Cymunedau

Bannau’r Dyfodol Rhaglen Ysgrifennwr Preswyl

Rydym yn chwilio am ddau ysgrifennwr preswyl argyfer Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae gan iaith y pŵer i lesmeirio, ysbrydoli a llenwi’r galon. Gwlady beirdd ywCymru, ac am genedlaethau mae ysgrifenwyr wedi cael eu hudo gan rinweddauarbennig Bannau Brycheiniog. Mae ein rhaglen Ysgrifennwr Preswyl 2022 – 23 ynanelu at roi…

Arolwg: Rhwystrau rhag mynediad i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Helpwch ni i'w gwneud yn haws i bawb fwynhau'r Parc Cenedlaethol drwy gwblhau'r arolwg hwn. Byddai’n hynod ddefnyddiol pe byddech chi a / neu aelodau o'ch grŵp cymunedol yn cwblhau arolwg byr hwn,  Mae’n cymryd tua 5 munud.  Byddai hynny’n ein helpu ni i ddod i ddeall yn well: a)…

Deall Buddion Iechyd A Lles Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Mae mynediad at yr awyr agored wastad wedi cael ei ystyried yn bwysig, ac yn rhan unigryw o hunaniaeth cymunedau cymoedd de Cymru. Mae'r adroddiad hwn o ymchwil gyda chymuned o breswylwyr ym Merthyr yn adlewyrchu ar sut mae pobl yn gwerthfawrogi'r Parc at ddibenion lles, a'u profiadau o gael…

Law yn Llaw er Budd Iechyd a Lles

Datganiad Sefyllfa a Gweithredoedd Blaenoriaeth. Mae'r Parciau Cenedlaethol yn Asedau dros Iechyd a Lles ar gyfer pobl Cymru, a thu hwnt. Datganiad Sefyllfa

Prosiectau Presennol

Cynaliadwyedd

Rydym yn hybu cynaliadwyedd ac egwyddorion datblygu cynaliadwy yn ein gwaith drwyddo draw. Mae grantiau ar gael gan y Gronfa Datblygu Cynaliadwy i helpu gyda Phrosiectau. Credwn fod cynaliadwyedd yn golygu datblygu sy’n bodloni anghenion y presennol heb fygwth gallu cenedlaethau’r dyfodol i fodloni eu hanghenion eu hunain. Ein nod yw creu…

Cylchlythyr Cymunedol

I gael y newyddion, y wybodaeth a manylion y prosiectau diweddaraf, lawrlwythwch un o'r cylchlythyrau cymunedol isod. Diweddariad Cymunedol Gwanwyn 2021 Diweddariad Cymunedol Hydref 2020 Diweddariad Cymunedol Gwanwyn 2020 Diweddariad Cymunedol Hydref 2019 Diweddariad Cymunedol Gwanwyn 2019 Diweddariad Cymunedol Hydref 2018 Diweddariad Cymunedol Gwanwyn 2018 Diweddariad Cymunedol Hydref 2017 Diweddariad…

Help i Gymunedau

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cyflogi tîm Cymunedol a Chynaliadwyedd bach sy'n gallu helpu grwpiau yn ardal y Parc Cenedlaethol i gynnal arolygon ac arfarniadau, datblygu prosiectau cynaliadwy a sicrhau cyllid.

Ynni Adnewyddadwy

Gall unrhyw un sy’n byw ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog sydd â diddordeb mewn cynyddu effeithlonrwydd ynni adeiladau a gosod ynni adnewyddadwy ar raddfa fach gysylltu â grenville.ham@breconbeacons.org

Gwybodaeth i Fusnesau Twristiaeth

Bob blwyddyn mae tua 4.5 miliwn o bobl yn ymweld â Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog gan dreulio 5.4 miliwn o ddiwrnodau a gwario £278 miliwn (ffigurau 2018). Mae'r busnesau twristiaeth niferus yn y Parc Cenedlaethol yn ogystal â'r cymunedau sy'n dibynnu ar yr incwm hwn yn cael budd sylweddol o'r…

Gwybodaeth i Breswylwyr

Er mwyn eich helpu i fwynhau eich Parc Cenedlaethol chi’n fwy, rydym wedi rhestru rhai o’r gwasanaethau a gweithgareddau sydd ar gael i chi gan gynnwys -