Symud i'r cynnwys. | Symud i lywio

Adrannau

Cadwch yn Ddiogel!

P’un a’ch bod chi’n ymlwybro, yn cerdded neu’n heicio, bydd y wybodaeth isod yn helpu i chi gael ymweliad diogel a phleserus.

I BLE BYNNAG YR EWCH CHI…

Dywedwch wrth rywun ble rydych chi’n mynd: Gwnewch yn siwr bod rhywun yn gwybod i ble rydych chi’n mynd a faint o’r gloch rydych chi’n disgwyl dychwelyd.  Dywedwch wrthynt pan fyddwch chi wedi dychwelyd yn ddiogel, neu os oes oedi neu os ydych chi wedi newid eich cynlluniau.

Cadwch lygad ar y tywydd: edrychwch ar ragolygon y tywydd, tywydd y mynyddoedd a rhagolygon tywydd garw cyn i chi fynd, ond cofiwch fod amodau’n gallu newid yn gyflym – y peth diogelaf i’w wneud yw mynd â dillad cynnes, dillad gwrth-ddŵr a het gyda chi bob amser.

Ewch â’r offer cywir: Gwnewch yn siwr eich bod chi’n gwisgo dillad ac esgidiau sy’n addas ar gyfer y math o daith rydych chi’n mynd arni, ynghyd â bwyd a diod. Dylai grwpiau bob amser fynd â chysgod grŵp gyda nhw.

Os ydych chi mewn grŵp:

Cadwch gyda’ch gilydd, peidiwch fyth â gadael rhywun ar ôl gan nad ydynt yn gallu cadw i fyny, cadwch at hynt yr unigolyn mwyaf araf.  Gwnewch yn siwr bod pawb yn gwybod i ble rydych chi’n mynd, a’r llwybr sylfaenol.

Dylai arweinwyr feddu ar sgiliau cymorth cyntaf a mordwyo. Mae’n rhaid i chi fod yn siwr bod y gweithgaredd yn addas i holl aelodau’r grŵp cyn eich bod yn mynd ar eich taith.

…MWYNHEWCH!

 
AR Y BRYNIAU – DIOGELWCH YN Y MYNYDDOEDD

Mae gan y Parc Cenedlaethol rai o’r golygfeydd mynyddig mwyaf prydferth yn y wlad. Mae uchder llawer o’r bryniau yn y Parc Cenedlaethol dros 450 metr (1500 troedfedd), ac mae rhai’n cyrraedd bron 900 metr (3000 troedfedd). Mae cerdded a dringo yn brofiadau boddhaol, ond mae angen bod yn ofalus, hyd yn oed wrth odre’r bryniau.   Cofiwch y pwyntiau canlynol i wneud yn siwr eich bod yn mwynhau eich ymweliad yn ddiogel.

Cynlluniwch eich llwybr:

 • Defnyddiwch fap da fel mapiau’r Arolwg Ordnans (ar gael o holl Ganolfannau Gwybodaeth y Parc Cenedlaethol), ar raddfa o 1:25,000 yn ddelfrydol. 
 • Mae llawer o lyfrau arweiniad ar gael a gallant gynnig llwybr neu eich helpu i gynllunio’ch llwybr eich hun. 
 • Dewiswch lwybr sy’n addas i’ch gallu.  Peidiwch â chynllunio esgyniad heriol os nad ydych chi’n teimlo’n hyderus. 
 • Lluniwch gerdyn llwybr sy’n cynnwys manylion pob rhan o’ch llwybr gyda chyfeirnodau grid, pellteroedd ac ati. 
 • Yn fras, caniatewch gyflymder o 4 cilometr yr awr (2 ½ milltir yr awr), ynghyd â hanner awr ychwanegol ar gyfer pob 300 metr (1000 troedfedd) rydych chi wedi’i ddringo. Serch hynny, cofiwch y bydd amserau’n amrywio yn ôl yr amodau a’ch cyflymder cerdded penodol chi.
 • Caniatewch ddigon o amser i gwblhau eich llwybr cyn iddi nosi a gwnewch yn siwr bod llwybr ‘dianc’ arall wedi’i gynllunio gennych os bydd argyfwng.

Ewch â’r offer cywir:

 • Dillad: cynnes, haenau gwyntglos a dillad gwrth-ddŵr da. Het a menig cynnes mewn tywydd oer, a het gyda chantel yn yr haul. 
 • Esgidiau: Mae esgidiau cerdded yn hanfodol; nid yw esgidiau ymarfer (trainers) yn addas ar gyfer cerdded bryniau. 
 • Map a chwmpawd (gwnewch yn siwr eich bod yn gwybod sut i’w defnyddio) a cherdyn llwybr. 
 • Pecyn cymorth cyntaf, diod (digon o ddŵr, yn enwedig yn ystod yr haf, a fflasg o ddiod gynnes yn ystod y gaeaf), bwyd ‘argyfwng’ (siocled neu losin er mwyn rhoi hwb o egni). 
 • Mae offer sylfaenol arall yn cynnwys: oriawr, pensil a phapur, tortsh (gyda bwlb a batri ychwanegol), arian mân ar gyfer ffonau (nid oes modd dibynnu ar signal ffôn symudol), bag goroesi, dillad ychwanegol.

Gwyliwch y tywydd:

 • Gall amodau newid yn gyflym ac nid yw rhagolygon cyffredinol y tywydd yn ddibynadwy bob amser – dylech gynllunio ar gyfer y gwaethaf. Mae perygl o oerfel gydol y flwyddyn. 
 • Bydd yn oeri po uchaf y byddwch chi’n dringo ac mae copa’r bryniau’n debygol o fod yn oer hyd yn oed yn ystod yr haf.  Yn y bryniau, mae’r Pasg yn fwy tebyg i’r gaeaf na’r haf.
 • Gall niwl, gwynt neu law eich drysu chi a gwneud i chi golli’ch ffordd. 
 • Rhowch eli haul ymlaen hyd yn oed ar ddiwrnodau cymylog i osgoi’r perygl o losgi. 
 • Yn achos eira ac iâ, bydd angen offer a sgiliau arbennig arnoch i fynd allan ar y bryniau; peidiwch â rhoi cynnig arni hebddynt.

O AMGYLCH DŴR

Mae afonydd, sgydiau a mannau glan dŵr gwych i’w darganfod yn y Parc Cenedlaethol, ond gall y rhain fod yn beryglus yn ogystal ag yn brydferth.  Cofiwch y pwyntiau canlynol a mwynhewch eich ymweliad yn ddiogel.

 • Dylech oruchwylio plant drwy’r amser – gall hyd yn oed dŵr bas fod yn beryglus. 
 • Darllenwch unrhyw arwyddion rydych chi’n eu gweld – gallant fod yn rhoi gwybod i chi am beryglon penodol. 
 • Gall rhydio ar draws afonydd fod yn beryglus tu hwnt. Yn aml, bydd afonydd yn llifo’n gyflym ac yn ddyfnach na’u golwg. Gall llif a dyfnder y dŵr amrywio’n helaeth o ddydd i ddydd. 
 • Bydd dŵr afon bob amser yn oer, hyd yn oed mewn tywydd poeth, a gall hyn wneud nofio’n beryglus.  Gall hyd yn oed nofwyr cryf fynd i drafferthion oherwydd effeithiau dŵr oer iawn. 
 • Gall llwybrau fod yn anwastad ac yn llithrig, yn enwedig o gwmpas y rhaeadrau. Gwisgwch esgidiau cerdded neu ‘trail shoes’ i archwilio ardal Rhaeadrau’r Parc Cenedlaethol.  Nid yw esgidiau ymarfer, llopanau na sandalau yn rhoi digon o afael ar greigiau llithrig. 
 • Cadwch lygad allan am gwympiadau serth a chadwch draw rhag ymylon glannau a sarnau.  Mae ymylon clogwyni sydyn o amgylch y rhaeadrau.  Gall glannau afonydd fod yn ansefydlog.
 • Peidiwch â mynd i mewn i fynedfeydd ogofâu na mwyngloddiau. Gallai’r rhain fod â pheryglon cudd. 
 • Fel unrhyw daith, gwnewch yn siwr bod rhywun yn gwybod i ble rydych chi’n mynd a phryd fyddwch chi nôl.

MEWN ARGYFWNG

Bydd y rhan fwyaf o bobl yn mwynhau ymweliad diogel â chefn gwlad y Parc Cenedlaethol, yn enwedig pan fyddant yn dilyn y cyngor ar y dudalen hon.  Bydd yr adran hon yn eich helpu i wybod beth i’w wneud os yw’r gwaethaf yn digwydd.

Peidiwch â cheisio symud rhywun sydd efallai wedi cael anaf difrifol neu sy’n dioddef yn sgil yr oerfel (hypothermia).

Cadwch nhw’n gynnes ac yn sych a cheisiwch gael help. Os oes rhaid i chi fynd i nôl help, gadewch rywun gyda’r claf.
I gysylltu â’r Gwasanaeth Brys, ffoniwch 999 (112 o ffonau symudol OND cofiwch na fydd ffonau symudol yn gweithio ym mhob man yng nghefn gwlad) a gofynnwch am yr HEDDLU.  Byddant yn galw timau achub hyfforddedig. Bydd angen i chi ddweud wrthynt am yr anaf a phryd y digwyddodd, a lle mae’r claf (gyda chyfeirnod map, yn ddelfrydol).  Dylech aros wrth y ffôn hyd nes bod y tîm achub neu’r heddlu’n cyrraedd, fel y gallwch gadw mewn cysylltiad â’r cydlynwyr achub.

Os na allwch chi gyrraedd ffôn, defnyddiwch yr arwydd rhyngwladol o drallod – 6 chwythad chwiban, 6 gwaedd neu fflachio tortsh 6 gwaith. Dylech ailadrodd y rhain fel bo’r angen ar ôl munud o egwyl. 3 galwad nôl fydd yr ateb.

Oerfel: Os ydych yn cael eich dal ar y bryniau mewn tywydd drwg, cadwch lygad allan am arwyddion o oerfel.  Mae’r rhain yn cynnwys blinder, crynu, baglu, lleferydd aneglur ac ymddygiad anwadal.

Dilynwch y Cod Cefn Gwlad bob amser.

I gael mwy o wybodaeth

Ewch i Ganolfan Wybodaeth y Parc Cenedlaethol, ffoniwch 01874 623366 (Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol) neu anfonwch neges e-bost.

Gweithredoedd Dogfen
Beth sy'n newydd
Mwy o newyddion

Cadwch yn gyfoes gyda newyddion y parc mis yma.

Swyddi Gwag

Manylion swyddi gwag yn y Parc Cenedlaethol

Calendr Pwyllgorau

Manylion cyfarfodydd Pwyllgorau sydd i ddod.

Adroddwch gyrru oddi-ar-y-ffordd anghyfreithlon

Gallwch adrodd gyrru oddi-ar-y-ffordd anghyfreithlon i'r Heddlu yma.