Yr amgylchedd

Mynediad

Cynllun Gweithredu Adfer Natur

Bwriad y Cynllun Gweithredu Adfer Natur (CGAN/NRAP) yn bennaf yw llywio gwaith Partneriaeth Natur Leol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, sef cydweithrediad newydd sy'n agored i bawb sydd am gyfrannu. Cynllun Gweithredu Adfer NaturLawrlwytho

Ffwng Clefyd Coed Ynn

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi cynnig helpu'r Comisiwn Coedwigaeth i gynnal mwy o arolygon o goetiroedd a all fod yn heintiedig ac i barhau gwneud hyn os bydd angen. Ar gyfer mwy o wybodaeth a chyngor pendant, rydym yn argymell bod aelodau'r cyhoedd yn ymweld â gwefan y Comisiwn…

Bioamrywiaeth

Biodiversity is a term meaning “biological diversity”. It is used to describe: • The rich variation in living things • The rich variation in the habitats created by communities of living things • The genetic diversity within species that is essential for a species to survive.

Wardeniaid

Beth ydyn ni'n ei wneud? Mae'r Gwasanaeth Wardeniaid yn rhan ganolog o wasanaeth y Parc Cenedlaethol, yn gweithredu yn y maes ac o swyddfeydd y Parc Cenedlaethol yn Aberhonddu a'r Fenni. Mae'n helpu i weithredu polisïau cadwraeth ar gyfer y dirwedd ac i helpu pobl i fwynhau'r Parc. Mae wardeniaid…

Bro'r Sgydau

Rheolaeth ar yr ardal, codau ymddygiad a gwybodaeth diogelwch

Ffermio ym Mannau Brycheiniog

Tiroedd fferm yw Bannau Brycheiniog yn bennaf. Boed yn borfeydd caeedig ar dir isel neu’n weunydd a rhosydd llydan agored ar yr ucheldir, cynhyrchu amaethyddol yw hanfod tir y Parc Cenedlaethol.

Bywyd Gwyllt a Chynllunio

Gall presenoldeb rhywogaethau gwarchodedig a chynefinoedd sydd â blaenoriaeth cadwraethol gael effaith ar ddatblygiad a cheisiadau cynllunio. I ddysgu mwy ewch i adran Bywyd Gwyllt a Chynllunio ar y tudalennau Cynllunio.

Newid Hinsawdd

Mae tystiolaeth sylweddol sy'n awgrymu bod ein hinsawdd yn newid. Mae hinsawdd ein planed wedi newid drwy gydol ei bodolaeth, ond nid yw fyth wedi newid mor gyflym ag y gwna nawr. Mae'r hinsawdd naturiol rydym ni'n dibynnu arni ond yn gallu esblygu i ymdopi â hinsawdd newydd dros gannoedd…

Gweithredu er lles bioamrywiaeth

Mae pawb sy’n byw, yn gweithio neu’n ymweld â’r Parc Cenedlaethol yn cael effaith ar ei fioamrywiaeth, ond gall hon fod yn effaith gadarnhaol. Nid cyfrifoldeb un sefydliad neu grŵp yw gwarchod y bywyd gwyllt o’n cwmpas oherwydd dylai pob un ohonom wneud yn siŵr bod cyfleoedd i bethau byw…

Hawliau Tramwy