Partneriaeth Offa’s Country

Mae’r Bartneriaeth Offa’s Country yn brosiect cydweithredol trawsffiniol rhwng Grwpiau Gweithredu Lleol yng Nghymru a Lloegr, tair Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, Parc Cenedlaethol ac awdurdodau lleol sydd â thiriogaethau sy’n cynnwys ardal y ffin ar hyd Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa.

Cafodd y prosiect ei gymeradwyo ym mis Gorffennaf 2011, er mwyn dechrau arno ar 1 Medi 2011 a’i orffen ym mis Gorffennaf 2014.

Mae’r prosiect dwy flynedd hwn wedi nodi twristiaeth gynaliadwy, gan gynnwys materion trafnidiaeth, fel y brif flaenoriaeth ar gyfer datblygu. Bydd yn canolbwyntio ar yr ardal ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr ac nid y Llwybr Cenedlaethol yn unig.

Pwrpas y prosiect ydy gwella economi a chynaliadwyedd yr ardal drwy ddatblygu a hybu’r profiad twristiaeth gynaliadwy, ar sail safon uchel asedau naturiol a diwylliannol yr ardal gan ddefnyddio “Irresistible Offa” fel arf marchnata gafaelgar, nodweddiadol a gwahanol.

Mae’r Bartneriaeth am wella mynediad i ymwelwyr, helpu nhw i gael mwy o fwynhad a dealltwriaeth o’u hymweliad, a hefyd helpu busnesau lleol fel darparwyr llety, siopau, tafarndai a bwytai i ffynnu. Bydd y rhaglen yn:

  • Cefnogi grwpiau cymuned lleol ennill achrediad Croeso i Gerddwyr ac ariannu gwaith prosiect
  • Datblygu a hybu teithiau cerdded cylchol yn ardal ffin Cymru-Lloegr
  • Gwella a hybu Llwybrau Hir sydd wedi cysylltu â Chlawdd Offa, â gwybodaeth ynghylch isadeiledd, datblygu busnesau lleol a gwybodaeth ar y we
  • Gweithredu dehongliad ar hyd Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa ac wrth fannau mynediad/gwybodaeth allweddol yr ardal
  • Darparu hyfforddiant/ymgyfarwyddo i fusnesau lleol ac arweinwyr teithiau cerdded, gan helpu i gyflawni naws arbennig i’r ardal, ymgyfarwyddo â’r llwybr a hybu cyfleoedd cerdded
  • Hybu safleoedd gwerthu bwyd a diod lleol a busnesau lleol eraill
  • Darparu gwasanaethau trafnidiaeth bws gynaliadwy ac opsiynau trafnidiaeth werdd i ddigwyddiadau
  • Datblygu’r cynnig trafnidiaeth tren gynaliadwy, â gwybodaeth ynghylch gwasanaethau tren, cynigion teithiau tren, tudalennau gwe ac opsiynau cerdded o orsafoedd

Yn ddiweddar, mae Partneriaeth Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Shropshire Hills wedi datblygu cyfres o gartwnau ‘Brenin Offa’, wedi’u dylunio gan yr artist lleol Alan Duncan, i helpu i hybu gwahanol agweddau o’r prosiect. Mae’r tîm prosiect yn cynnwys Cyngor Sir Fynwy, adventa (rhaglen datblygu gwledig Sir Fynwy), AHNE Dyffryn Gwy, Cyngor Sir Powys, Glasu, AHNE Bryniau Clwyd, Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa, Partneriaeth AHNE Shropshire Hills, Cyngor Shropshire, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, rhaglen datblygu gwledig Ewropeaidd VITAL Swydd Henffordd, Visit Herefordshire, Cadwyn Clwyd, Cyngor Sir Ddinbych, Gogledd Gororau ynghyd â sawl grŵp cymunedol cyfetholedig sy’n ymwneud â hybu teithiau cerdded. Am fwy o wybodaeth am brosiectau Irresistible Offa ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, defnyddiwch y ddewislen llywio ar y chwith. Am fwy o wybodaeth am y fenter partner ehangach hon, cysylltwch â Lucinda Williams.