Dod yn Llysgennad Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

ambassador course
A yw eich cleientiaid yn gofyn cwestiynau am y Parc Cenedlaethol, neu a hoffech chi gynnig hyd yn oed mwy o wybodaeth iddyn nhw? Os felly, dyma’r cwrs i chi. Mae’n gwrs yn para tri diwrnod ac wedi’i lunio i helpu busnesau sy’n ymwneud â thwristiaeth i gynnig gwasanaeth rhagorol i’w hymwelwyr ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Mae’n rhoi gwybodaeth i chi, ynghyd â hyder a brwdfrydedd, ac yn eich galluogi i ddarparu gwybodaeth benodol i’ch ymwelwyr. Mae hefyd yn eich annog i archwilio rhannau o’r Parc nad ydych chi’n gyfarwydd â nhw.

Naws am Le Bannau Brycheiniog.

Bydd y diwrnod hwn yn archwilio’r cysyniad o naws am le ac yn trafod beth sy’n arbennig am y Bannau Brycheiniog. Mae’r diwrnod yn rhoi’r wybodaeth a’r hyder i chi ar gyfer arwain eich gwesteion at y profiadau gorau sydd i’w cael yn y Parc.

Er enghraifft, oeddech chi’n gwybod bod Adelina Patti yn gantores opera enwog ac yn fodel gwreiddiol i sebon Pears?
Roedd Adelina wedi prynu Castell Craig y Nos yn 1878 ac adeiladodd ei  theatr ei hun ynddo. Gallwch weld y theatr yn ei holl ogoniant gwreiddiol hyd heddiw.
Ymarfer cyn y cwrs: Beth yw naws am le eich busnes chi a sut mae eich gwesteion yn profi’r hyn sy’n unigryw yn eich ardal?
Bydd gofyn i chi baratoi cyflwyniad heb fod yn fwy na tri munud o hyd, i roi blas o naws y lle i aelodau eraill y cwrs.
Mae’r diwrnod yn cael ei redeg gan gynrychiolydd Naws am Le Croeso Cymru.

Angerdd am y Parc.
Pwynt gwerthu’r diwrnod hwn yw’r pŵer sydd gan brofiadau bythgofiadwy i greu angerdd at ardal. Bydd y diwrnod yn dangos sut gall cynnig safon uchel eich busnes arwain at fwy o deyrngarwch i’ch busnes ac atgyfnerthu perthynas eich ymwelwyr â’r Parc Cenedlaethol.

Mae’r dydd yn rhoi syniadau sut i helpu ymwelwyr i greu cysylltiad â’r dirwedd drwy adrodd chwedlau a straeon yr ardal ac i ddeall sut esblygodd y dirwedd drwy weithgareddau daearegol.

Dysgu am fywyd gwyllt unigryw’r Parc a’r amrywiaeth o gynefinoedd lle mae fflora a ffawna yn ffynnu a’r llefydd lle gall ymwelwyr eu gweld ym mhob tymor yn cyfrannu at hyn.

Edrych ar y dyfodol a sut gall adnoddau naturiol gostyngol effeithio ar y Parc.

Mae’r diwrnod yn cynnwys taith gerdded fer i faen hir ar dir comin Mynydd Illtud. Bydd cwis i ddilyn.

Ymarfer cyn y cwrs: Beth a lle yw eich hoff fan yn y Parc a pham ei fod yn arbennig i chi?
Mae’r diwrnod hwn yn cael ei redeg gan swyddogion Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Gwasanaeth Cwsmeriaid – World Host.
Egwyddorion Gwasanaethau Cwsmeriaid ydy canolbwyntio ar anghenion eich ymwelwyr a’ch cwsmeriaid. Bydd y sgiliau a’r technegau a ddysgwch chi ar y cwrs hwn yn egwyddorion o wasanaeth proffesiynol.

Mae’r cwrs yn rhoi sylw i’r canlynol:

• Dealltwriaeth o bwysigrwydd sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol
• Sgiliau i gyfathrebu’n effeithiol, sut i wrando ar eich cwsmeriaid er mwyn dangos eu bod nhw a’u hanghenion yn bwysig i chi
• Deall gwerth twristiaeth i’r Bannau Brycheiniog a’ch cymuned chi
• Y pum egwyddor allweddol sy’n eich helpu chi i fynd yr ail filltir

Mae World Host yn cael ei gyflwyno gan ddarlithwyr o Goleg Gwent.

Ymarfer cyn y cwrs: Byddwch yn cael llyfryn World Host cyn y cwrs a bydd rhaid i chi wneud tasg.

Llysgenhadon Cymwys Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Mae’n hanfodol eich bod yn mynychu’r tri diwrnod er mwyn ennill statws Llysgennad, ac ar ôl gorffen y cwrs:

• Byddwch yn cael map mawr o’r Parc Cenedlaethol wedi’i fframio
• Byddwch yn cael dolen ar y dudalen gwe Llysgennad ar wefan y Parc Cenedlaethol
• Byddwch yn cael bathodyn, sticer ffenestr a thystysgrif yn nodi eich bod yn Llysgennad cymwys, blwch dosbarthu taflenni, a phoster bywyd gwyllt.

Er mwyn cadw eich statws Llysgennad bydd angen i chi fynychu un o gyrsiau hyfforddi Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog sy’n cael eu trefnu yn yr Hydref a’r Gwanwyn.
Mae yna hefyd ddigwyddiad blynyddol wedi’i drefnu’n arbennig i Lysgenhadon.

reCAPTCHA is required.
reCAPTCHA is required.