Cais i siarad dan y Cynllun Siarad yn Gyhoeddus

Rhaid i chi ddychwelyd y ffurflen erbyn 10:00am ar y dydd Iau cyn cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio, Mynediad a Hawliau Tramwy ac erbyn 10:00am ar y dydd Mawrth cyn cyfarfodydd yr Awdurdod Parc Cenedlaethol neu’r Pwyllgor Archwilio a Chraffu.

Datganiad preifatrwydd

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi ymrwymo i sicrhau bod data personol yn cael ei gasglu a’i ddefnyddio mewn modd cyfrifol wrth iddo gyflawni ei fusnes, dan ofynion Deddf Diogelu Data 1998 a Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) 2016 yr UE. Byddwn yn sicrhau bod data personol yn cael ei brosesu’n deg ac yn gyfreithlon a bod hawliau’r sawl sy’n destun data yn cael eu parchu’n briodol.

Wrth gasglu gwybodaeth bersonol gennych, byddwn yn dweud wrthych sut y bydd y wybodaeth yn cael ei defnyddio ac ni fyddwn yn defnyddio eich manylion at unrhyw ddiben arall heb gael caniatâd gennych.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut yr ydym yn prosesu gwybodaeth bersonol, mae croeso i chi gysylltu â’r Swyddog Diogelu Data ar (need link here). Fel arall, gallwch ddarllen ein Hysbysiad Preifatrwydd ar ein gwefan (link here), sy’n egluro ein cyfrifoldeb fel rheolydd data.

Pa gyfarfod yr hoffech siarad ynddo?

 

Eich manylion chi

 

Manylion eraill

 

Dywedwch wrthym pwy y byddwch yn ei gynrychioli

 

Ar gyfer eitemau cynllunio yn unig

 

Dylech ddod â chopi o’r hyn yr ydych yn bwriadu ei ddweud gyda chi, er mwyn i ni allu ei roi yn y ffeil gyhoeddus fel cofnod o’ch barn.

 

Verification

 

Os hoffech siarad am hawliau tramwy mewn cyfarfod o’r Pwyllgor Cynllunio, Mynediad a Hawliau Tramwy, dylech ddychwelyd y ffurflen erbyn 10.00am ar y dydd Iau cyn y cyfarfod. Os hoffech siarad am eitemau sydd ar agenda cyfarfod o’r Awdurdod Parc Cenedlaethol neu’r Pwyllgor Archwilio a Chraffu, dylech ddychwelyd y ffurflen erbyn 10.00am ar y dydd Mawrth cyn y cyfarfod.

 

Anfon y ffurflen

Os oes gennych unrhyw gwestiynau dylech gysylltu â’r canlynol:

Pwyllgor Cynllunio, Mynediad a Hawliau Tramwy

Clerc y Pwyllgor:           Dani French neu Jane Pashley

Ffôn:                             01874 620428 neu 620422
Ebost:                           publicspeaking@beacons-npa.gov.uk

Yr Awdurdod a’r Pwyllgor Archwilio a Chraffu

Clerc y Pwyllgor:           Julia Gruffydd neu Angharad Hawkes

Ffôn:                             01874 620400 neu 620438
Ebost:                           publicspeaking@beacons-npa.gov.uk

Cyfeiriad:  

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog                                    Plas y Ffynnon
Ffordd Cambrian
Aberhonddu,
Powys
LD3 7HP

 

Lawrlwythiad Ffurflen