Adroddiad y Gronfa Datblygu Cynaliadwy

RHAGAIR Y CADEIRYDD

Mae cael fy ethol yn Gadeirydd Pwyllgor Cronfa Datblygu Cynaliadwy Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog am y flwyddyn nesaf yn anrhydedd ac yn bleser. Hoffwn hefyd longyfarch y Cynghorydd Malcolm Colbran ar gael ei ethol yn Is-gadeirydd a chroesawu Mrs Liz Davies, y Cynghorydd Edwin Roderick a’r Cynghorydd Ann Webb i’r Pwyllgor.

Hoffwn ddiolch yn arbennig i’r Cyn-gadeirydd Mrs Deborah Perkin – roedd ei brwdfrydedd a’i hangerdd dros waith y Gronfa Datblygu Cynaliadwy yn ysbrydoledig. Hoffwn hefyd ddiolch i gyn-aelodau’r pwyllgor, sef y Cynghorwyr Karen Laurie Parry (Is-gadeirydd), Ian McIntosh a Kevin Madge am eu mewnbwn a’u harbenigedd sylweddol ac i Mr. Chris Coppock am ei waith parhaol i’r Gronfa. Ymhellach, hoffwn hefyd gydnabod cyngor amhrisiadwy aelodau’r Panel Cynghori Grantiau.

Diolch enfawr hefyd i chi swyddogion yr Awdurdod Parc Cenedlaethol Ceri Bevan a Helen Roderick, heb eu gwaith caled nhw ni fyddai cylch gwaith y Gronfa na’r Pwyllgor yn bosibl.


Mae’n bleser gen i gyflwyno adroddiad blynyddol 2019/20.
Y Cynghorydd Michael J Jones
Cadeirydd Cronfa Datblygu Cynaliadwy