Perthi

Câi perthi eu defnyddio i gadw stoc ar y borfa ac i ddynodi ffiniau perchenogaeth ar dir. Drwy wneud hynny, crëwyd cynefin newydd a oedd yn efelychu rhai o swyddogaethau coetiroedd cynhenid. Plannwyd neu cadwyd coed a oedd yn gynhenid i’r rhanbarth er mwyn ffurfio’r llinellau hir hyn. Wrth i’r rhain gael eu torri neu eu plygu, fe greodd hyn dyfiant dwys a oedd yn atal stoc rhag crwydro’n rhydd ac yn rhoi cysgod iddynt rhag y gwynt a’r glaw. Yn aml, câi gwrychoedd eu gosod ar lannau neu wrth ymyl ffosydd draenio, gan greu rhagor o gynefinoedd newydd.

Mae’r gwrychoedd hyn yn cynnig blodau, ffrwythau a safleoedd nythu ar gyfer llawer o famaliaid coetir ac adar mewn cynefinoedd a fyddai fel arall yn agored ac yn anaddas. Mae’r cysgod maent yn ei gynnig yn caniatáu i adar, ystlumod a mamaliaid groesi’r ardaloedd agored hyn ac maent yn hanfodol i gysylltu ardaloedd a ddefnyddir ar gyfer nythu a phorthi.

Ar waelod y gwrych, cynigir cysgod ar gyfer planhigion coetir, tra bo’r glaswelltiroedd agored o’i amgylch wedi denu rhywogaethau eraill sy’n ffynnu o dan ddiogelwch y gwrych.

Am ragor o wybodaeth am berthi, ewch i:

Hedgelink

I gael gwybodaeth am berthi a’r broses gynllunio yn y Parc Cenedlaethol, cliciwch yma.

Gallwch archwilio mwy o laswelltiroedd a chynefinoedd tir fferm drwy ddefnyddio’r bar gwe-lywio ar y chwith.