Caffi Trwsio Aberhonddu

Bwriad Caffis Trwsio yw annog pobl i ddysgu sut i drwsio eu heiddo yn hytrach na’u taflu i ffwrdd, er mwyn lleihau gwastraff, dysgu sgiliau trwsio a chryfhau cydlyniad cymunedol.

Trefnwyd y Caffi Trwsio cyntaf yn yr Iseldiroedd yn 2007 – a bu’r fenter yn un mor llwyddiannus fel y dechreuodd y sefydlydd y Caffi Trwsio, ymddiriedolaeth sydd yn cynnig cefnogaeth broffesiynol i grwpiau lleol o amgylch y byd sydd yn dymuno dechrau Caffi Trwsio.  Erbyn hyn mae dros 1300 o Gaffis Trwsio ar draws y byd. Mae Caffi Trwsio Aberhonddu yn dilyn yr un model, ac wedi iddynt brynu’r pecyn cychwynnol o nwyddau traul, a chyda llawlyfr trwchus yn eu hyfforddi sut i sefydlu’r prosiect, maent wedi eu cynnwys ar restr y wefan ac yn medru defnyddio’r brand cynnyrch.

Bu i’r CDC eu cynorthwyo i fedru prynu offer trwsio, yswiriant a hyfforddiant diogelwch ar gyfer dau berson ifanc i ennill eu cymhwyster profi PAT.  Mae pob eitem drydanol yn cael prawf PAT ac mae’r gwasanaeth ar gael i elusennau lleol am ffi fechan. Mae’r caffi wedi ei sefydlu ac yn boblogaidd iawn, gyda’r costau yn cael eu talu gan gyfraniadau gwirfoddol gan y rhai sydd yn defnyddio’r caffi. Roeddent yn ffyddiog y byddai hyn yn bosib oherwydd profiadau caffis trwsio eraill, megis yr un yn Llandrindod. 

Cyn dechrau’r prosiect, cysylltodd Biwro Gwirfoddolwyr Aberhonddu â busnesau lleol a’r Siambr Fasnach er mwyn gweld beth fyddai’r ymateb ac a fyddai ganddynt unrhyw bryderon.  Bu’r ymatebion yn gadarnhaol tu hwnt gydag un busnes yn cynnig rhedeg gweithdy trwsio.  Mae taflenni a chardiau busnes wedi eu casglu ar gyfer cyfeirio at bethau mwy cymhleth sydd angen eu trwsio.  Mae’r caffi ar agor unwaith y mis ar ddydd Sadwrn ac mae croeso i unrhyw un fynd ac eitemau atynt i’w trwsio.

Grant CDC roddwyd i’r prosiect hwn £1,196