnyddio teclyn i afael ym mhen darn o bren i’w lusgo ar hyd y llawr, ac uned gydag wyth olwyn ar gyfer tynnu nifer mwy o foncyffion bach.  Roedd y tîm o logwyr Ceffylau wedi mynychu’r safle unwaith neu ddwy, gan symud nifer sylweddol o goed i’r ardal brosesu.

Mae’r grŵp wedi arwydd cytundeb 10 mlynedd gyda’r Ymddiriedolaeth Coetiroedd er mwyn tynnu hyd at 700 tunnell o Goed Caled (Bedwen) o un ardal o’r Goedwig.  Mae hyn wedi rhoi cyfleoedd i’r grŵp i archwilio.  Rydym yn anelu at fod yn hunangynhaliol a lle bo modd, cefnogi grwpiau llai gyda chyfleoedd hyfforddiant. Ni fyddai’r grŵp wedi llwyddo i gyrraedd eu safle presennol heb y gefnogaeth a gafwyd gan Gronfa Datblygu Cynaliadwy Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Grant  CDC a roddwyd i’r prosiect yma £1,965