Adolygiad llywodraethu

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn adolygu ei strwythur pwyllgorau i wneud y defnydd gorau o amser aelodau a swyddogion ac i sicrhau ei bod yn gallu bodloni heriau llai o gyllid a gyrwyr allanol fel Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a’r Amgylchedd. Mae wedi treulio’r blynyddoedd diwethaf yn gwella llywodraethu a pherfformiad ac erbyn hyn mae angen i’r strwythur pwyllgor adlewyrchu’r ffocws ar ei bedwar maes gwaith allweddol: tirwedd a bioamrywiaeth, treftadaeth, cymunedau gwydn a datblygiad economaidd cynaliadwy.

Gallwch weld y strwythur presennol a’r strwythur arfaethedig. Mae ymgynghoriad mewnol yn cael ei gynnal  tan 27 Ebrill 2018 ond mae’r Awdurdod hefyd yn gwerthfawrogi unrhyw sylwadau gan y cyhoedd ac oddi wrth ei randdeiliaid.

I grynhoi’r newidiadau:

  • Y Pwyllgor Cynllunio, Mynediad a Hawliau Tramwy ac Awdurdod y Parc Cenedlaethol i gyfarfod ar yr un diwrnod yn y dyfodol, gan arbed amser teithio
  • Fforwm Polisi i annog pob aelod i gymryd rhan mewn llunio polisi ar gyfer y dyfodol trwy’r Cynllun Datblygu Lleol a’r Cynllun Rheolaeth Parc Cenedlaethol a pholisïau / strategaethau eraill
  • Bydd y Fforwm Polisi hefyd yn ymgysylltu â rhanddeiliaid a Llywodraeth Cymru ar faterion ehangach megis effaith Brexit ar dirwedd a chymunedau’r Parc
  • Bydd gweithgorau aelodau / swyddogion yn cael eu cyfuno neu eu dileu er mwyn galluogi aelodau i ganolbwyntio mwy ar y pedwar maes gwaith allweddol
  • Bydd gofynion cyfreithiol a rheoleiddiol yr Awdurdod yn parhau i gael eu monitro trwy’r Pwyllgor Archwilio a Chraffu a’r Pwyllgor Safonau i gynnal y safon lywodraethu uchel bresennol.

 

 
 

Verification