Symud i'r cynnwys. | Symud i lywio

Adrannau

Llwybrau Llafar a Phodlediadau

Eich arweiniad personol ar gyfer archwilio Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Geoparc y Fforest Fawr.

Beth yw llwybrau llafar?

Arweiniad wedi’i recordio yw llwybrau llafar y gallwch eu lawrlwytho ar eich chwaraewr MP3, iPod, ffôn symudol neu PDA, i chi eu dilyn ar eich taith gerdded. Fel arall, gallech eu lawrlwytho i'ch cyfrifiadur a gwrando arno gartref cyn ymadael.

Rydym yn gwerthfawrogi eich adborth!

Rhowch wybod beth yw eich barn chi am y llwybrau llafar a’r podlediadau hyn gan ddefnyddio’r ffurflen adborth ar-lein. Diolch!

'O Ddu i Wyrdd’ yn Waun Fignen Felen

Mae’r podlediad 20 munud newydd hwn yn ymwneud â’r gwaith cadwraeth ac aildyfiant a wneir i’r gors ucheldirol bellennig hon uwchlaw system ogofâu Dan yr Ogof, i’r de o brif gefnen Bannau Caerfyrddin. Ac yntau’n cynnwys cyfweliadau â staff Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a chynrychiolwyr o Glwb Ogofa De Cymru a Chanolfan Ogofâu Arddangos Cenedlaethol Cymru, mae’r podlediad hefyd yn archwilio’r berthynas â’r system ogofâu ryfeddol hon islaw’r ddaear.

Atgofion Plentyndod o Benwyllt

Cyfres newydd o dri phodlediad 15 munud yr un sy’n ymchwilio i atgofion plentyndod cyn-drigolion Penwyllt, Phil, Hubert ac Alan, gan fwrw golwg ar fywyd y cartref, y gymuned a bywyd diwydiannol yn ystod y 1930au a’r 1940au. 

Sgydiau, Ffosiliau, Fforestydd a Chnuoedd

Mae Sgwd Henrhyd, ger Aber-craf, yn goron ar frig y dyffryn rhyfeddol hwn, sydd dan berchenogaeth a rheolaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Crwydrwch Llwybr y Sgydiau oddi yma i gymer Nant Llech ac Afon Tawe yn Aber-craf, trwy gyfrwng sain, delweddau a ffilm. 

Llwybrau Llafar a Phodlediad Gwlad y Rhaeadrau

Y Llwybr Ffosiliau a Brics Tân – Mae’r llwybr llafar hwn yn datgelu’r dreftadaeth ddaearegol a diwydiannol a geir rhwng Pontneddfechan a’r sgwd sy’n cael ei galw’n Sgwd Gwladus, ac mae’n cynnwys cyfweliadau â nifer o arbenigwyr sydd wedi gweithio yn yr ardal hon a’i hastudio ers blynyddoedd lawer.

Llwybr Goblin Gwladus – Mae’r llwybr llafar hwn yn cyflwyno’r wybodaeth a geir yn ‘Ffosiliau a Brics Tân’ mewn modd sy’n apelio at blant rhwng 7 ac 11 oed - a’r rhai sy’n mwynhau stori dda.

Y Llwybr Powdwr – Mae’r llwybr llafar hwn, a gynhyrchwyd gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, yn disgrifio bywydau’r bobl a oedd yn gweithio yn y Gwaith Powdwr Gwn ym Mhontneddfechan.

Podlediad Rhaeadrau a Bywyd Gwyllt - Mae’r recordiad hwn yn cynnwys cyfweliadau â staff Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog sy’n trafod y fioamrywiaeth gyfoethog a geir ar hyd y llwybr rhwng Sgwd Gwladus a Phont Melin-fach. Hyd: 15 munud.

Llwybr Llafar Dyffryn Henllys – Mae’r llwybr llafar hwn yn datgelu’r dreftadaeth ddiwylliannol a’r ddaeareg sydd i’w cael yn ardal Dyffryn Henllys ger Cwmllynfell yn ardal orllewinol y Parc Cenedlaethol. Mae’n cynnwys cyfweliadau â haneswyr lleol a daearegwr.

Diolch i Cyngor Cefn Gwlad Cymru a Cronfa Gynaliadwyedd yr Ardoll Agregau, Llywodraeth Cynulliad Cymru, am ddarparu cyllid a galluogi cynhyrchu’r llwybrau llafar hyn.

 

Gweithredoedd Dogfen
Beth sy'n newydd
Mwy o newyddion

Cadwch yn gyfoes gyda newyddion y parc mis yma.

Swyddi Gwag

Manylion swyddi gwag yn y Parc Cenedlaethol

Calendr Pwyllgorau

Manylion cyfarfodydd Pwyllgorau sydd i ddod.

Adroddwch gyrru oddi-ar-y-ffordd anghyfreithlon

Gallwch adrodd gyrru oddi-ar-y-ffordd anghyfreithlon i'r Heddlu yma.