Ceisiadau a Chanllawiau

Asesu Arolwg Ystlumod ar gyfer Ceisiadau gan Berchnogion Tai

Gweler isod restr wirio er mwyn asesu a yw cais cynllunio gan berchenog tŷ yn debygol o fod angen arolwg ystlumod. Os oes angen arolwg ystlumod, dylai gael ei gyflwyno fel rhan o'r cais cynllunio. Rhestr wirio arolwg ystlumod (Awst 2014)

Blaenoriaethu Ceisiadau Cynllunio ar gyfer Prosiectau Ffilmio ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn croesawu prosiectau ffilmio yn y Parc Cenedlaethol. Fodd bynnag, mae'n bwysig i gwmnïau sydd am ffilmio o fewn ffiniau'r Parc gysylltu â'r Awdurdod mewn da bryd er mwyn sefydlu beth sy'n debygol o fod yn addas yn y Parc Cenedlaethol. Wedyn, gall yr…

Codi tâl am Gyngor Cynllunio cyn Gwneud Cais

Ein Hymrwymiad Gwasanaeth Byddwn yn ymwneud yn weithredol â’n cwsmeriaid i ddarparu cyngor o safon uchel cyn ymgeisio ar bob cais datblygu, gan gynnig gwasanaeth unigol gyda’r nod cychwynnol o “Ddarparu Datblygiad o Safon yn Gyflym”. Rheoli Datblygiad Mae agwedd yr Awdurdod at Reoli Datblygiad yn dal i osod pwysigrwydd…

Ceisiadau Ar-lein

Bydd mynediad at geisiadau cynllunio ar-lein cael ei amharu oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol. Bydd y system ar gael o ddydd Mercher 3 a ddydd Iau 4 Chwefror 2016. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra a achosir Gallwch weld Ceisiadau Ar-lein drwy ein Gwasanaeth Mynediad Cyhoeddus. Gallwch wneud y canlynol drwy'r gwasanaeth hwn:…

Ceisiadau

Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys cyngor ar wneud cais cynllunio, dolenni i wasanaethau ar-lein a ffurflenni cais y gallwch eu hargraffu. Yma, cewch fanylion ceisiadau cynllunio a phenderfyniadau diweddar, yn ogystal â gwybodaeth ynghylch y Pwyllgor Cynllunio, Mynediad a Hawliau Tramwy. Defnyddiwch y dewislenni llywio i weld mwy o wybodaeth…

Hawliau Datblygu a Ganiateir - Deiliaid Tai

This area offers simple advice relating to householder and other development. Here you'll find information about what you should do before applying in order to make the process as quick and easy as possible.

Ffurflenni cais

I lwytho ffurflenni cais i lawr, dewiswch o'r canlynol. I gael help i benderfynu pa ffurflen gais sy'n berthnasol i'ch cais, neu i gael cymorth wrth lenwi'r ffurflen gais, cysylltwch â Desg Gymorth y Gwasanaethau Cynllunio. Cyn cyflwyno eich cais Cofiwch bydd angen i chi gyflwyno dogfennau ategol yn ogystal â'r…

Apeliadau Cynllunio

Mae gan ymgeiswyr hawl statudol i apelio i Gynulliad Cymru os yw eu cais yn cael ei wrthod, neu os yw’r Awdurdod wedi methu â gwneud penderfyniad o fewn y cyfnod statudol. Yn ogystal, gall unrhyw unigolyn sydd wedi cael Hysbysiad Gorfodi apelio. Arolygydd a benodir gan yr Arolygiaeth Gynllunio fydd…

Gofynion Dilysu

Mae Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu)(Cymru) 2012 (OS 2012 Rhif 801) a gyflwynwyd ar 30 Ebrill 2012 yn ei gwneud yn ofynnol bod ceisiadau'n cael eu cyflwyno ar ffurflen safonol. Gallwch gael copi ohoni o'n swyddfeydd neu drwy'r porth cynllunio www.planningportal.co.uk Gweler isod ddolen at Gylchlythyr Llywodraeth Cymru…

Rhestri Wythnosol

Y Rhestri Wythnosol o geisiadau cynllunio

Arweiniad Cyffredinol

Cyngor ac Arweiniad Defnyddiol