Newyddion Cynllunio Diweddaraf

Dweud eich dweud – Arolwg i gwsmeriaid am wasanaeth Cynllunio Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Efallai y byddwch yn cael e-bost gennym ni yn y man, gyda dolen sy’n arwain at holiadur. Rydym yn anfon yr e-bost ar ran Cymdeithas Swyddogion Cynllunio Cymru sy’n casglu adborth cwsmeriaid ar y broses o wneud cais cynllunio yng Nghymru. Mae’r Gymdeithas wedi comisiynu Uned Ddata Llywodraeth Leol ~ Cymru i wneud yr arolwg ar ei rhan. Os ydych chi’n cael yr e-bost a bod gennych chi ymholiad ynghylch yr holiadur cysylltwch â Keely.Jones@dataunitwales.gov.uk neu ffonio 029 2090 9500.

Mae’r is-ddeddfwriaeth a ganlyn wedi’i gosod gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru, a daw i rym ar 16 Mawrth 2016.

  • Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwygio) 2016 (“y Gorchymyn”).
  • Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Apelau Dilysu) (Gweithdrefn Sylwadau Ysgrifenedig) (Cymru) 2016
  • Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Gwasanaethau Cyn-Ymgeisio) (Cymru) 2016

Mae’r rhain yn rhoi’r amrywiol ddarpariaethau sydd yn Neddf Cynllunio (Cymru) 2016 (“Deddf 2016″) ar waith ac yn rhoi manylion

yn eu cylch Yn ogystal â hyn, mae nifer o welliannau wedi’u gwneud hefyd i’r gweithdrefnau rheoli datblygu sydd yng Ngorchymyn

Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 (DMPWO) gan ddefnyddio’r pwerau sydd eisoes ar gael yn Neddf

Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (“Deddf 1990”) fel rhan o roi rhaglen gynllunio gadarnhaol ehangach Llywodraeth Cymru ar waith.

Rhoddir esboniad o’r prif newidiadau i’r broses rheoli datblygu isod:-

http://gov.wales/topics/planning/policy/dear-cpo-letters/new-development-management-procedures/?skip=1&lang=cy

 

Diwygiadau ansylweddol i Ganiatâd Cynllunio sy’n bodoli eisoes

Ar 1af o Fedi 2014, fel rhan o raglen mesurau Llywodraeth Cymru i wella’r broses gynllunio yng Nghymru, crëwyd gweithdrefn statudol ar gyfer ‘diwygiadau ansylweddol’ sydd wedi’u cymeradwyo i ganiatâd cynllunio sy’n bodoli eisoes.

Ceir dolen isod sy’n arwain at Ganllawiau Cynllunio Llywodraeth Cymru ynglŷn â chymeradwyo Diwygiadau Ansylweddol i Ganiatâd Cynllunio sy’n bodoli eisoes. Mae yna ganllaw i’r broses ar ffurf cwestiwn ac ateb:

Llywodraeth Cymru – Canllawiau Cynllunio: Cymeradwyo Diwygiadau Ansylweddol i Ganiatâd Cynllunio sy’n bodoli eisoes (Gorffennaf 2014)

Os ydych chi am gyflwyno cais ar gyfer diwygiad ansylweddol i ganiatâd cynllunio sy’n bodoli eisoes, mae’r ffurflen gais a chanllawiau’r ffurflen isod.