Coronavirus (COVID-19)

DIWEDDARU 03.04.2020

Rhesymeg dros Gau mewn perthynas â Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020

Mewn ymateb i ymholiadau y mae’r Awdurdod yn eu cael ynghylch y penderfyniad a gyflwynwyd i gau lleoliadau fel rhan o’r ymdrech genedlaethol i fynd i’r afael â lledaeniad Coronafeirws, mae’r datganiad hwn yn ceisio esbonio’r rhesymeg dros gau.

Rydym wedi ceisio cau’r lleoliadau (copaon mynyddoedd, cribau, rhannau prydferth o’r Parc) sy’n denu ymwelwyr ynghyd â’r prif ffyrdd o gael mynediad i’r lleoliadau hyn, yn ogystal â’r prif feysydd parcio sy’n eu gwasanaethu. Y nod yw cyfleu’r neges ein bod ar gau i ymwelwyr ac na ddylai pobl fod yn defnyddio’u ceir i fwynhau taith gerdded yng nghefn gwlad. Er bod yr un rhesymeg wedi’i defnyddio ym mhob un o’r tri Pharc Cenedlaethol yng Nghymru, mae ei gweithredu ar lawr gwlad yn wahanol oherwydd ein daearyddiaeth wahanol. Ym Mannau Brycheiniog, mae’r ardaloedd sydd ar gau yn eithaf mawr oherwydd bod llawer ohonynt hefyd yn dir comin a thir mynediad CGHT.  Nid yw’n hawdd rheoleiddio neu gyfyngu mynediad i rai rhannau ac nid eraill oherwydd eu natur agored iawn (ni allwn ffensio rhannau rhag mynediad er enghraifft).  Ni allwn ychwaith wahaniaethu’n hawdd rhwng trigolion lleol ac ymwelwyr na rhagweld y galw mewn lleoliadau penodol ar ddiwrnodau penodol.

Mae’r rhan fwyaf o rwydwaith Hawliau Tramwy’r iseldir yn dal ar agor i’w ddefnyddio’n lleol, a hyd yma nid yw hyn yn arwain at broblemau o ran tagfeydd neu bobl yn osgoi’r rheol dau fetr. Yn wir, mae’n ymddangos bod y trigolion yn addasu’n dda i ddefnyddio llwybrau na fyddent fel arfer yn eu defnyddio. Mae’r dull hwn yn gwbl gyson â’r sylwadau answyddogol ond synhwyrol gan y Llywodraeth bod taith gerdded o tuag awr o garreg eich drws bob dydd yn ymarfer corff rhesymol a digonol i’r rhan fwyaf o bobl.  Mae’n rhaid i bob un ohonom gwtogi ein gweithgareddau hamdden arferol a dylem i gyd fod yn gwneud ein rhan i gefnogi’r cyfyngiadau ar symud sydd mewn grym.

Amcan y Llywodraeth yw atal lledaeniad y feirws o gartref i gartref, ac ar hyn o bryd rydym o’r farn ei bod yn rhy gynnar i ystyried llacio’r mesurau sydd bellach mewn grym o ran cau lleoliadau.  Yn sgil y rheoliadau diwygiedig a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf ac o ystyried y canllawiau clir gan Glandŵr Cymru, rydym wedi cadw Llwybr Tynnu Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn agored ar gyfer defnydd cyfyngedig yn unig.

Rydym yn asesu’r mesurau cau bob wythnos ond yn bwriadu eu hadolygu’n ffurfiol ar y pwynt adolygu cyntaf (Ebrill 15) mewn ymgynghoriad â Llywodraeth Cymru. Byddem yn croesawu sylwadau gan drigolion lleol ynghylch unrhyw anawsterau penodol y mae’r mesurau cau presennol yn eu hachosi o ran gallu gwneud ymarfer corff rhesymol bob dydd o’r cartref.

Fel Awdurdod Parc Cenedlaethol sy’n gyfrifol am hyrwyddo gwarchod a mwynhau ein tirwedd ddynodedig, nid ydym wedi penderfynu cau ein hardaloedd heb ystyriaeth ofalus. Mae hyn wedi bod yn destun proses adolygu fewnol ar draws yr Awdurdod a rhoddwyd ystyriaeth briodol i’r rheoliadau a’u hamcanion.

Wrth sefydlu’r rhesymeg hon, rydym yn gorfod ystyried y canlynol:

 • Mae’r sefyllfa’n ddifrifol ac mae nifer y marwolaethau sy’n cael eu cofnodi’n ddyddiol yn y DU yn parhau i godi ar raddfa frawychus. Yn y cyd-destun hwn, mae’n bwysig rheoleiddio lleoliadau lle gallai pobl fynd i wneud ymarfer corff.
 • Mae’r wyddoniaeth sy’n sail i’r canllawiau yn datblygu’n barhaus (ceir tystiolaeth bellach, er enghraifft, nad yw cadw pellter cymdeithasol o 2m yn ddigon o bosibl).
 • Fel sefydliad sector cyhoeddus, mae gennym ddyletswydd i’w chyflawni mewn argyfwng cenedlaethol.
 • Yr angen i gadw’r rhan fwyaf o’r rhwydwaith Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn agored ar gyfer defnydd hanfodol gan drigolion lleol.
 • Mae’n rhaid i ni gydbwyso galwadau i lacio’r mesurau cau â galwadau am gyfyngiadau tynnach.
 • Rhaid ystyried bod teithio mewn cerbydau i wneud ymarfer corff yn fath o deithio nad yw’n hanfodol.
 • Fel arfer, ceir mynediad i ardaloedd ucheldirol drwy yrru i fan cychwyn yng nghefn gwlad o leoliadau naill ai y tu mewn neu’r tu allan i’r Parc Cenedlaethol ac mae’r mannau parcio hyn yn debygol o arwain at gynulliadau o fwy na dau berson, ac ni ellir rheoli hyn heb gau lleoliadau.
 • Rydym yn ystyried buddiannau cymunedau lleol yn gyffredinol oherwydd y cymunedau lleol sy’n cael eu peryglu gan bobl yn ymweld â’r ardaloedd mwyaf poblogaidd.
 • Mae caffis, tafarndai, bwytai, canolfannau hamdden ac ati ar gau a derbyniwyd y penderfyniad i wneud hyn. Nid oes gwahaniaeth rhwng hyn a mynediad i gefn gwlad.
 • Mae’r Parc yma i bawb ac mae’n cael ei reoli ar ran pawb.
 • Ein canfyddiadau hyd yn hyn yw bod y rheoliadau’n gweithio; mae’r mannau poblogaidd yn dawel. Ychydig iawn o bobl sydd yn unman ar y Gamlas, sy’n parhau i fod ar agor, neu o gwmpas Aberhonddu, er enghraifft (yr ardal fwyaf poblog).  Mae’r canfyddiadau hyn yn ogystal ag adborth gan y gymuned yn dangos bod pobl yn gallu addasu.

DIWEDDARU 27.03.2020

Rhestr wedi’i diweddaru ardaloedd ar gau, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Tir mynediad/llwybrau cyhoeddus ar gau drwy weithred Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020

BB-1  Bannau Canolog

Pob ardal o dir mynediad, o fewn y Bannau Canolog gan gynnwys Pen y Fan, Corn Du, Cribyn, Fan y Bîg, Waun Rydd, Allt Lwyd, Torpantau, Pant y Creigiau, Bryniau Gleision, Cefn yr Ystrad, Cefn Cil-Sanws, Garn Ddu, Cefn Car, Waun Wen, Waun Lysiog, Twyn Mwyalchod, Graig Fan Ddu, Gwaun Taf, Gwaun Perfedd, Cefn Crew, Tyle Brith, Pen Milan, Y Gyrn, Cefn Cwm Llwch, Bryn Teg, Cefn Cyff a phob llwybr troed, llwybr march a chulffordd gyfyngedig o fewn yr ardaloedd hynny. Yn ychwanegol, maes parcio Storey Arms

BB-2  Bro Y Sgydau (Pontneddfechan, Ystradfellte a Phenderyn)

Pob ardal o dir mynediad ym Mro y Sgydau a phob llwybr troed a llwybr march ar dir mynediad. Yn ychwanegol llwybr troed rhif 17 yn dechrau o Benderyn (SN94481,08918) ac yn arwain at Sgwd yr Eira, llwybr march rhif 32 yn dechrau o Graig y Ddinas (SN91569,08079), llwybr troed rhif 42 yn dechrau o bwynt i’r gogledd o faes parcio Clyn-Gwyn (SN91819,10763), llwybr troed rhif 84 yn dechrau o faes parcio Clyn-Gwyn (SN91878,10566), llwybr troed rhif 42 yn dechrau o faes parcio Cwm Porth (SN92825,12370) a llwybr troed rhif 18 yn dechrau o’r A4059 ger Pant-Garw (SN94432,09959)

BB-3  Y Mynyddoedd Duon, Dwyrain

Pob ardal o dir mynediad gan gynnwys cilfannau parcio ar ochr y ffordd, uwchben terfyn y bryn, o fewn Y Mynyddoedd Duon gan gynnwys Penybegwn a Ffynnon y Parc ac yn ymestyn i’r de ar hyd Crib Hatterrall ac yn cynnwys Bryn Hatterrall a phob llwybr troed a llwybr march o fewn yr ardaloedd hynny

BB-4  Y Mynyddoedd Duon – Canol

Pob ardal o dir mynediad, uwchben terfyn y bryn, o fewn Y Mynyddodd Duon gan gynnwys Waun Fach, Pen y Manllwyn, Y Grib, Rhos Dirion, Twmpa, Waun Croes Hywel, Darren Lwyd, Gadair Fawr, Mynydd Llysiau, Pen Twyn Glas, Pen Allt-mawr, Pen Cerrig-calch, Pen Twyn Mawr, Pen Garreg, Crug Mawr, Blaen yr Henbant, Bryn Partrishow, Twyn Talycefn, Y Fan, Bwlch Bach, Bâl Mawr, Bâl Bach, Garn Wen ac y Gaer a phob llwybr troed, llwybr march a chulffordd gyfyngedig o fewn yr ardaloedd hynny

BB-5  Y Mynyddoedd Duon – Gorllewin

Pob ardal o dir mynediad gan gynnwys cilfannau parcio ar ochr y ffordd, uwchben terfyn y bryn, yn gyfagos at Y Mynyddoedd Duon gan gynnwys Rhos Fach and Rhos Fawr a phob llwybr troed a llwybr march o fewn yr ardaloedd hynny

BB-6  Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa

Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa, uwchben terfyn y bryn, lle mae yn cysylltu gyda tir mynediad, rhwng SO23868,39549 i’r de o Gadwgan (Y Gelli) a SO32447,22753 i’r gorllewin o Ffarm Trewyn (Pandy)

BB-7  Y Mynydd Du

Pob ardal o dir mynediad gan gynnwys cilfannau parcio ar ochr y ffordd, uwchben terfyn y bryn, o fewn Y Mynydd Du a Gorllewin Y Fforest Fawr gan gynnwys Mynydd Bach Trecastell, Mynydd Myddfai, Fedw Fawr, Waun Lwyd, Garn Lâs, Twyn yr Esgair, Moel Feity, Bannau Sir Gâr, Fan Brycheiniog, Waun Haffes, Cefn Twrch, Garreg Las, Waun Fignen Felen, Carreg Goch, Dorwen ar Giedd, Llorfa, Cefn Carn Fadog, Foel Fraith, Garreg Lwyd, Feol Deg ar Bedol, Tair Carn, Mynydd Isaf, Drysgol a’r meysysdd parcio yn Llyn y Fan Fach, Cwar Herbert a Brest Cwm Llwyd a phob llwybr troed a llwybr march o fewn yr ardaloedd hynny 

BB-8  Fforest Fawr Dwyreiniol a Manor Mawr

Pob ardal o dir mynediad gan gynnwys cilfannau parcio ar ochr y ffordd, uwchben terfyn y bryn, o fewn ac yn gyfagos at Ddwyrain Y Fforest Fawr a Manor Mawr gan gynnwys Fan Fawr, Rhos Dringarth, Fan Dringarth, Fan Frynich, Twyn Dylluan-ddu, Craig Cerrig Gleisiad, Fan Llia, Waun Llywarch, Ton Teg, Waun Tincer, Mynydd y Garn, Gwaun Cefn y Garreg, Cadair Fawr, Pant y Gadair, Cefn Cadlan, Garn Ddu, Cefn Sychbant a Mynydd-y-glog a phob llwybr troed a llwybr march o fewn yr ardaloedd hynny

BB-9  Mynydd Illtud

Pob ardal o dir mynediad gan gynnwys cilfannau parcio ar ochr y ffordd, uwchben terfyn y bryn, o fewn Mynydd Illtud yn cynnwys Twyn y Gaer, Allt Lom, Daudraeth Illtud a phob llwybr troed, llwybr march a chulffordd gyfyngedig o fewn yr ardaloedd hynny

BB-10 Mynydd Troed, Mynydd Llangors, Pen Tir a Chefn Moel

Pob ardal o dir mynediad gan gynnwys cilfannau parcio ar ochr y ffordd, uwchben terfyn y bryn, yn cynnwys Mynydd Troed, Mynydd Llangors, Pen Tir a Chefn Moel gan gynnwys pob llwybr troed, llwybr march a chulffordd gyfyngedig o fewn yr ardaloedd hynny

BB-11 Ysgyryd Fawr

Ysgyrryd Fawr (SO32983,17857) a phob llwybr troed o fewn yr ardal hynny ynghyd â llwybr troed rhif 182 sydd yn dechrau o hen ffordd Rhosan ar Wy yn SO32824,16375 i’w gyswllt gyda tir mynediad yn SO32730,16953

BB-12 Allt yr Esgair

Llwybrau march rhifau 8 a 10 sydd yn dechrau o SO12941,22706 yng nghilfan yr A40 yn Nhalybryn, Llansantffraed ac yn myned tuag at Allt yr Esgair

BB-13 Crug Hywel

Yr ardal o dir mynediad gan gynnwys bryngaer Crug Hywel a phob llwybr troed o fewn yr ardal hynny ynghyd â llwybr troed rhif 9 rhwng SO22408,19864 a SO22491,20321 a llwybr march rhif 5 (Cwm Cwmbeth) rhwng SO21956,20081 a SO21826,20885

BB-14 Garn Goch, Bethlehem

Garn Goch, Bethlehem (SN69130,24342) yn cynnwys y llwybr troed o fewn yr ardal hynny a’r maes parcio

BB-15 Carreg Cennen

Coedlan Carreg Cennen, y maes parcio a’r gylchdaith sydd yn cynnwys llwybrau troed rhifau 34, 35, 36, 37 a 38 rhwng SN66512,19093; SN67133,19067 (Hengrofft); SN67663,18906 a SN68862,19062 (Wern-Wgan)

BB-16 Ffordd y Bannau

Ffordd y Bannau lle mae yn croesi unrhyw rhai o’r ardaloedd uchod a’r rhan sydd yn dilyn llwybrau troed rhifau 33, 34 a 35 rhwng SN85598,15466 a SN90814,14348 rhwng Penwyllt a Blaen Nedd

Safleoedd arall sydd ar gau

BB-17 Park Gwledig Craig y Nos

BB-18 Maes parcio Keeper’s Pond (SO25480,20735) a maes parcio Foxhunter (SO26324,210750)

BB-19 Cuddfan adar Llangasty (SO12651,26224) a’r maes parcio ger Eglwys  Llangasty (SO13287,26186)

BB-20 Maes parcio Blaen Onneu (SO15712,17087) ger y B4560 a maes parcio tarren Llangatwg (SO20919,215391)

BB-21 Safle picnic ger Craig Cerrig Gleisiad oddiar yr A470 (SO97129,22174)

BB-22 Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol a’r maes parcio

BB-23 Meysydd parcio Blaen-y-glyn Uchaf and Isaf ym mlaen Glyn Collwn (Talybont ar Wysg) yn SO05645,27599 a SO06321,170444

BB-24 Meysydd parcio get y Fâl yn y Fro (SO29228,20032) a Llwyn-du (SO28372,161830)

BB-25 Maes parcio anffurfiol ger Castell Carreg Cennen (SN67072,19020)

BB-26 Meysydd parcio coedwig Mynydd Du ym Mlaen Y Cwm (SO25297,28387) a Cadwgan (SO26720,25134)

BB-27 Meysydd parcio coedwig Taf Fechan yn “Owl’s Grove” (SO04872,16259), Pont Cwmyfedwen (SO04235,16399) a Neuadd (SO03768,16960)

BB-28 Canolfan Ymwelwyr Garwnant (SO0304,13117) gan gynnwys y maes parcio, toiledau, ardaloedd chwarae a llwybrau beicio

BB-29 Meysydd parcio ym Mro y Sgydau ynh Nghlun Gwyn (SN91868,10580), Cwm Porth (SN92844,12427), Gwaun Hepste (SN93561,12355), Pont Melin Fach (SN90792,10486) a Chraig y Ddinas (SN91095,07931)

BB-30 Maes parcio Gwarchodfa Natur Ogof Ffynnon Ddu (SN85617,15555)

BB-31 Maes parcio coedwig Glasfynydd, Pont ar Wysg (SN82003,27134)

BB-32 Maes parcio coedwig Cwm Giedd (SN79141,12772)

BB-33 Maes parcio coedwig Pen Arthur, Llangadog (SN71715,25590)

BB-34 Maes parcio Pont-ar Dâf oddiar yr A470 (SN98689,19989)

DIWEDDARU 25.03.2020

Mesurau Argyfwng COVID-19 i lwybr a maes parcio.

DIWEDDARU 23.03.2020

Gweler ein datganiad diweddaraf yma –Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cefnogi Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wrth alw ar y Llywodraeth

DIWEDDARU 18.03.2020

Mewn ymateb i gyngor y Llywodraeth i gyfyngu ar gyffyrddiadau cymdeithasol o ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronovirus) mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi penderfynu cau ei Phencadlys yn Aberhonddu o 5 yp heddiw (dydd Mercher 18 Mawrth).

Bydd ein llinellau ffôn ym mhob un o’n lleoliadau’n parhau ar agor i’r cyhoedd. Serch hyn hoffem eich annog i gysylltu gyda ni drwy e-bost: enquiries@beacons-npa.gov.uk.

Dilynwch y cyfynrgau cymdeithasol neu gwiriwch ein gwefan (www.beacons-npa.gov.uk) ar gyfer mwy o ddiweddariadau.

Mae gennym gynlluniau i ddarparu cysondeb busnes ond mae’n bosibl bydd rhaid cyfyngu neu oedi rhai rhannau o’n gwaith. Rydym yn dilyn cyngor Llywodraethau Cymru a’r DU mewn perthynas â Coronavirus/ Covid-19 a byddem yn diweddaru ein gweithdrefnoedd pan fydd angen. Mewn perthynas â’r Pwyllgor Cynllunio a oedd fod cyfarfod Dydd Mawrth 31 Mawrth, mae’r cyfarfod wedi cael ei ganslo.

Gewch wybod y diweddara’ trwy ein gwefan neu ein sianelau cyfryngau cymdeithasol ar Twitter a Facebook

***Newidiadau i’r gwasanaeth cynllunio o ganlyniad i COVID-19 ***

Fel gallech ei ddychmygu mae Covid-19 wedi cael effaith ar y ffordd mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn gallu gweithio. Mae rhan fwyaf o’n staff yn gweithio o adref yn awr ac er na fydd llawer o wasanaethau yn cael eu heffeithio o ganlyniad i’r newid yma, rydym eisiau gadael i chi wybod mae’n bosibl bydd oedi mewn ymateb i chi wrth i ni addasu i’n ffordd newydd o weithio. Rydym yn gobeithio y gallech ddeall bod y newidiadau hyn o ganlyniad i ddigwyddiadau byd-eang digynsail ac rydym yn ddiolchgar am eich amynedd a’ch caredigrwydd wrth i chi gysylltu gyda ni. Mae’r canlynol yn gywir ar 17 Mawrth 2020. Byddwn yn diweddaru’r dudalen os oes unrhyw newidiadau pellach.

 • Rydym dal i brosesu ceisiadau cynllunio ond mae’n bosibl byddwn yn cymryd yn hirach na’r arfer i gyrraedd penderfyniad, ac mae’n bosibl byddwn yn aros yn hwy am ymateb gan rheiny rydym yn ymgynghori gyda. O ganlyniad mae’n bosibl bydd hyn yn cymryd 8 wythnos yn ychwanegol.
 • Rydym dal i ddarparu cyngor cynllunio dros y ffôn a thrwy e-bost ond mae ein cyfarfodydd wyneb yn wyneb a sesiynau cynghori cynllunio wedi cael eu gohirio am y tro.
 • Rydym yn gohirio cyfarfodydd cyn-cais ar safleoedd am y tro. Byddwn dal i gynnig cyngor ysgrifenedig ond unwaith eto efallai bydd oedi cyn i ni ymateb i chi.
 • Ni fyddwch yn gallu dod i’n swyddfeydd yn Aberhonddu i siarad gyda swyddog cynllunio, technegydd nag aelod o staff ar ein desg cymorth ond gallech gysylltu trwy e-bost ar planning.enquiries@beacons-npa.gov.uk.
 • Dylech geisio cyfathrebu drwy e-bost pan fo’n bosibl oherwydd mae’n bosibl bydd oedi yn y post.
 • Nid yw’r Awdurdod bellach yn gallu derbyn taliadau arian parod, siec na cherdyn ffôn oherwydd effaith yr argyfwng. Gwnewch bob taliad gan BACS ac anfonwch yr holl anfonebau, taliadau a gohebiaeth ac ymholiadau eraill trwy e-bost i finance@beacons-npa.gov.uk