Gofynion Dilysu

Mae Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu)(Cymru) 2012 (OS 2012 Rhif 801) a gyflwynwyd ar 30 Ebrill 2012 yn ei gwneud yn ofynnol bod ceisiadau’n cael eu cyflwyno ar ffurflen safonol. Gallwch gael copi ohoni o’n swyddfeydd neu drwy’r porth cynllunio www.planningportal.co.uk

Gweler isod ddolen at Gylchlythyr Llywodraeth Cymru 002-12- Gofynion dilysu sy’n darparu rhestr wirio ar gyfer dilysu eich cais:

Deddfwriaeth Llywodraeth Cymru

Mae’r ddeddfwriaeth a’r canllawiau newydd hefyd yn golygu newidiadau i’n trefniadau dilysu ni. Mae’r ddogfen ‘Gofynion Dilysu Rhagfyr 2010’ yn cael ei hadolygu ar hyn o bryd fel y bydd yn gyson â’r ddeddfwriaeth a’r canllawiau newydd. Rydym yn gobeithio cyhoeddi dogfen Gofynion Dilysu newydd cyn bo hir. Gweler isod ddolen i nodyn cyngor Gofynion Dilysu Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog:

Gofynion Dilysu

Yn y cyfamser, gall y ddogfen bresennol uchod (2010) gynnig arweiniad defnyddiol i ymgeiswyr wrth lunio cais cynllunio i’r Awdurdod. Bydd angen i’r Swyddogion gael llawer o’r wybodaeth hyn er mwyn asesu cynnig y cais felly byddwn yn gadael y ddogfen hon ar y wefan hyd nes y caiff ei disodli.

Serch hynny, dylid ystyried mai canllaw yn hytrach na’r union ofynion dilysu yw hyn ac os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch pa wybodaeth sydd angen ei chyflwyno, mae’n syniad da i chi gysylltu â’r Adran Gwasanaethau Cynllunio:

E-bost: planning.enquiries@beacons-npa.gov.uk

Ffôn: 01874 620431.