Swyddi Gwag

FFORWM MYNEDIAD LLEOL
GWAHODDIAD I FYNEGI DIDDORDEB MEWN BOD YN AELOD O’R FFORWM

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn recriwtio aelodau i’w Fforwm Mynediad Lleol statudol. Bydd penodiadau am gyfnod o 3 blynedd.

Swyddogaeth y Fforwm yw cynghori Awdurdod y Parc Cenedlaethol ac eraill, ynghylch gwella mynediad cyhoeddus i dir yn yr ardal, at ddibenion hamdden awyr agored a mwynhau’r ardal.

Bydd y Fforwm yn cyfarfod o leiaf ddwywaith y flwyddyn ac mae’n debyg y bydd yn cyfarfod yn fwy aml. Mae’n bwysig fod aelodau yn gallu mynychu pob cyfarfod, gan na fydd dirprwyon yn cael eu caniatáu. Mae’r rhain yn swyddi di-dâl ond bydd aelodau’r Fforwm yn medru hawlio costau rhesymol.

Mae gwybodaeth pellach ar gael oddi wrth: Lisa Lloyd, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Plas y Ffynnon, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys LD3 7HP.  Ffôn: 01874 620453.  Ebost: lisa.lloyd@beacons-npa.gov.uk

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau 21 Hydref 2017

Ffurflen Gais

Cyfarwyddyd ar gyfer Fforymau Mynediad Lleol

Adroddiad Blynyddol 2015-16

 

Sgiliau ar Waith -Warden dan Hyfforddiant (x4)

Mae’r swyddi hyfforddi newydd cyffrous hyn yn gyfle gwych i ennill profiad yn y gwaith o warchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol. Mae 3  lleoliad gwaith yn Awdurdod y Parc Cenedlaethol ac un lleoliad yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen. Bydd eich prif ddyletswyddau’n cynnwys profiad ymarferol yn seiliedig ar waith ym maes cadwraeth / rheoli ystadau.

Byddwn yn cynnal Diwrnod Agored ‘galw i mewn’ fel y gallwch chi gwrdd â staff a dysgu mwy am y rhaglen yng Nghanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol, Libanus, Aberhonddu ar Ddydd Sadwrn 30ain September, 2017 (10.30yb -2.30 yp)

Cyflog £14,466  y flwyddyn pro rata (£7.50 yr awr)
37 awr yr wythnos
Contract Tymor Penodol : 1af Rhagfyr, 2017 – 31ain Mai, 2018

Dyddiad Cau:          16eg Hydref 2017
Cyfweliadau:            26ain Hydref 2017

Pecyn swydd

Gwneud Cais ar-lein

Ffurflen Gais

Swyddog Rheoli Ymwelwyr

Cymerwch rhan yn ein prosiect arloesol sy’n gweithio gyda phobl leol i ddylanwadu ar ble mae pobl yn mynd, yr hyn maen nhw’n ei wneud a sut maen nhw’n ei wneud. Helpwch ni i wneud Bannau Brycheiniog yn lle gwell i ymweld, byw ynddo a gweithio.

Gradd 9
£25,951 – £27,668, y flwyddyn
(37 awr y wythnos)
Contract cyfnod penodol – 30 Tachwedd 2019

Pecyn swydd

Gwneud Cais ar-lein

Ffurflen Gais

 

 

I wneud cais am swyddi yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, gallwch lawrlwytho Ffurflen Gais a Ffurflen Monitro Cydraddoldeb  a’i e-bostio i HR@breconbeacons.org neu ei hargraffu a phostio’ch cais i’r Adran Adnoddau Dynol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Plas y Ffynnon, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys LD3 7HP.