Bro’r Sgydau

Mae Bro’r Sgydau yn lle arbennig iawn i ymweld gyda llawer o bethau i’w weld a’u gwneud. Mae’r ardal hon o bwysigrwydd rhyngwladol o ran y bywyd gwyllt mae’n eu cefnogi ac mae wedi cael ei ddynodi fel Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) a Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA).

Cliciwch yma i fynd at brif dudalen Bro’r Sgydau neu darllenwch ymlaen am ragor o wybodaeth am y gwaith a gyflawnir gennym yn yr ardal arbennig hon.

Mae gymaint â 175,000 o dwristiaid yn ymweld a’r ardal yma bob blwyddyn, ac mae’r rhifau hyn yn parhau i gynyddu yn flynyddol. O ganlyniad y pwysau ymwelwyr mae llwybrau troed yn yr ardal wedi dioddef erydiad sylweddol yn y blynyddoedd diwethaf. Mae hyn o bryder mawr i’r Parc Genedlaethol gan fod yr ardal wedi’i dynodi’n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) ag fel Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) – sy’n golygu bod yr ardal yn cael ei gwarchod o dan gyfraith yr UE.

Am y pedair blynedd diwethaf mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Comisiwn Coedwigaeth Cymru a Cyngor Cefn Gwlad Cymru wedi bod yn cydweithio’n agos i geisio dadwneud y difrod.

Gyda’n gilydd rydym wedi creu Cynllun Rheoli Bro’r Sgydau. Mae’r ddogfen hon yn crynhoi’r holl wybodaeth, nodweddion a materion yr ardal. yn bwysicaf oll, mae’n cynnwys cynllun gwaith pum blynedd sy’n rhoi manylion yr holl brosiectau a thasgau parhaus sy’n allweddol i wellhau’r ardal hon.

Lawrlwythwch PDF o’r cynllun rheoli yma.

 

Mae’r meysydd prosiect allweddol fel a ganlyn:

 

 • Materion Parcio: Datrysiadau ar gyfer materion parcio yn yr ardal a gwellhau’r cyfleusterau maes parcio.
 • Gweithgareddau Awyr Agored: Prosiectau sy’n cwmpasu diogelwch a chynaliadwyedd gweithgareddau awyr agored yn yr ardal.
 • ACA, SoDdGA, SAM a buddiannau daearegol: Arolygon, casglu gwybodaeth, monitro a rheoli cynefinoedd.
 • Monitro ymwelwyr: Monitro bodlonrwydd ymwelwyr a niferoedd ymwelwyr.
 • Cymunedau: Sefydlu cysylltiad rheolaidd â’r gymuned leol a nodi a mynd i’r afael â’u pryderon.
 • Addysg: Cynnwys gwybodaeth am yr ACA a SoDdGA mewn deunydd addysgol a teithiau tywys a sgyrsiau.
 • Prosiectau eraill: Hyfforddiant Staff a sefydlu grŵp llywio.
 • Dehongli: Datblygu dehongli yn unol a safonau ymarfer da fel y nodwyd yn Cynllun Dehongli Bro’r Sgydau a Strategaeth Dehongli’r Parc Cenedlaethol.
 • Cynnal a chadw: casglu sbwriel, chynnal a chadw llwybrau troed.
 • Diogelwch: Cydweithio gyda’r heddlu am droseddau yn yr ardal ac archwiliadau diogelwch blynyddol.
 • Hawliau Tramwy: Nodi, blaenoriaethu a gweithredu gwaith cynnal a chadw hawliau tramwy.
 • Cyllid: Adolygiad blynyddol o’r adnoddau sydd ar gael ar gyfer prosiectau allweddol a thasgau parhaus.

Hyd yma, mae’r tîm Wardeiniaid Ardal y Gorllewin wedi gwneud y gwelliannau canlynol i’r ardal:

 • 40m o lwybr cerrig i lawr i Sgwd Clun Gwyn er mwyn lleihau erydu ar y clogwyni o amgylch y rhaeadr [2008]
 • 60m o duckboarding ar y llwybr rhwng Sgwd Isaf Clun Gwyn a Sgwd y Pannwr [2008]
 • Bont newydd ar y Llwybr Pedair Sgwd i wella mynediad ac atal difrod i cynefin glan yr afon [2008]
 • Gwellhau Draenau – pwysig iawn ar ôl dau haf gwlyb iawn [2008]
 • Gwelliannau i’r arwyneb ar y trac i fewn i maes parcio Gwaun Hepste [2008]
 • Ail-wynebu’r trac o Sgwd Clun Gwyn i’r groesffordd [2008]
 • Ail-arwynebu’r grisiau i lawr i Sgwd y Pannwr [2008]
 • Clirio llystyfiant sy’n dros-tyfu llwybrau troed [2008]
 • Pyst gyfeirbwyntiau a mynegbyst newydd ar y Llwybr Pedair Sgwd [2008]
 • Rheoli erydiad o amgylch Sgwd Clun-Gwyn [2009]
 • Gwaith ‘revetment’ ar y llwybr i Sgwd Isaf Clun-Gwyn [2009]
 • Gosod paneli gwybodaeth derw newydd [2009]
 • Gwelliannau i’r arwyneb ar llwybr y Powdwr Du [2009-2010]
 • Gwelliannau i arwyneb y grisiau i lawr i Sgwd yr Eira 2010]
 • Gosod yr olaf o’r mynegbyst a pyst cyfeirbwyntiau newydd [2010]
 • Boarwalks newydd ar Taith Elidir [2010-2011]

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Helen Pye – warden ar gyfer Bro’r Sgydau.