Symud i'r cynnwys. | Symud i lywio

Adrannau

Ystlumod a chlwydi ystlumod

Caiff ystlumod a’u clwydi eu diogelu gan gyfraith. Ystlumod yw un o’r rhywogaethau sy’n fwyaf tebygol o fod yn rhannu cartref neu adeilad arall neu goeden aeddfed ac mae’n hanfodol amlygu eu presenoldeb a’u hanghenion pan gyflwynir cais cynllunio.

Mae’n hanfodol bod yr arolwg o ystlumod yn ddigon trylwyr i gadarnhau presenoldeb neu absenoldeb ystlumod. Er y gellid ystyried bod hyn yn achosi oedi a mwy o draul yn ystod y cais cynllunio, mae’n llawer gwell bod yn drylwyr cyn bod adeiladu’n dechrau. Yna, os bydd ystlumod yn cael eu darganfod yn ystod gwaith adeiladu, bydd yn rhaid atal gwaith ac mae hyn yn llawer mwy costus nag arolwg trylwyr.

Yn anaml iawn y bydd presenoldeb ystlumod yn golygu na all datblygiad fynd yn ei flaen, ond bydd yn debygol o effeithio ar y datblygiad. Mae’n bosibl y bydd angen addasu amseriad y gwaith fel na fydd tarfu ar yr ystlumod ar adegau pwysig a sicrhau bod darpariaeth i’r ystlumod barhau i ddefnyddio’r adeilad.  Mae’n bosibl hefyd y byddai angen addasu’r cynllun i ddarparu ar gyfer rhywogaeth yr ystlumod.

Dylai pob datblygwr ddarllen Nodyn Cyngor Cynllunio 17: Ystlumod, adeiladau a datblygu (Saesneg yn unig) cyn cyflwyno ceisiadau a allai effeithio ar ystlumod.

Safleoedd y mae’n rhaid iddynt gael arolwg: Bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn pennu a oes angen arolwg o ystlumod ar gyfer datblygiad, gan ei fod yn ofyniad cyfreithiol ar i’r awdurdod cynllunio asesu effaith bosibl ar ystlumod.

Byddai’n ddefnyddiol darllen yr Arweiniad ar lle y mae’n debygol y bydd yn rhaid cael arolwg o ystlumod (Saesneg yn unig) fel bod modd nodi a oes angen arolwg yn fuan yn ystod y broses ddylunio a chynllunio.

Mae rhestr o syrfewyr ecolegol i’w gweld yn Cyfeirlyfr Aelodau y Sefydliad Ecoleg a Rheolaeth Amgylcheddol (IEEM), neu drwy gysylltu ag IEEM yn:

IEEM,
43 Southgate Street,
Winchester
Hampshire
SO23 9EH

Ffôn: 01962 868626
Ffacs: 01962 868625

 

I gael gwybodaeth gyffredinol am ystlumod, ewch i wefan yr Ymddiriedolaeth Cadwraeth Ystlumod (BCT).

Hefyd ar wefan yr Ymddiriedolaeth Cadwraeth Ystlumod y mae:

Canllaw cyflym i ystlumod a’r gyfraith.

Canllaw i berchenogion clwydi, o’r enw Living with bats.

Mwy o wybodaeth am Ystlumod, Adeiladau a Datblygu.

Mae canllawiau camau lliniaru ar gyfer ystlumod wedi cael eu cynhyrchu gan English Nature (Natural England bellach). Er bod y rhain yn ddefnyddiol iawn, cofiwch fod y trefniadau trwyddedu yng Nghymru yn wahanol i’r rhai yn Lloegr.

Gweler mwy o wybodaeth am ystlumod yn y Parc Cenedlaethol.

Gweithredoedd Dogfen
Beth sy'n newydd
Mwy o newyddion

Cadwch yn gyfoes gyda newyddion y parc mis yma.

Swyddi Gwag

Manylion swyddi gwag yn y Parc Cenedlaethol

Calendr Pwyllgorau

Manylion cyfarfodydd Pwyllgorau sydd i ddod.

Adroddwch gyrru oddi-ar-y-ffordd anghyfreithlon

Gallwch adrodd gyrru oddi-ar-y-ffordd anghyfreithlon i'r Heddlu yma.