Cymunedau

Law yn Llaw er Budd Iechyd a Lles

Datganiad Sefyllfa a Gweithredoedd Blaenoriaeth. Mae'r Parciau Cenedlaethol yn Asedau dros Iechyd a Lles ar gyfer pobl Cymru, a thu hwnt. Datganiad Sefyllfa

Prosiectau Presennol

Cynaliadwyedd

Rydym yn hybu cynaliadwyedd ac egwyddorion datblygu cynaliadwy yn ein gwaith drwyddo draw. Mae grantiau ar gael gan y Gronfa Datblygu Cynaliadwy i helpu gyda Phrosiectau. Credwn fod cynaliadwyedd yn golygu datblygu sy’n bodloni anghenion y presennol heb fygwth gallu cenedlaethau’r dyfodol i fodloni eu hanghenion eu hunain. Ein nod yw creu…

Cylchlythyr Cymunedol

I gael y newyddion, y wybodaeth a manylion y prosiectau diweddaraf, lawrlwythwch un o'r cylchlythyrau cymunedol isod. Diweddariad Cymunedol Gwanwyn 2020 Diweddariad Cymunedol Hydref 2019 Diweddariad Cymunedol Gwanwyn 2019 Diweddariad Cymunedol Hydref 2018 Diweddariad Cymunedol Gwanwyn 2018 Diweddariad Cymunedol Hydref 2017 Diweddariad Cymunedol Gwanwyn 2017 Diweddariad Cymunedol Hydref 2016 Diweddariad…

Cynghorau Tref a Chymuned

Mae gan y tîm cymunedol restr gynhwysfawr a chyfredol o gyngorau cymuned a thref ar draws ardal Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Os hoffech fanylion cyswllt cyngor cymuned neu gyngor tref penodol, ffoniwch Grenville Ham ar 01874 620451.

Help i Gymunedau

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cyflogi tîm Cymunedol a Chynaliadwyedd bach sy'n gallu helpu grwpiau yn ardal y Parc Cenedlaethol i gynnal arolygon ac arfarniadau, datblygu prosiectau cynaliadwy a sicrhau cyllid.

Ynni Adnewyddadwy

Gall unrhyw un sy’n byw ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog sydd â diddordeb mewn cynyddu effeithlonrwydd ynni adeiladau a gosod ynni adnewyddadwy ar raddfa fach gysylltu â grenville.ham@breconbeacons.org

Gwybodaeth i Fusnesau Twristiaeth

Bob blwyddyn mae tua 4 miliwn o bobl yn ymweld â Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog gan dreulio 5 miliwn o ddiwrnodau a gwario £206 miliwn (ffigurau 2011). Mae'r busnesau twristiaeth niferus yn y Parc Cenedlaethol yn ogystal â'r cymunedau sy'n dibynnu ar yr incwm hwn yn cael budd sylweddol o'r diwydiant…

Gwybodaeth i Breswylwyr

Er mwyn eich helpu i fwynhau eich Parc Cenedlaethol chi’n fwy, rydym wedi rhestru rhai o’r gwasanaethau a gweithgareddau sydd ar gael i chi gan gynnwys -