Gwybodaeth i Fusnesau Twristiaeth

Bob blwyddyn mae tua 4 miliwn o bobl yn ymweld â Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog gan dreulio 5 miliwn o ddiwrnodau a gwario £206 miliwn (ffigurau 2011).

Mae’r busnesau twristiaeth niferus yn y Parc Cenedlaethol yn ogystal â’r cymunedau sy’n dibynnu ar yr incwm hwn yn cael budd sylweddol o’r diwydiant ymwelwyr.  Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn gweithio’n agos â nhw i sicrhau bod twristiaeth yn esgor ar gymaint o fuddiannau â phosib i’r gymuned a’r amgylchedd ond ar yr un pryd yn ceisio lliniaru a rheoli’r effaith a gaiff yr ymwelwyr hyn.

Mae’r prosiect Cynghreiriau Cefn Gwlad, a gyllidir gan raglen Interreg IVB NWE yr Undeb Ewropeaidd, Llywodraeth Cymru ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, yn helpu i ddatblygu twristiaeth yn y Bannau Brycheiniog.  Mae Cynghreiriau Cefn Gwlad yn gweithio i geisio dod â busnesau a chymunedau at ei gilydd er mwyn hybu ffyniant yn nghefn gwlad er mwyn mynd i’r afael ag effeithiau negyddol y newid mewn demograffeg.