Amcanion y Gronfa

Mae’r Gronfa Datblygu Cynaliadwy (SDF) wedi derbyn £100,000 ar gyfer y flwyddyn ariannol bresennol a’i hamcanion yw cefnogi prosiectau sy’n:

 • Ystyried materion economaidd, amgylcheddol, cymunedol a diwylliannol, ac sy’n gwella ansawdd bywyd ar gyfer cymunedau yn y Parc.
 • Derbyn cefnogaeth ac ymrwymiad cymunedau o fewn y Parc Cenedlaethol.
 • Cefnogi grwpiau anabl a rhai sydd dan anfantais.
 • Cysylltu pobl drwy bartneriaethau i fynd i’r afael â phroblemau.
 • Cefnogi busnesau lleol, a chael cefnogaeth ganddyn nhw.
 • Dangos blaengaredd ac arferion da.
 • Annog cynhwysiant cymdeithasol.
 • Annog defnyddio’r iaith Gymraeg.
 • Yn cynyddu cyfleoedd i wirfoddoli
 • Yn ysgogi ffyrdd newydd o sicrhau dyfodol cynaliadwy i wasanaethau sy’n bwysig yn lleol
 • Yn creu incwm/cyfleusterau neu wasanaethau ychwanegol nad ydynt yn niweidiol i’r rhai sydd eisoes yn bodoli
 • Yn cefnogi’r economi leol

Amcanion

 • Archwilio ffyrdd arloesol o gyfrannu hyd y bo’n ymarferol at weledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru gynaliadwy ac o ddileu rhwystrau posibl i gynaliadwyedd
 • Integreiddio datblygu cynaliadwy â rhinweddau arbennig y Parc Cenedlaethol a dangos y cyfraniad y mae ymdeimlad cryf o le a hunaniaeth leol yn ei wneud tuag at lesiant a byw’n gynaliadwy.
 • Meithrin gallu mewn cymunedau lleol a datblygu a chefnogi prosiectau cymunedol sy’n hybu amcanion datblygu cynaliadwy.
 • Creu mwy o ymwybyddiaeth a dealltwriaeth am gynaliadwyedd ymhlith trigolion ac ymwelwyr a hwyluso newid cadarnhaol mewn ymddygiad.

Cymhwyster

Bydd yn rhaid i brosiectau:

 • Fod yn gynaliadwy – cysylltu materion cymdeithasol, amgylcheddol, diwylliannol ac economaidd trwy gyfranogiad cyhoeddus;
 • Dangos bod cymunedau o fewn y Parc yn eu cefnogi neu’n cael eu cynnwys ynddynt go iawn
 • Cefnogi un neu fwy o amcanion y gronfa
 • Dangos eu bod yn cyfrannu at themâu Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol, Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru a strategaethau lleol a chenedlaethol perthnasol eraill.
 • Dod â sefydliadau ynghyd mewn partneriaeth i fynd i’r afael â phroblemau.
 • Cydymffurfio ag egwyddor trin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal wrth ymwneud â’r cyhoedd

Prosiectau y tu allan i ffin y Parc – Er bod prosiectau wedi’u bwriadu i gefnogi cymunedau o fewn ffiniau’r Parc, ceir hyblygrwydd i gefnogi prosiectau mewn cymunedau sydd yn union ar bwys ffiniau’r Parc i ysgogi cysylltiadau agosach rhwng y cymunedau hynny a’r Parc.

Ni fydd prosiectau’n cael eu hariannu yn yr achosion canlynol:-

 • Lle mae’r cynnig yn un am gyllid parhad ar gyfer yr un prosiect lle na ellir nodi strategaeth ymadael eglur o fewn amserlen resymol.
 • Lle mae gwasanaethau cyhoeddus wedi cael eu trosglwyddo a bod y cais yn un  i barhau â’r gwasanaethau hynny.

I wneud cais am gyllid, tarwch olwg ar ein canllawiau a’n ffurflen gais.

Cysylltwch â ni i drafod eich prosiect cyn cyflwyno cais. Anfonwch fanylion at helen.roderick@beacons-npa.gov.uk neu ceri.bevan@beacons-npa.gov.uk