Cynllun Gwella Hawliau Tramwy 2007

ROWIP cover (English)

Gallwch lwytho’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy yn Gymraeg neu Saesneg fel ffeil pdf.  Neu gallwch brynu copïau caled yn Gymraeg neu Saesneg am £15 yr un. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Cefndir                                                                                      

Mae Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy (CROW) 2000 yn gosod dyletswydd ar awdurdodau priffyrdd lleol i gynhyrchu Cynllun Gwella Hawliau Tramwy. Penderfynodd yr awdurdodau priffyrdd sydd â thir o fewn y Parc Cenedlaethol i ddirprwyo’r ddyletswydd i gynhyrchu Cynllun Gwella Hawliau Tramwy ar gyfer Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i’r Awdurdod.

Mae’r cynllun yn asesu i ba raddau mae hawliau tramwy yn bodloni anghenion y cyhoedd ar hyn o bryd ac i’r dyfodol. Mae hyn yn cynnwys cyfleoedd ar gyfer cerdded, marchogaeth, seiclo a ffyrdd eraill o hamddena yn yr awyr agored. Mae hefyd yn ystyried pa mor hawdd yw hi i bobl â nam ar eu golwg a phroblemau symudedd i gymryd rhan yn y gweithgareddau hyn.

Er mwyn cyflawni’r her hon, cytunwyd y byddai angen gwneud amrywiol dasgau, yn cynnwys ymgynghori ag awdurdodau lleol perthnasol, aelodau o’r cyhoedd a chydweithwyr; cynnal arolygon hawliau tramwy, a chasglu a dadansoddi data; gwneud gwaith ymchwil ar ddogfennau hanesyddol a ‘llwybrau coll’ gan greu map mynediad cynhwysfawr o fewn y parc.

Mae llunio’r Cynllun Gwella wedi cynnig cyfle i asesu cyflwr y rhwydwaith, yr adnoddau sydd ar gael, a’r camau i’w cymryd er mwyn cynnig gwelliannau i bob defnyddiwr.