Twristiaeth Werdd

GTBS Destination winner photo

Gwobrau Gwyrdd i Fannau Brycheiniog!

Mae’r Tîm Twristiaeth Gynaliadwy ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cynnal nifer o brosiectau twristiaeth werdd er lles busnesau ac yn sicrhau bod y parc yn lle i bawb ei fwynhau am genedlaethau i ddod. Cawsom ein cydnabod fel Cyrchfan  Twristiaeth Gwyrddaf y DU yn y Gynhadledd Twristiaeth Werdd 1af yn 2013. Edrychwch sut gall eich busnes chi gymryd rhan a chyfrannu at wneud y Parc Cenedlaethol yn gyrchfan mwy cynaliadwy i fyw a gweithio ynddo ac i ymweld ag ef.

Cynllun Achredu Twristiaeth Werdd

Mae gennym berthynas waith agos â’r rhaglen Twristiaeth Werdd, y cynllun achredu twristiaeth werdd mwyaf credadwy yn y byd. Mae wedi’i gynllunio’n benodol ar gyfer busnesau twristiaeth sydd eisiau rheoli’n fwy cyfrifol. Mae bron i 2500 o aelodau yn y DU a mwy na 5000 ym mhob cwr o’r byd. Hyd yma, mae 62 o fusnesau twristiaeth wedi ennill dyfarniad Twristiaeth Werdd ym Mannau Brycheiniog. Mae 17 o’r rhain wedi cyrraedd safon Aur.

Mae’r rhaglen Twristiaeth Werdd yn adnodd llwyddiannus. Mae’n lleihau eich effaith amgylcheddol, yn tynnu sylw at arbedion ariannol, yn gwella eich delwedd gyhoeddus ac yn cynnig dewis credadwy, gwyrddach i ddefnyddwyr. Felly os ydych chi eisiau lleihau eich ôl troed carbon ac arbed arian, a sicrhau eich bod yn defnyddio’r opsiynau amgylcheddol gyfeillgar gorau neu ganfod cyflenwyr cyfrifol i’ch busnes, mae’r Cynllun Busnes Twristiaeth Werdd (CBTW) yn gallu eich helpu chi!

Ar hyn o bryd mae gennym gynnig a fydd yn darparu cymorth o £75 tuag at eich ffi aelodaeth yn eich blwyddyn gyntaf. Hefyd, mae CBTW wedi cael gwared ar y ffi ymuno unigol (£62.50 + TAW). Mantais arall i chi yw ymweliad ymgynghorol am ddim sy’n cael ei drefnu ar amser sy’n gweddu i chi, yn rhoi sylw i’r holl ffyrdd o wella eich busnes ac ennill achrediad Twristiaeth Werdd. Bydd yr ymweliad yn cael ei gynnal gan Barbara Grantham (yn y llun uchod ar y chwith) yn ei rôl fel y Cydlynydd Synnwyr Busnes Da. Bydd eich busnes yn derbyn adroddiad cynhwysfawr mewn 4 wythnos a hefyd cefnogaeth a chymorth parhaus gan Barbara nes daw’n amser eich ymweliad asesu nesaf.

Rydw i’n teimlo bod y rhaglen Twristiaeth Werdd wedi addasu’n dda i fy musnes i ac wedi fy annog i edrych ar sicrhau bod pob agwedd ar fy musnes i’n amgylcheddol gyfeillgar, o’r papur a’r inc rydyn ni’n ei ddefnyddio i’r ynni a’r system wresogi. Un peth rydw i wir yn ei hoffi yw bod y rhaglen yn annog busnesau twristiaeth i gefnogi cynhyrchwyr a busnesau eraill yn yr ardal, yn hytrach na dim ond dewis opsiwn syml a chyflym. Yn aml iawn, mae’r lleol yn rhatach ac o safon uwch.” Liz Matthews, Bythynnod Fferm Aberhyddnant

Cliciwch yma am restr o fusnesau sy’n cael eu Twristiaeth Werdd ar hyn o bryd yn aelodau achrededig!

I gael rhagor o wybodaeth cliciwch yma.

Gweithdai Synnwyr Busnes Da 

Rydym wedi ymrwymo hefyd i gyflwyno nifer o Weithdai Synnwyr Busnes Da bob blwyddyn, er mwyn cynnig cyngor a syniadau ar sut mae gwneud eich busnes yn fwy cynaliadwy ac arbed arian i chi! Mae’r gweithdai’n gyfle da hefyd i edrych ar arferion gorau a rhwydweithio gyda busnesau tebyg. Yn y gorffennol, rydym wedi rhoi sylw i amrywiaeth eang o bynciau, gan gynnwys goleuadau LED, rhoi cynnig ar gerbydau a beiciau trydan, ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni mewn adeiladau hŷn, i enwi dim ond rhai.

I weld y digwyddiadau sydd i ddod ac ymuno â’r gymuned google + ar-lein sy’n prysur ehangu, ewch i’r safle yma neu ymunwch â’n grŵp ni ar Facebook.

Os oes gennych chi unrhyw awgrymiadau, cwestiynau neu sylwadau, cofiwch gysylltu â’n Swyddog Twristiaeth Gynaliadwy, Andrew Williams, dros y ffôn ar 01874 620476 neu ar e-bost andrew.williams@beacons-npa.gov.uk

Dolenni Perthnasol eraill

Dilynwch dudalen Twristiaeth Bannau Brycheiniog ar Twitter

Tudalennau gwyrdd safle Cyrchfan Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Tudalennau gwyrdd Croeso Cymru 

Tudalennau gwyrdd busnesau Croeso Cymru